1085/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 9 december 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De avgifter som Patent- och registerstyrelsen tar ut för sina offentligrättsliga prestationer bestäms på basis av kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp i enlighet med 2 och 3 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer.

En prestationsgrupp utgörs av följande helheter av offentligrättsliga prestationer i enlighet med definitionen i 2 § 3 punkten i lagen om avgifter för patent- ja registerstyrelsens prestationer:

1) patentärenden,

2) nyttighetsmodellärenden,

3) ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets,

4) patentombudsregisterärenden,

5) handelsregisterärenden,

6) varumärkesärenden,

7) mönsterrättsärenden,

8) företagsinteckningsärenden,

9) stiftelseärenden,

10) föreningsärenden, samt

11) ärenden som gäller religionssamfund.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är följande prestationer eller prestationsgrupper:

1) besvärsärenden,

2) stiftelseärenden,

3) föreningsärenden, samt

4) ärenden som gäller religionssamfund.

3 §
Avgiftsfria prestationer

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen inte tar ut någon avgift är:

1) anmälningar om att rättigheter som införts i Patent- och registerstyrelsens register upphör,

2) införande i Patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet har sänt,

3) mottagningsintyg som Patent- och registerstyrelsen har gett,

4) offentliggörande av bokslutsuppgifter,

5) antecknande av adressändring i de register som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen,

6) anmälan till Patent- och registerstyrelsens register om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses samt slutredovisningsanmälningar i anslutning till dessa,

7) kopia av bolagsordning, stadgar och bolagsavtal samt utdrag ur handelsregistret, som Patent- och registerstyrelsen ger i samband med registrering av grund- eller ändringsanmälan,

8) dödande av företagsinteckning,

9) anmälan om egen avgång, som baserar sig på ett konstaterat registeranteckningsbrott,

10) införande i registret av en stiftelse som fått tillstånd för grundande,

11) ändring i delegation eller något annat i 10 b § i lagen om stiftelser (109/30) avsett organ, samt

12) kopior av hänvisningspublikationer enligt reglerna 44.3.b, 45bis.7.c och 71.2.b i konventionen om patentsamarbete, för första uppsättningen.

4 §
Företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 4 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och som Patent- och registerstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning eller står till buds:

1) utredningar och undersökningar,

2) utbildnings- och konsulteringstjänster,

3) publikationer,

4) avskrifter,

5) register- och databastjänster,

6) användningen av lokaler och anordningar som är i Patent- och registerstyrelsens besittning, samt

7) övriga tjänster och prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar Patent- och registerstyrelsen med beaktande av vad som sägs i 34 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

De avgifter som avses i 1 och 2 § ingår i den tabell som utgör bilaga till denna förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och förblir i kraft till den 31 december 2013.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 22 februari 2007 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (201/2007) jämte ändringar.

