1126/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 3, 4 och 12 § i lagen av den 11 september 2009 om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) samt 15 § i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Riksomfattande PTG-ledningsgrupp

För ledningen av det riksomfattande samarbetet mellan PTG-myndigheterna finns en riksomfattande PTG-ledningsgrupp, som består av polisöverdirektören, generaldirektören för Tullstyrelsen och chefen för gränsbevakningsväsendet samt de andra medlemmar som dessa utsett.

I den riksomfattande PTG-ledningsgruppen avtalar polisöverdirektören, generaldirektören för Tullstyrelsen och chefen för gränsbevakningsväsendet om

1) de gemensamma riktlinjerna för verksamheten,

2) de allmänna grunderna för samarbetet,

3) samordningen och ledningen av uppgifterna,

4) centrala samarbetsformer och samarbetsstrukturer,

5) övriga betydande samarbetsärenden.

Den riksomfattande PTG-ledningsgruppen sammanträder vid behov, dock minst två gånger om året. Ordförandeskapet i ledningsgruppen byts så att polisöverdirektören, generaldirektören för Tullstyrelsen och chefen för gränsbevakningsväsendet är ordförande turvis.

2 §
Regionala PTG-ledningsgrupper

För organiserandet av det regionala samarbetet mellan PTG-myndigheterna finns regionala PTG-ledningsgrupper. Beslut om deras antal, sammansättning och ordförande fattas i den riksomfattande PTG-ledningsgruppen av polisöverdirektören, generaldirektören för Tullstyrelsen och chefen för gränsbevakningsväsendet.

De regionala PTG-ledningsgrupperna ska

1) verkställa de beslut som den riksomfattande PTG-ledningsgruppen har fattat,

2) behandla regionala samarbetsärenden och lägga fram behövliga förslag för den riksomfattande PTG-ledningsgruppen,

3) följa det regionala samarbetet och rapportera om det till den riksomfattande PTG-ledningsgruppen,

4) fatta beslut i de samarbetsärenden om vilka föreskrivs i 1 § 2 mom. till den del det är fråga om regionala ärenden och de inte behandlas i den riksomfattande PTG-ledningsgruppen,

De regionala PTG-ledningsgrupperna sammanträder vid behov, dock minst två gånger om året. Ordförande för den regionala ledningsgruppen är turvis de tjänstemän från respektive myndighet som utsetts till uppdraget.

3 §
Inrättande av PTG-kriminalunderrättelseenheter

Polisöverdirektören, generaldirektören för Tullstyrelsen och chefen för gränsbevakningsväsendet beslutar i den riksomfattande PTG-ledningsgruppen om inrättande och indragning av PTG- kriminalunderrättelseenheter.

4 §
Inrättande av gemensamma spanings- och undersökningsgrupper

Beslut om inrättande och indragning av en gemensam spanings- och undersökningsgrupp fattas av cheferna för de enheter vid polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet som ansvarar för brottsbekämpningsåtgärden i fråga eller av tjänstemän som dessa utsett. Innan beslut fattas ska en förfrågan göras hos PTG-kriminalunderrättelseenheten huruvida PTG-myndigheterna har inlett förundersökning eller någon annan brottsbekämpningsåtgärd som gäller ärendet.

Beslutet om inrättande av en gemensam spanings- och undersökningsgrupp ska fattas skriftligen. I beslutet ska nämnas

1) det brott eller de brott med samband med varandra som är föremål för brottsbekämpningsåtgärder,

2) målet för verksamheten,

3) ansvarsfördelningen och ledningsförhållandena mellan de myndigheter som deltar i gruppen,

4) tillsynen över och rapporteringen om verksamheten,

5) beslutets giltighetstid,

6) de uppgifter som PTG- kriminalunderrättelseenheten lämnat,

7) hur samarbetet med åklagaren ordnas,

8) annan information som behövs för att organisera samarbetet.

