1131/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 § 3―5 mom., sådana de lyder i förordning 972/2008, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Det ministerium till vars ansvarsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner i fråga om

1) chefen för ämbetsverket eller inrättningen,

2) ämbetsverk eller inrättningar som hör till justitieministeriets förvaltningsområde,

3) försvarsmakten, om saken gäller två eller flera regionala staber eller hela försvarsmakten,

4) cheferna för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas trots vad som föreskrivs i 3 mom. av

1) Polisstyrelsen i fråga om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisen och de lokala polisinrättningarna, samt i fråga om tjänstemän vid andra polisenheter om saken gäller två eller flera polisenheter, dock inte i fråga om cheferna för riksomfattande enheter,

2) Institutet för hälsa och välfärd i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus,

3) centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten för dess egen del och i fråga om övriga enheter vid Brottspåföljdsmyndigheten samt i fråga om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, samt

4) Riksåklagarämbetet för dess egen del samt i fråga om åklagarämbetena.

Beslut om avlöning och naturaförmåner för de tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättningarna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, samt

2) justitieministeriet i fråga om dess förvaltningsområde med undantag av Brottspåföljdsmyndigheten och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, i fråga om vilka beslutet fattas av centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten, samt Riksåklagarämbetet och åklagarämbetena, i fråga om vilka beslut fattas av Riksåklagarämbetet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.