1081/2009

Given i Helsingfors den 16 december 2009

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § i lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001), sådan den förstnämnda paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när polisens prestationer ska vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i denna förordning inrikesministeriets polisavdelning, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral, Polisens datacentral samt den lokala polisen.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer med stöd av 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ, samt

3) övervakningsuppgifter, om inte något annat särskilt bestäms nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtande,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillståndsbeslut som ges en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) beslut om uppehållstillstånd eller beslut om överföring av uppehållstillstånd när det är fråga om flyktingar, offer för människohandel, personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de är i behov av skydd eller av individuella mänskliga orsaker, eller personer som har tagits till Finland på grund av tillfälligt behov av skydd,

8) visum när det är fråga om Europeiska unionens medlemsländers medborgares familjemedlemmar, som själva inte är medborgare i ett medlemsland,

9) behandling av anmälan om allmän sammankomst,

10) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person ska kunna rösta i statliga val eller folkomröstningar, kommunalval eller kommunala folkomröstningar eller i Europaparlamentsvalet, om personen inte har någon annan identitetshandling,

11) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,

12) undersökning enligt 37 § i polislagen (493/1995) samt handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns nedan i 6 § 2 och 3 punkten, samt

13) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter.

Avgift tas inte ut för i Finland utfärdat nödpass enligt 3 b § i passlagen (671/2006).

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

Av frontveteraner som deltagit i Finlands krig och av personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952 tas för pass med en giltighetstid på över ett år ut en avgift för prestationen som är hälften av avgiften för ett pass med en giltighetstid på över ett år. Fören ovan nämnd persons snabb- och expresspass tas ut en avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Rätten till sänkt avgift för en prestation visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988), frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992), eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag.

4 §
Delgivningsavgifter

Av den som är skyldig att betala i denna förordning avsedda avgifter ska det tas ut också kostnaderna för kungörelse i den officiella tidningen eller någon annan tidning, om kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Utan hinder av 2 mom. tas hos tingsrätten ut en avgift om 27 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en fast avgift är sådana prestationer som nämns i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för bifallsbeslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt har fastställts en lägre avgift för avslagsbeslut.

Rörliga polisen tar ut avgifter som motsvarar den lokala polisens prestationsavgifter enligt avgiftstabellen.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens eller nödcentralens lokaliteter och ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

4) granskning av skjutbana,

5) övervakning av dragningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till fysiska personer och juridiska personer samt myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 63 § i civiltjänstlagen (1723/1991), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i luftfartslagen (1242/2005) och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

9) åtgärder enligt jaktlagen (615/1993) vid omhändertagande av en okopplad hund,

10) informationstjänst som baserar sig på lagstiftningen,

11) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen,

12) beslut om offentlig tillställning vilket innehåller bestämmelser om tillställningen, samt

13) andra jämförbara prestationer.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen tas som självkostnadspris ut 61 euro per timme och för användning av motorfordon 20 euro per timme. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 11 punkten.

Om polisen lägger ner högst två timmars arbete på att bereda ett beslut om en offentlig tillställning, är prestationsavgiften för beslutet 47 euro. Om det är nödvändigt att lägga ner mera arbete än detta på att bereda ett beslut om en offentlig tillställning för att trygga allmän ordning och säkerhet, tas det för beslutet ut en prestationsavgift på 61 euro per timme, dock högst 610 euro.

7 §
Tillsynsavgift som tas ut hos penningspelssammanslutningar

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas av penningspelssammanslutningar såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på Polisstyrelsen än kostnader som ska täckas med avgifter för prestationer enligt 6 § 1 mom. 11 punkten i denna förordning.

Tillsynsavgiften fördelas mellan penningspelssammanslutningarna på följande sätt:

1) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel svarar för 45 procent,

2) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 2 punkten i lotterilagen för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet svarar för 45 procent, samt

3) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lotterilagen för anordnande av totospel svarar för 10 procent.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut av penningspelssammanslutningar är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaliteter samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

4) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

5) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra till utomstående givna än i 10 § avsedda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående och till undervisningen anslutna tjänster,

8) annan informationstjänst än sådan som grundar sig på lagstiftningen,

9) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

10) tjänster av Polisens teknikcentral till utomstående,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen,