Befogenheterna för var och en av de myndigheter som deltar i gruppen ska beaktas när ansvarsfördelningen och ledningsförhållandena anges.

5 §
Beslutsfattande inom PTG-myndigheternas gemensamma uppgiftsområde

Överenskommelse om en sådan åtgärd som avses i 3 § 2 mom. i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009, nedan PTG-lagen) ska i mån av möjlighet nås i ett så tidigt skede som möjligt mellan de enheter vid PTG-myndigheterna som är ansvariga för utförandet, om det inte är uppenbart onödigt. Om överenskommelse inte nås om åtgärden, ska förhandlingar i ärendet föras mellan polisinrättningen i fråga eller polisens riksomfattande enhet, Tullstyrelsen samt en gränsbevaknings- eller sjöbevakningsstation.

Om överenskommelse om inte nås trots förhandlingar, fattas beslut om åtgärden av chefen för polisinrättningen eller chefen för polisens riksomfattande enhet.

6 §
Beslutsfattande som gäller kontrollerade leveranser

Beslut om kontrollerade leveranser fattas av den PTG-myndighet som har inlett förundersökning eller någon annan brottsbekämpningsåtgärd i fråga om samma brott som har samband med varandra, om inte något annat avtalas. Om någon förundersökning eller annan brottsbekämpningsåtgärd inte har inletts, fattas beslutet av den PTG-myndighet till vilken ärendet utifrån en helhetsbedömning i första hand hör. Beslut om kontrollerade leveranser fattas vid polisen av centralkriminalpolisen, vid tullen av Tullstyrelsen och vid gränsbevakningsväsendet av staben för gränsbevakningsväsendet.

Innan ett beslut om kontrollerade leveranser fattas ska en förfrågan göras hos PTG-kriminalunderrättelseenheten huruvida PTG-myndigheterna har inlett förundersökning eller någon annan brottsbekämpningsåtgärd som gäller ärendet, om det inte är uppenbart onödig.

Beslut om kontrollerade leveranser ska fattas skriftligen och de övriga PTG-myndigheterna ska utan dröjsmål underrättas om beslutet. Om kontrollerade leveranser sker med anledning av en framställning om rättslig hjälp, ska framställningen fogas till beslutet som bilaga.

7 §
Övervakning av behandlingen av personuppgifter

För övervakningen av behandlingen av personuppgifter vid PTG- kriminalunderrättelseenheterna svarar den PTG-myndighet som har inrättat registret i fråga.

I samband med övervakningen av behandlingen av personuppgifter ordnar PTG-myndigheterna gemensamma inspektioner och annan övervakning enligt vad som närmare avtalas i PTG-myndigheternas riksomfattande samarbetsavtal.

8 §
Begäran om och lämnande av bistånd

Beslut om begäran om och lämnande av tillfälligt bistånd enligt 10 § i PTG-lagen i fråga om utrustning, lokaler, personalresurser och experttjänster fattas vid polisen av en polisman som hör till befälet och vid tullen av chefen för den enhet vid Tullstyrelsen eller tulldistriktet som ansvarar för brottsbekämpning eller granskning eller av en tjänsteman som denne utsett. Beslut om begäran om och lämnande av bistånd fattas vid gränsbevakningsväsendet av chefen för förvaltningsenheten eller av en tjänsteman som denne utsett.

Beslut i ett ärende som avses i 1 mom. ska fattas på ett sätt som är lämpligt med beaktande av biståndets art och omfattning och registreras utan onödigt dröjsmål.

9 §
Återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

Ett sådant initiativ angående återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna som avses i avdelning III i kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengen-gränserna) ska behandlas i den riksomfattande PTG-ledningsgruppen innan ärendet föredras i statsrådet eller inrikesministeriet. I brådskande fall kan ärendet dock behandlas i den riksomfattande PTG-ledningsgruppen utan dröjsmål efter det att ärendet har föredragits i statsrådet eller inrikesministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Regeringsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.