1025/2009

Given i Helsingfors den 1 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i förordningen av den 11 december 2008 om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) 5, 6, 10, 13, 14, 16, 29, 30, 38 och 41 § samt bilaga 2 som följer:

5 §
Användning av förökningsmaterial som inte är ekologiskt producerat

Livsmedelssäkerhetsverket kan med avvikelse från 3 § för en vegetationsperiod i taget ge alla användare ett allmänt godkännande att använda en viss art eller sort av utsäde eller utsädespotatis i enlighet med artikel 45.8 i verkställighetsförordningen.

Med avvikelse från 3 § får en odlare med närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd använda utsäde och utsädespotatis som inte är ekologiskt producerat. Beviljandet av tillstånd förutsätter att villkoren i artikel 45 i verkställighetsförordningen uppfylls. Ansökan om tillstånd ska göras årligen senast den 1 maj på en av Livsmedelssäkerhetsverket fastställd blankett hos den närings-, trafik- och miljöcentral på vars område odlarens lägenhet finns.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska behandla en ansökan om tillstånd som lämnats in efter utgången av den tid som anges i 2 mom., om det är fråga om en helt ny odlare eller om det finns vägande skäl för detta. Som vägande skäl kan betraktas svårigheter med leverans av ekologiskt producerat förökningsmaterial, växthusproduktion, väderleksförhållanden, höstsådda sorter och andra därmed jämförbara särskilda skäl.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dessutom i enskilda fall och av särskilda skäl bevilja tillstånd att använda förökningsmaterial som har behandlats med andra produkter än de som är förtecknade i bilaga II till verkställighetsförordningen. Tillstånd kan beviljas endast under förutsättning att förökningsmaterialet används för att producera nytt förökningsmaterial.

I fråga om vegetativt producerat material tillämpas de förfaranden som anges i 1–4 mom.

6 §
Utredning om beviljade tillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i enlighet med artikel 54 i verkställighetsförordningen före utgången av januari till Livsmedelssäkerhetsverket ge in ett sammandrag av de tillstånd som den har beviljat med stöd av denna förordning under föregående år. Sammandraget ska innehålla uppgifter om arter och sorter, de användningsmängder som anmälts samt skälen till de beviljade tillstånden i enlighet med artikel 54 i verkställighetsförordningen. Livsmedelssäkerhetsverket ska före utgången av februari till jord- och skogsbruksministeriet ge in en rapport om de tillstånd som har beviljats under föregående kalenderår.

Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet som avses i artikel 55 i verkställighetsförordningen.

10 §
Uppbindning av nötkreatur på små lägenheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen får i enlighet med artikel 39 i verkställighetsförordningen godkänna att nötkreatur som är äldre än sex månader hålls bundna på små lägenheter, när djuren används eller kommer att användas i mjölkproduktion, som avelsdjur i mjölkproduktion, som dikor eller som avelsdjur i dikoproduktion. Tillstånd kan inte beviljas i fråga om nötkreatur som används för köttproduktion.

När beslut om tillstånd fattas ska hänsyn tas till vad som bestäms i verkställighetsförordningen om nötkreaturens tillgång till betesmark eller till rastgårdar utomhus.

13 §
Biodling

I enlighet med artikel 13.2 i verkställighetsförordningen föreskrivs att biodling inte får bedrivas på ett område som är beläget mindre än sex kilometer från en sockerfabrik, en avstjälpningsplats, en avfallsförbränningsanläggning eller en väg där i genomsnitt över 6 000 fordon färdas per dygn.

Närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner på basis av de redogörelser och kartor som sökanden lämnar in ett sådant område som enligt artikel 13 i verkställighetsförordningen är lämpligt för biodling. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla godkännandet av ett område som är lämplig för biodling, om området inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Artificiell utfodring av bin med produkter som avses i artikel 47 punkt d i verkställighetsförordningen tillåts, om binas överlevnad är hotad.

14 §
Nödsituationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig myndighet vid tillämpningen av artikel 47 punkt a och b i verkställighetsförordningen. Livsmedelssäkerhetsverket är behörig myndighet vid tillämpningen av artikel 47 punkt c i verkställighetsförordningen.

16 §
Tillsynen över ekologiskt producerade jordbruksprodukter

Livsmedelssäkerhetsverket ska planera, styra och utöva tillsyn över övervakningen av produktionen av jordbruksprodukter som produceras ekologiskt i Finland. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat utöva tillsyn över producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter enligt vad som föreskrivs nedan.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utöva tillsyn över förpackningen, lagringen och saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial samt över de aktörer som bedriver partihandel med dessa. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska utöva tillsyn över saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter i detaljförsäljning.

