1105/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 december 2007 om utsökningsväsendets förvaltning (1321/2007) 1 §, 3 § 2 mom., 6 §, 7 § 2 mom. samt 8 och 10 § och

fogas till förordningen en ny 11 §, i stället för den 11 § som upphävts genom lag 520/2009, som följer:

1 §
Resultatstyrning

Riksfogdeämbetet svarar för utsökningsverkens resultatstyrning.

3 §
Utnämning till tjänst och till tjänsteförhållande för viss tid

Riksfogdeämbetet utnämner häradsfogdarna till tjänsteförhållanden för viss tid.

6 §
Tillfällig skötsel av uppgifterna för chefen för ett utsökningsverk

Riksfogdeämbetet förordnar efter att ha hört utsökningsverkets chef en annan häradsfogde vid verket att sköta chefens uppgifter under sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal samt vid jäv enligt 1 kap. 15 § i utsökningsbalken (705/2007). Förordnandet ges för högst fyra år åt gången.

Vid utsökningsverk med en enda häradsfogde förordnar Riksfogdeämbetet om skötseln av chefens uppgifter i fall som avses i 1 mom. Detsamma gäller situationer där de tjänstemän som avses i 1 mom. har förhinder samtidigt.

7 §
Tjänstledighet

Riksfogdeämbetet beslutar om tjänstledighet för chefen för ett utsökningsverk och om annan tjänstledighet för en häradsfogde än den som avses i 1 mom.

8 §
Bisyssla

Riksfogdeämbetet beviljar de ledande häradsfogdarna och häradsfogdarna bisysslotillstånd.

De ledande häradsfogdarna och häradsfogdarna ska till Riksfogdeämbetet anmäla de bisysslor som inte kräver tillstånd.

10 §
Tjänstemärke

Utmätningsmännen ges ett tjänstemärke som fastställts av Riksfogdeämbetet. Tjänstemärket ska medföras vid tjänsteutövning och på begäran företes.

11 §
Beslutsrätt i vissa ärenden som gäller häradsfogdar

I fråga om chefen för ett utsökningsverk och andra häradsfogdar är det Riksfogdeämbetet som beslutar om varning, uppsägning, ombildning av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid, upplösning av tjänsteförhållandet, permittering och avstängning från tjänsteutövning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Utsökningsdirektör
Juhani Toukola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.