1096/2009

Given i Helsingfors den 11 december 2009

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 3 a § 1 mom. 7 punkten och 22 § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 a § 1 mom. 7 punkten i lag 1111/2004 och 22 § 2 mom. i lag 165/1992,

ändras 3 a § 1 mom. 6 punkten, 3 a § 2 mom. 2 punkten, 3 b § 1 mom., 12 § 1 mom., rubriken för 2 kap., 14, 15, 19, 20 och 23 § samt 25 § 1 mom.,

av dem 3 a § 1 mom. 6 punkten och 3 a § 2 mom. 2 punkten sådana de lyder i nämnda lag 1111/2004, 3 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 898/2000, 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1216/2003, 15 § sådan den lyder i nämnda lag 165/1992, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1056/2002 och 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag 678/2000, samt

fogas till lagen en ny 12 a § och till 16 §, sådan den lyder i nämnda lag 1216/2003, ett nytt 2 mom. som följer:

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):


6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten.

Vid nettobudgetering beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller böter som inkomster. Vid nettobudgetering beaktas inte heller


2) investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier eller anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom.


3 b §
Beaktande i budgeten av överskott eller underskott enligt statsbokslutet

Efter att statsbokslutet färdigställts kan högst det kumulativa överskott som statsbokslutet visar användas som täckning för anslagen i tilläggsbudgeterna för samma finansår och i budgeten för det följande finansåret.


12 §
Verksamhets- och ekonomiplanering

Ministerierna ska planera de samhälleliga verkningarna inom sitt ansvarsområde samt ekonomin och resultatet av verksamheten inom sitt förvaltningsområde på flera års sikt. Ämbetsverken och inrättningarna ska planera sin verksamhet och ekonomi samt sina resultat på flera års sikt. Planeringen ska producera de uppgifter som behövs vid beredningen av statsbudgeten och vid den övriga planeringen av statsfinanserna under statsrådets ledning.


2 kap.

Statens ekonomiförvaltningsorganisation, betalningsrörelse, bokföring och bokslut

12 a §
Ekonomiförvaltningsorganisationen

Staten är för sin budgetekonomi en bokföringsskyldig som indelas i bokföringsenheter. Bokföringsuppgifterna från bokföringsenheterna samlas i statens centralbokföring för upprättandet av statsbokslutet. Statskontoret samlar in bokföringsuppgifterna och sköter centralbokföringen.

Bokföringsenheterna ansvarar för sin betalningsrörelse och bokföring samt upprättar ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut och verksamhetsberättelser enligt 21 §.

Bokföringsenheter är republikens presidents kansli och ministerierna samt som funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga helheter ämbetsverken, inrättningarna och andra organ. Finansministeriet bestämmer om bildandet av bokföringsenheter efter att ha hört det behöriga ministeriet.

14 §
Bokföring

Till statens bokföring hör budgetbokföring och affärsbokföring. I statens bokföring ska god bokföringssed iakttas.

Bokföringen ska omfatta alla inkomster, utgifter och finansiella transaktioner samt därtill hörande rättelse- och överföringsposter till bruttobelopp.

Budgetbokföringens konton ska ordnas så att inflödet av inkomstposter och användningen av anslag kan kontrolleras med minst den noggrannhet som riksdagen beslutar.

I fråga om affärsverkens bokföring föreskrivs särskilt.

15 §
Kontroll av fullmakter

Ämbetsverken och inrättningarna ska ordna kontrollen av hur de i 10 § avsedda fullmakter som beviljats i samband med behandlingen av budgeten och de fullmakter som grundar sig på lag används samt kontrollen av de utgifter som följer av användningen av dessa fullmakter.

Närmare bestämmelser om kontrollen av fullmakter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Redovisning

Ämbetsverken och inrättningarna ska ordna kontrollen av den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet så att årsresultatet kan redovisas i samband med bokslutet, om inte den avgiftsbelagda verksamheten är obetydlig.

19 §
Strykning av reservationsanslag

Får ett reservationsanslag som helt eller delvis blivit oanvänt inte längre överföras i bokslutet, ska det oanvända beloppet strykas. Reservationsanslag som stryks ska antecknas som inkomst.

20 §
Betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år ur det löpande årets anslag

Ska en utgift betalas, som hänför sig till ett tidigare år än finansåret, får den med tillstånd av finansministeriet betalas ur det anslag som under det löpande finansåret står till förfogande för motsvarande ändamål. Genom beslut av finansministeriet kan det dock bestämmas att bokföringsenheten under de förutsättningar som anges närmare i beslutet kan besluta om betalningen av utgiften utan tillstånd av finansministeriet.

23 §
Mottagande och användning av donationer och testamenten

Bestämmelser om mottagande och användning av donationer och testamenten utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Tillämpning av lagen på riksdagens ekonomi

Bestämmelserna i denna lag ska i tillämpliga delar också iakttas i riksdagens och statens revisionsverks ekonomi. Beslut om överskridning av förslagsanslag i fråga om deras anslag fattas av riksdagens kanslikommission, som också beviljar tillstånd som avses i 20 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna i 19 § tillämpas redan på bokslutet för 2009.

Finansministeriet fastställer den tidpunkt från vilken räkenskapsverken ska vara i 12 a § avsedda bokföringsenheter. Hänvisningar till räkenskapsverk någon annanstans i lag avser hänvisningar till bokföringsenheter enligt denna lag.

RP 202/2009
FiUB 35/2009
RSv 186/2009

Helsingfors den 11 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.