Närmare bestämmelser om tillsynen enligt denna paragraf finns i 5 kap.

29 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 25 och 28 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion av närings-, trafik- och miljöcentralen eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I fråga om kontrollsystemen för foder, livsmedel samt utsäde och plantmaterial utförs kontrollerna av Livsmedelssäkerhetsverket eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I slakterier och anläggningar i samband med dem, för vilka en statlig besiktningsveterinär har utsetts, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären. I fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker utförs kontrollerna av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Livsmedelssäkerhetsverket kan utföra extra tillsynskontroller som gäller de kontroller som avses i 25 och 28 §, när Livsmedelssäkerhetsverket följer den verksamhet som närings-, trafik- och miljöcentralerna bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning.

30 §
Vissa tillstånd

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att med stöd av artikel 29 i verkställighetsförordningen besluta om man i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker tillfälligt kan använda sådana från jordbruket härrörande råvaror som inte är ekologiskt producerade.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att besluta om tillstånd att från tredjeländer importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial, foder, livsmedel och alkoholdrycker.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har också till uppgift att vara den behöriga myndighet som avses i artikel 36 i verkställighetsförordningen när det gäller en övergångsperiod för växtproduktion samt behörig myndighet enligt artikel 40 i verkställighetsförordningen när det gäller parallellproduktion.

38 §
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har till uppgift att årligen göra upp en tillsynsplan med tanke på den tillsyn som avses i 4 kap.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att följa den verksamhet som närings-, trafik- och miljöcentralen och tullverket bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning och att för varje år före utgången av april följande kalenderår lämna en berättelse om denna tillsyn till jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska för varje år före utgången av april följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den tillsyn som de utövat.

Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar för utbildningen av kontrollörer som de har auktoriserat och av arbetskrafts- och näringscentralerna för uppgifter som avses i denna förordning.

41 §
Övergångsbestämmelser om en del tillstånd som gäller animalieproduktion

En aktör som av arbetskrafts- och näringscentralen med stöd av lagstiftning som varit gällande innan förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) trätt i kraft beviljats tillstånd att hålla nötkreatur uppbundna i enlighet med punkt 6.1.5 i del B i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, kan ansöka om förlängning av tillståndet hos närings-, trafik- och miljöcentralen, dock som längst fram till den 30 december 2013. Tillstånd kan beviljas under samma förutsättningar som det ursprungliga tillståndet, med beaktande av det krav på kontrollfrekvens som anges i artikel 95.1 i verkställighetsförordningen.

En aktör som av arbetskrafts- och näringscentralen med stöd av lagstiftning som varit gällande innan förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) trätt i kraft beviljats undantag i fråga om djurstall och djurtäthet i enlighet med punkt 8.5.1 i del B i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91, kan ansöka om förlängning av tillståndet hos närings-, trafik- och miljöcentralen, dock som längst fram till den 30 december 2013. Tillstånd kan beviljas under samma förutsättningar som det ursprungliga tillståndet, med beaktande av det krav på kontrollfrekvens som anges i artikel 95.1 i verkställighetsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Tero Tolonen

Bilaga 2

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM UTÖVAR TILLSYN ÖVER PRODUKTIONEN, FÖRPACKNINGEN, FRAMSTÄLLNINGEN OCH IMPORTEN AV EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER, UTSÄDE OCH PLANTMATERIAL, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLDRYCKER
1. Tillsynen över producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-A-001 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
FI-EKO-A-002 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
FI-EKO-A-003 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta
FI-EKO-A-004 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
FI-EKO-A-005 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
FI-EKO-A-006 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
FI-EKO-A-007 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
FI-EKO-A-008 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
FI-EKO-A-009 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
FI-EKO-A-010 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
FI-EKO-A-011 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
FI-EKO-A-012 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
FI-EKO-A-013 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
FI-EKO-A-014 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland
FI-EKO-A-015 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
2. Tillsynen över verksamhet som avser att framställa, att låta framställa, att förpacka och att importera ekologiskt producerade livsmedel, foder samt utsäde och plantmaterial
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-B Livsmedelssäkerhetsverket
3. Tillsynen över verksamhet som avser att framställa, att låta framställa och att importera ekologiskt producerade alkoholdrycker
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-EKO-C Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.