1050/2009

Given i Helsingfors den 11 december 2009

Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007) 17 § 2 mom. 3 punkten, 24 §, 44 § 1 mom. och 46 §,

ändras 2 § 1 mom., 17 § 1 mom. 5 punkten, i 18 § det inledande stycket i 2 mom., 19 § 2 mom. och rubriken för 44 § samt

fogas till lagen en ny 9 a §, till 10 § ett nytt 2 mom. och till 33 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §
Förmåner

Handikappförmånerna består av handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år, vårdbidrag för pensionstagare samt veterantillägg som en del av vårdbidraget.


9 a §
Veterantillägg

Till personer som får vårdbidrag med förhöjt eller högsta belopp enligt 9 § och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) betalas vårdbidraget förhöjt med ett veterantillägg. Veterantillägget uppgår till 43,34 euro per månad.

Folkpensionsanstalten betalar ut veterantillägget utan ansökan.

10 §
Bidrag på grund av särskilda kostnader

Som särskilda kostnader enligt 1 mom. beaktas inte den avgift för långvarig anstaltsvård som avses i 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

17 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om handikappbidrag för personer under 16 år

Av en ansökan om handikappbidrag för personer under 16 år skall framgå


5) uppgifter om de läkare och institutioner som har vårdat barnet, samt


18 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om vårdbidrag och handikappbidrag för personer över 16 år

Den som får vårdbidrag och den som får handikappbidrag för personer över 16 år ska meddela de uppgifter enligt 17 § 2 mom. 1 och 5 punkten som gäller honom eller henne. Dessutom ska han eller hon lämna uppgifter om


19 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om kostersättning

Den som får kostersättning ska meddela de uppgifter enligt 17 § 2 mom. 1 punkten som gäller honom eller henne.


33 §
Indragning av en handikappförmån

Veterantillägg upphör från ingången av den månad under vilken det till mottagaren inte längre betalas vårdbidrag med förhöjt eller högsta belopp eller extra fronttillägg.


44 §
Uppgifter om fängelsestraff


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 9 a § tillämpas dock från och med den 1 september 2010.

Utbetalningen av en handikappförmån som har avbrutits på grund av institutionsvård börjar på nytt när denna lag träder i kraft, om inte rätten till förmånen har upphört före det. Utbetalningen fortsätter på tidigare grunder fram till nästa justering av förmånen eller till dess att förmånen dras in. På begäran meddelas beslut om att betalningen börjar på nytt.

Bestämmelserna i 2 mom. gäller också sådana förmåner som beviljats med stöd av lagstiftning som gällde vid ikraftträdandet av lagen om handikappförmåner och som avbrutits på grund av institutionsvård.

Det belopp som anges i 9 a § motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 192/2009
ShUB 43/2009
RSv 202/2009

Helsingfors den 11 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.