1048/2009

Given i Helsingfors den 11 december 2009

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) en ny 16 b § som följer:

16 b §

Från den dagpenning som avses i 16 § 1 mom. avdras 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för personer under 53 år enligt 153 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Avdrag görs inte från dagpenning som

1) betalas till arbetsgivaren,

2) baserar sig på företagarinkomster eller på arbete som försäkrats enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare,

3) baserar sig på årsarbetsförtjänst enligt 28 § 6 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 223/2009
ShUB 41/2009
RSv 185/2009

Helsingfors den 11 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.