Helsingfors den 9 december 2009

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringsråd
Minna Tukiainen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1 §
Nationella patentärenden
Ansökningsavgift 400 €
Ansökningsavgift för elektronisk ansökan 300 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 30 €
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökan gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 30 €
Särskild tilläggsavgift i de fall, då ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom eller 38 § 2 mom i patentlagen och den omfattar en uppfinning som inte varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och 36 § eller 37 § i patentlagen inte är tillämplig 400 €
Avgift enligt 36 § eller 37 § i patentlagen 250 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § 2 mom i patentlagen 100 €
Återupptagningsavgift första gången 55 €
övriga gånger 115 €
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande i ett exemplar 20 €
i två exemplar 30 €
Översättningsavgift 40 €/sida
Publiceringsavgift 400 €
Publiceringsavgift, då handlingarna för publiceringen har inlämnats elektroniskt 300 €
Årsavgifter för patentansökningar och patent:
1―3 året 170 €
4 året 140 €
5 året 155 €
6 året 180 €
7 året 225 €
8 året 265 €
9 året 295 €
10 året 335 €
11 året 390 €
12 året 450 €
13 året 500 €
14 året 550 €
15 året 600 €
16 året 650 €
17 året 700 €
18 året 750 €
19 året 800 €
20 året 850 €
En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom eller 42 § 3 mom i patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 250 €
Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 800 €
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 40 €
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 26 § i patentlagen 200 €
i övriga patentärenden 200 €
Prioritetsintyg 50 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 €+1 €/sida
Registerutdrag 15 €
2 §
Nationella nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 15 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 2 mom i lagen om nyttighetsmodellrätt 80 €
Återupptagningsavgift 35 €
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 200 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 40 €
Avgift för förnyelse av registrering för två år 135 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 30 €
Avgift för krav om ogiltigförklarande 50 €
Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodell 250 €
Avgift för anteckning i registret över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 40 €
Översättningsavgift 40 €/sida
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Prioritetsintyg 15 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
Granskningsavgift 250 €
Avgift för utlåtande 70 €
Uppskovsavgift 40 €
Avgift för hänvisningspublikation 20 €
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 30 €
3 §
Patent- och nyttighetsmodellärenden enligt konventionen om patentsamarbete (PCT)
Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1.a 1 700 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2.a 1 700 €
Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3 1 700 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3. och 41.1.
Om prioritet för en internationell ansökan åberopas från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av Patent- och registerstyrelsen, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket, och om Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen, är beloppet på återbetalningen 300 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 550 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 550 €
Vidarebefordringsavgift 135 €
Översändande av prioritetshandling enligt 47 § i patentförordningen 15 €
Förseningsavgift för översättning enligt PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e. Förseningsavgiften utgör 25 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.1.c eller 13ter.2 200 €
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 16bis.2 . Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet, som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften, men högst 50 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen avgifterna som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 58bis.2 . Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften, men inte högre än handläggningsavgiftens dubbla belopp.
Avgift för översändande av avskrifter enligt PCT regel 12bis.1.c
PCT-regel 12bis.1.b.i 20 €
PCT regel 12bis.1.b.iv 20 €
Avgift för hänvisningspublikationer enligt PCT-regel 44.3.b, 45bis.7.c eller 71.2.b, dock så att för en uppsättning utgår ingen avgift 20 €
Kopior/sida enligt PCT-regel 94.2 0,60 €
Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) 945 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel 26bis.3 250 €
4 §
Ärenden om europeiskt patent
Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning, för korrigering av en översättning samt för ett begränsat patent enligt 70 h § 1 mom eller 70 q § 1 mom i patentlagen 400 €
Publiceringsavgift då översättningen har inlämnats elektroniskt 300 €
De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom skall erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i 1 §.
En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § i patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 250 €
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
5 §
Tilläggsskyddsärenden
Ansökningsavgift 400 €
Återupptagningsavgift första gången 55 €
övriga gånger 115 €
Avgift för anteckning i patentregistret,
för varje anteckning 40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 250 €
Årsavgift för varje påbörjat år 850 €
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 26 §
i patentlagen 200 €
i övriga ärenden 200 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
6 §
Ärenden om kretsmönster för integrerade kretsar
Registreringsavgift 400 €
Avgift för krav om ogiltigförklaring 215 €
Återupptagningsavgift 55 €
Avgift för anteckning i kretsmönsterregistret, för varje anteckning 40 €
Avgift för ansökan om ändring 200 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
7 §
Patentombudsregisterärenden
Registreringsavgift 215 €
Ändring eller annan separat anteckning 40 €
Utdrag ur patentombudsregistret 15 €
8 §
Varumärkesärenden
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 215 €
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 290 €
Tilläggsavgift
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den tredje 80 €
Avgift för framställande av invändning mot registrering 215 €
Avgift för förnyelse av registrering 235 €
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 270 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke 330 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 355 €
Tilläggsavgift
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den tredje 125 €
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § i varumärkeslagen 55 €
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 50 €
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 50 €
Begäran om att en nationell registrering skall ersättas med en internationell registrering 60 €
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 155 €
Avgift för mottagande av en ansökan om gemenskapsvarumärke 50 €
Avgift för sökande av ändring 200 €
Prioritetsbevis 10 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Utdrag ur registret 15 €
9 §
Mönsterrättsärenden
Ansökningsavgift 185 €
