1077/2009

Given i Helsingfors den 15 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) 7, 11 och 23―26 §, 0, 18, 28, 32, 35, 37, 40, 43 och 46 punkten i bilaga 1 samt bilaga 2, av dem 0 och 28 punkten i bilaga 1 sådana de lyder i förordning 852/2007, 35 och 37 punkten i bilaga 1 sådana de lyder i förordning 24/2007 samt bilaga 2 sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 921/2004, 1196/2005 och 24/2007, som följer:

7 §
Allmänna krav som gäller konstruktion och utrustning

1. I 25 och 26 § i fordonslagen föreskrivs om fordons anordningar och utrustning samt i 28 § om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen. Om undantag föreskrivs i denna förordning eller dess bilagor. Om de befogenheter Trafiksäkerhetsverket enligt 27 § i fordonslagen har att bevilja enskilda undantag från de krav som gäller fordon föreskrivs i 6 kap.

2. En sådan symbol eller kontrollampa som enligt bestämmelserna om olika fordonskategorier är obligatorisk eller tillåten på ett visst fordon eller en viss fordonskategori får inte monteras på andra fordon.

3. Det får inte finnas någonting i fordonet som hindrar sikten från förarplatsen över vägen framåt och åt sidorna eller något annat som stör körandet.

11 §
Blinkande varningslyktor

1. En varningslykta på en motorcykel som används som utryckningsfordon ska vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller godkänd av Trafiksäkerhetsverket.

2. Fler sådana lyktor får monteras, om det är nödvändigt för att varningslyktorna ska synas från olika håll.

23 §
Avvikelser rörande fordons konstruktion och utrustning vilka söks hos Trafiksäkerhetsverket

1. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl

a) bevilja undantag som gäller en viss tid och endast i Finland för en fordonstyp, ett enskilt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som ännu inte beviljats det godkännande som krävs i denna förordning, under villkor att fordonstypen, fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller de krav som förutsätts för godkännandet,

b) godkänna att ett oregistrerat fordon, som införts minst fyra år före registreringen och som inte har använts, tas i bruk enligt de regler som gällde då fordonet infördes,

c) bevilja en person eller en sammanslutning som tidigare beviljats undantag för viss tid eller en annan person eller en annan sammanslutning förnyat undantag för viss tid.

2. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag för enskilda fordon från de krav angående fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning.

3. Trafiksäkerhetsverket kan, antingen för ett enskilt fordon eller flera fordon i kategori L som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, av särskilda skäl bevilja undantag för viss tid från de krav i fråga om fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning, vilket gäller när fordonet används i tävlingar samt vid färd till en tävling eller besiktning.

4. Trafiksäkerhetsverket kan för system, komponenter eller separata tekniska enheter som inrättats för den handikappades särskilda behov i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare bevilja typgodkännande som avviker från kraven i denna förordning angående fordons konstruktion och utrustning.

24 §
Avvikelser rörande de sista fordonen i serien

1. Trafiksäkerhetsverket ska försäkra sig om att det maximala antalet beviljade undantag gällande de sista fordonen i tillverkningsserien inte överskrids. Trafiksäkerhetsverket antecknar beviljat undantag i det register som gäller fordon och intyget över registreringen.

2. Trafiksäkerhetsverket meddelar den tid för vilken undantag beviljats och orsakerna till beviljandet tillsammans med den information som föreskrivs i artikel 16.1 och 16.2 i typgodkännandedirektivet till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna inom en månad. Trafiksäkerhetsverket sänder varje år till kommissionen en förteckning över de undantag som beviljats och orsakerna till beviljandet.

25 §
Avvikelser för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som tillämpar ny teknologi

1. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som använder sådana tekniker eller lösningar som till sin karaktär inte är förenliga med ett eller flera krav i ett eller flera specialdirektiv, om undantaget inte medför betydande olägenheter för miljön eller äventyrar trafiksäkerheten.

2. Trafiksäkerhetsverket sänder inom en månad en kopia av undantaget till avvikelse och dess bilagor till de godkännande myndigheterna i de övriga EES-staterna och tillställer utan dröjsmål kommissionen en berättelse, som ska innehålla

a) orsaken till varför kraven i något specialdirektiv inte tillämpas på fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på grund av de ifrågavarande teknikerna eller lösningarna,

b) en beskrivning av de säkerhets- och miljöskyddsfrågor som framkommer och åtgärder som vidtagits,

c) en beskrivning av tester och resultaten från dessa, som visar att säkerhets- och miljöskyddsnivån motsvarar de krav som ställs i något av de specialdirektiv som avses i 1 mom., eller

d) förslag till ändringar av motsvarande specialdirektiv eller vid behov till nya specialdirektiv.

26 §
Rapportering om beviljade undantag

Trafiksäkerhetsverket ska varje år före utgången av mars tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de undantag som beviljats med stöd av 22-25 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

En ersättningskatalysator som har monterats på ett EG-typgodkänt fordon före den 1 januari 2009 kan godkännas vid ändringsbesiktning utan krav på typgodkännandemärkning till den 30 juni 2010, om fordonets utsläpp påvisas uppfylla de krav som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk första gången.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG, EUT L 222, 25.8.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/62/EG, EUT L 198, 30.7.2009, s. 20
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/78/EG, EUT L 231, 3.9.2009, s. 8
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/79/EG, EUT L 201, 1.8.2009, s. 29
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/80/EG, EUT L 202, 4.8.2009, s. 16
Komissionens direktiv 2009/108/EG, EUT L 213, 18.8.2009, s. 10

Helsingfors den 15 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.