1100/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, av 3 § i lagen av den 18 juli 2008 om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag (523/2008), av 45 § i lagen av den 23 november 2001 om penningautomatstöd (1056/2001), av 16 § i lagen av den 15 juli 2005 om försäkringsförmedling (570/2005) samt av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) beslut om koncession för arbetspensionsförsäkringsbolag:

a) beslut om beviljande av en ny koncession 5 000 euro,

b) beslut om ändring av en gällande koncession 3 800 euro,

2) beslut om fastställande eller ändring av stadgarna 950 euro,

3) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen 950 euro,

4) beslut om fastställande som avses i 41 b § 6 mom. och 58 § lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 780 euro,

5) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 950 euro,

6) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring 250 euro,

7) andra tillstånd och beslut som ministeriet meddelar på begäran av Finansinspektionens tillsynsobjekt 950 euro,

8) del av examen som tillhör försäkringsmäklarexamen 110 euro,

9) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 230 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 86 euro,

10) beslut som gäller tillstånd att upprätthålla en adoptionsbyrå 810 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 140 euro,

11) beslut som gäller tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst 810 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 140 euro,

12) beslut som gäller utländska adoptionstjänstorgan 265 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 80 euro.

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde finns uppräknade i bilagan.

Dessutom uppbärs avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde när arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att konstatera ett sakkunnigorgans kompetens.

Beslut om i vilka fall de till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämndens och gentekniknämndens samt den medicinska forskningsetiska sektionens vid riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården prestationer är avgiftsbelagda fattas separat.

De utgifter som uppstått till följd av ledningen och övervakningen av en penningspelssammanslutning debiteras hos penningspelssammanslutningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

De kostnader som uppstått till följd av uppföljningen av och forskningen kring spelberoende uppbärs hos penningspelssammanslutningarna i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid ministeriet,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättning och tolkning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet samt elektroniska dataprodukter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av ministeriet samt

9) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Prissättning av prestationer enligt offentlighetslagen

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2012.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 14 december 2006 (1191/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Ekonomiplaneringschef
Arto Mynttinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGENS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Fasta avgifter
Tillstånd eller annan prestation som nämns i författningar Avgift/euro
1. Godkännande av utbildningsprogram för asbestrivningsarbete 210
2. Godkännande av examinator för examen gällande laddare 90
3. Godkännande av typ av elmateriel som används i sprängningsarbete 230
4. Godkännande av typ av annan anordning som används i sprängningsarbete 360
5. Kopia av kort för tornkransförare 25
Undantagslov
6. Övriga undantagslov som nämns i författningar 380
Avgifter som bestäms från fall till fall
Konstaterande av ett sakkunnigorgans kompetens
De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 41,45 euro för prestationer som arbetarskyddsavdelningen producerar. I avgifter ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (6,89 euro per arbetstimme).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.