Tilläggsavgifter i samband med ansökan
klassavgift för varje klass utöver den första 50 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 100 €
förvaringsavgift för varje modell 50 €
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 45 €
Återupptagningsavgift 50 €
Förnyelseavgift
I förnyelse 275 €
II förnyelse 390 €
III förnyelse 420 €
IV förnyelse 430 €
Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse
klassavgift för varje varuklass utöver den första 50 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 100 €
förvaringsavgift för varje modell 50 €
om förnyelseavgiften erläggs efter att registreringsperioden har gått ut 50 €
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 45 €
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje mönster 185 €
Avgift för mottagande av en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning 60 €
Avgift för sökande av ändring 200 €
Prioritetsbevis 17 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Utdrag ur registret 15 €
10 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar
enskild näringsidkares grundanmälan 75 €
öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 180 €
annan näringsidkares grundanmälan 350 €
ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 350 €
anmälan om ändring av öppet bolags och kommanditbolags bolagsavtal 100 €
ändringsanmälan som gäller strykning av bestämmelser om revision och val av revisor i bolagsordningen eller stadgarna för sådana aktiebolag, andelslag och bostadsrättsföreningar som har registrerats före den 1 juli 2007 65 €
ändringsanmälan som gäller kapitalet av aktiebolag, andelslag, sparbank eller förening som idkar ekonomisk verksamhet 200 €
annan ändringsanmälan 65 €
registrering av bifirma 75 €/namn
anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av bolagsordningen eller avvikelse från den eller vid ändring av företagsformen 480 €
Fusions- och delningsärenden
anmälan om fusions- och delningsplan 210 €/bolag
anmälan om ändring av fusions- eller delningsplan 80 €/bolag
ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusions- eller delningsärenden 400 € + 200 €/ bolag som kallelsen gäller
anmälan om verkställande av fusion eller delning 80 €/bolag
Övriga ansökningsärenden
ansökan om nedsättning av placeringsandelskapitalet, det bundna egna kapitalet, reservfonden eller överkursfonden, om verkställighet av överlåtelsen av affärsverksamheten, om avstående från koncessionen, om ändring av sammanslutningsformen eller om vinstutdelning 480 €
ansökan om offentlig stämning på sammanslutningens borgenärer 200 €
övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 200 €
ansökan om tillstånd till undantag som gäller aktiebolags eller bostadsaktiebolags stiftare; medlem i förvaltningsråd eller styrelse av aktiebolag eller andelslag, eller verkställande direktör för eller likvidator i dessa; medlem i styrelse av bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening eller disponent för dessa; företagsledare för europeisk ekonomisk intressegruppering, enskild näringsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller grundare av en utländsk näringsidkares filial 110 €
ansökan om förordnande av likvidator 65 €
ansökan om förordnande att ett vregistrerat bolag skall träda i likvidation 65 €
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur handelsregistret 13 €
bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 13 €
diarieintyg 7 €
registreringsintyg 7 €
bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 13 €
Mikrofilmer
handelsregistrets grundkartotek 3 030€
kort för upprätthållande av handelsregistret 1 075€/år
handelsregistrets alfabetiska firmaindex 640 €/år
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Avgift för sökande av ändring i ärenden som gäller anmälan till handelsregistret 200 €
11 §
Ärenden angående registret över företags- och organisationsnummer
Utdrag och intyg
ankomstintyg 7 €
bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer 7 €
12 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
gravationsbevis 13 €
diarieintyg 7 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Ansökningar och anmälningsärenden
inteckningsansökan 135 €
påtagande av ansvaret för inteckning 190 €
utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning 190 €
sammanslagning av inteckningar 190 €
ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt 190 €
anmälan om innehavare av pantskuldebrev (för envar inteckning) 17 €
anmälan om utsökning av fordran 25 €
ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas 500 €
anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 50 €
konvertering av inteckningens myntenhet 35 €
13 §
Stiftelseregisterärenden
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur stiftelseregistret 13 €
stadgar 13 €
diarieintyg 7 €
registreringsintyg 7 €
bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 13 €
Bestyrkande av riktighet 10 € +1 €/sida
Tillstånds- och samtyckesärenden
grundande av stiftelse 1 680 €
upplösning av stiftelse 510 €
fusion av stiftelse 510 €
fastställande av stadgeändring 510 €
tillstånd till undantag (9 § i lagen om stiftelser) 200 €
Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare 100 €
Avgift för sökande av ändring i ärende som gäller tillstånd till grundande av stiftelse, fastställelse av stadgar eller anmälan till stiftelseregistret 200 €
14 §
Föreningsregisterärenden
Intyg och kopior
registerutdrag 10 €
bestyrkt kopia av stadgarna, samfundsordningen och lokala stagar eller grupperings stadga 10 €
diarieintyg 5 €
kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 10 €
annan bestyrkt kopia av en förenings och ett religionssamfunds, ett lokalsamfunds och en församlings och europeisk grupperings för territoriellt sammarbete handling 10 € + 1 €/sida
Förhandsgranskningsärenden
förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 1―5 paragrafer 60 €
förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 6 eller flera paragrafer 200 €
Avgifter för behandling av föreningsregister anmälan
föreningens grundanmälan (icke förhandsgranskad) 60 €
föreningens grundanmälan (förhandsgranskad) 15 €
anmälan om ändring av föreningens stadgar (icke förhandsgranskad) 60 €
anmälan om ändring av föreningens stadgar (förhandsgranskad) 15 €
anmälan om byte av styrelseord- förande och annan namntecknare 10 €
Sammansättning av centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § handelskammarlagen) 10 €
Anmälan om bildande av ett religionssamfund (icke förhandsgranskad) 60 €
Anmälan om bildande av ett religionssamfund (förhandsgranskad) 15 €
Anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning (icke förhandsgranskad) 60 €
Anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning (förhandsgranskad) 15 €
Anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller en församling 60 €
Anmälan om ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar 60 €
Anmälan om byte av styrelseordförande eller namntecknare i religionssamfundet, lokalsamfundet och församlingen 10 €
Tillstånd till undantag
(35 § föreningslagen) 35 €
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
grundanmälan 275 €
anmälan om ändring av grupperings stadga 200 €
anmälan om ändring av grupperings avtal 200 €
anmälan om ändring av medlemmar eller namntecknare 40 €
Avgift för sökande av ändring 200 €
15 §
Övriga prestationer
Expeditionstillägg 5 €
Leverans- och faktureringstillägg 8 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.