13) fotografering vid ansökan om pass med stöd av 6 § i passlagen hos rörliga polisen på Helsingfors-Vanda flygplats,

14) faktureringsavgift, om den lokala polisen fakturerar en prestationsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan av ett sådant särskilt skäl som avses i 11 § 1 mom., samt

15) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

10 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior av handlingar

För utlämnande av en handling på basis av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet tas en prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 11 och 12 punkten samt i 34 § i nämnda lag. För ett beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

För en kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på basis av en begäran om handlingar tas 0,50 euro per sida ut. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för färgkopia eller färgutskrift tas 1 euro per sida ut. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en cd-skiva eller dvd-skiva eller motsvarande lagringsenhet, tas för upptagningen ut en avgift på 15 euro per skiva.

11 §
Uttagande och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften återbärs inte om sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgifterna enligt 7 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari―juni och juli―december.

Arvoden och ersättningar enligt 6 § 1 mom. 11 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som anges ovan i 8 § tas ut efter det att Polisstyrelsen har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

12 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2011.

På ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Chef för tillståndsförvaltningen
Anne Aaltonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER

KÖRRÄTT OCH TRAFIK

Körkort
Dubblettexemplar av körkort och andra i 11 § 3 mom. i körkortsförordningen avsedda körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 40 €
Beviljande av körkortstillstånd; ett kortvarigt körkort och ett därpå följande permanent körkort av motsvarande klass 60 €
Beviljande av körkortstillstånd; ett nytt kortvarigt körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 60 €
Beviljande av körkortstillstånd i annat fall (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 40 €
Alkolåskörkort(inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 43 €
Införande av särskilt villkor som gäller yrkeskompetens (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 40 €
Avslagsbeslut i fråga om körkortstillstånd 30 €
Ändring av särskilda villkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 15 €
Internationellt körkort 8 €
Temporärt körkort 30 €
Tillfälligt körkort 10 €
Trafiklärartillstånd 21 €
Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd 18 €
Övningstillstånd för motorcykel 20 €
Undervisningstillstånd 24 €
Yrkeskompetens för taxiförare
Körtillstånd för taxiförare (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 60 €
Dubblettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 18 €
Kontrollpass 20 €
Avstängning av väg
Tillstånd för avstängning av väg (51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen) 330 €
Beslut om tillfällig avstängning av väg (51 § 3 mom. i vägtrafikförordningen) 25 €
Parkeringstillstånd för handikappade 25 €

SKJUTVAPEN (POLISEN)

Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
Förvärvs- och innehavstillstånd 68 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av Polisstyrelsen beviljat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 16 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 26 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 18 €
Parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Dubblettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Dubblettexemplar av samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Privat tillverkningstillstånd 27 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 22 €
Privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 19 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 15 €
Tillstånd för gasspray 25 €
Dubblettexemplar av tillstånd för gasspray 19 €
Vapenhanteringstillstånd 36 €
Dubblettexemplar av vapenhanteringstillstånd 36 €
Anmälan om vapendel 18 €
1 €/vapen minst
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret 10 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning eller stiftelse 47 €/1―10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 35 €/1―10 vapen
Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd 28 €
Tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 16 €
Tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 38 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 27 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 22 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen (inbegriper intyg) 16 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen (20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) 73 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 58 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke 20 €
Privat överföringstillstånd 22 €
Europeiskt skjutvapenpass 60 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 20 €
Privat införseltillstånd 27 €
Samtycke 19 €

LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR

Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 18 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 17 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 17 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen) 28 €
Inspektionsbesök i spelkasino 285 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 45 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 17 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 50 €
Ändring av varulotteritillstånd 20 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 24 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 30 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 17 €

RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER

Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift som tillfaller Befolkningsregistercentralen) 48 €
Identitetskort för minderårig 28 €
Temporärt identitetskort 30 €
Upplåsning av kort (dessutom uttas Befolkningsregistercentralens avgift på 21 €, om ett nytt brev innehållande en PUK-kod beställs åt kunden) 10 €
Avslagsbeslut 25 €
Identifiering av en person (23 § i befolkningsdatalagen) 17 €
Pass
Pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 48 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 24 €
Provisoriskt pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 48 €
Snabbpass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 60 €
Expresspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 80 €
Tillfälligt pass 80 €
Sjömanspass 55 €
Avslagsbeslut 42 €

SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)

Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 108 €
Godkännande som ordningsvakt 31 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 25 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 15 €
Rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller kommunikationsmedel 150 €
Utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter 15 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 34 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 29 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 25 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstolar, flygtrafik, fartyg och hamnanläggningar) 50 €
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 41 €
Väktare
Godkännande som väktare 34 €
Ändring av godkännande som väktare 29 €
Dubblettexemplar av väktarkort 25 €
Godkännande som tillfällig väktare 25 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 20 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 20 €
Anteckning på ett tillfälligt väktarkort av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel 13 €
Utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster 15 €

TILLSTÅND FÖR UTLÄNNINGAR

Främlingspass
Beviljande av främlingspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 48 €
Avslagsbeslut 42 €
Uppehållstillstånd
Beslut om uppehållstillstånd 120 €
Studerande, minderåriga 80 €
Beslut om permanent uppehållskort för en unionsmedborgare och dennes familjemedlem eller annan anhörig 45 €
Beslut om uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem eller annan anhörig som inte är unionsmedborgare 45 €
Registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 45 €
Överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 45 €
Tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) 120 €
Resedokument för flykting
Beviljande av resedokument för flykting (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 48 €
Avslagsbeslut 42 €
Visum
Beviljande av visum 60 €
Beviljande av visum, nedsatt avgift 35 €
Anteckning av ett barn i en förälders resedokument 35 €

OFFENTLIGA TILLSTÄLLNIGAR SAMT ANMÄLNINGAR

Offentliga tillställningar
Behandling av anmälan om offentlig tillställning 18 €
Behandling av anmälan om anordnande av fyrverkeri 18 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 27 €
Behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen 10 €

2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER

Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i Polisstyrelsens lokaler) 17 €/vapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som ska besiktas ska vara minst 30 och kunden ska ha ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 47 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 53 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 53 €
Kommersiellt förhandssamtycke 24 €
Kommersiellt införseltillstånd 47 €
Kommersiellt överföringstillstånd 24 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 26 €
Meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 21 €
Kommersiellt utförseltillstånd 53 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 53 €
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 300 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 150 €
Prov för ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos vapennäringsidkare:
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 170 €
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 85 €
Tillverkare av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 170 €
Näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar (tas inte ut om även tillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 85 €
Innehavare av skjutbana 85 €
Utbildare i användningen av skjutvapen 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 225 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 115 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register 55 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 56 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 56 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 34 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Tillstånd att anlägga skjutbana 400 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 18 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 17 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 17 €
Bingo
Bingotillstånd 67 €
Ändring av bingotillstånd 17 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 17 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 120 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 40 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 120 €
Ändring av varulotteritillstånd 40 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 24 €
Auktorisation av bevakningsföretag
Auktorisation av bevakningsföretag 268 €
Ändring av auktorisation av bevakningsföretag 134 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 54 €
Beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan 80 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut hos innehavare av auktorisation av bevakningsföretag:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 170 €
verksamhetsställe 150 €
antalet väktare 6―10 det huvudsakliga verksamhetsstället 220 €
verksamhetsställe 200 €
antalet väktare 11―50 det huvudsakliga verksamhetsstället 250 €
verksamhetsställe 220 €
antalet väktare 51―200 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 201 eller fler det huvudsakliga verksamhetsstället 450 €
verksamhetsställe 350 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag
Godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
Ändring av godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
Godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
Ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
Ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 107 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €

3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER

Urvalsprov
Avgift för urvalsprov 42 €
Lydnadskontroll
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildning i användningen av maktmedel
Den allmänna delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel 800 €
Den särskilda delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel 1600 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter
Utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter 800 €
Teoridelen av utbildning för utbildare som handhar utbildning av ordningsvakter 480 €

4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER

Säkerhetsutredning
Normal säkerhetsutredning 90 €
Omfattande säkerhetsutredning 136 €

5. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER

Penningspelsverksamhet
Fastställande av spelreglerna för penningspel 670 €
Ändring av spelreglerna för penningspel 670 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande 168 €

6. ANDRA PRESTATIONER

Annat beslut som ges på ansökan 25 €
Intyg som utfärdas på begäran 16 €
Annat beslut som fattas på basis av anmälan 43 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
Utövande av rätten till insyn 53 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
Tillståndsbeslut 19 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.