1023/2009

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 52 § 1 mom. i grundlagen föreskriver,

ändras i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 10 § 3 mom., rubriken för 30 § och 32 § 1 och 4 mom. samt

fogas till 30 § nya 3―5 mom. som följer:

10 §
Riksdagens företrädare i internationella organ

De företrädare för riksdagen som avses i 1 mom. ska årligen lämna en berättelse om sin verksamhet till riksdagen. Talmanskonferensen kan utfärda allmänna anvisningar om kontakterna mellan de företrädare som avses i 2 mom. och riksdagen och dess organ.

30 §
Ärenden som gäller Europeiska unionen

Dokument som Europeiska unionens institutioner i enlighet med fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), som ingicks i Lissabon den 13 december 2007, sänder till riksdagen och som innehåller ett utkast till en rättsakt som ska godkännas i lagstiftningsordning, antecknas av stora utskottet ha inkommit. Utskottet ska sända dem till de behöriga fackutskotten och till Ålands lagting för att de ska kunna meddela stora utskottet sin uppfattning om hur utkastet förhåller sig till subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i EU-fördraget.

På förslag av stora utskottet kan riksdagen besluta lämna ett motiverat yttrande i enlighet med artikel 6 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen som ingår i EU-fördraget och besluta om riksdagens ståndpunkt till att väcka talan enligt artikel 8 i protokollet. I de fall som avses i artikel 6 i protokollet ska riksdagens beslut och stora utskottets betänkande sändas till Europeiska unionens institutioner för kännedom.

För behandlingen av de initiativ som Europeiska rådet lägger fram på grundval av artikel 48.7 i EU-fördraget gäller bestämmelserna i 32 §.

32 §
Remittering av ärenden till utskott

Regeringspropositioner, motioner, lagförslag som har godkänts att vila, lagar som inte har blivit stadfästa, berättelser till riksdagen, till riksdagen för granskning lämnade förordningar och andra författningar och beslut på lägre nivå samt förslag till riksdagens arbetsordning, lag om riksdagens tjänstemän, riksdagens valstadga samt till reglementen och instruktioner, initiativ från Europeiska rådet på grundval av artikel 48.7 i EU-fördraget och övriga särskilt föreskrivna ärenden ska remitteras till utskott för beredning innan de tas upp till beslut i plenum. Om riksdagen beslutar det kan också andra ärenden remitteras till utskott för beredning.


Förslag om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag remitteras till grundlagsutskottet för beredning. Regeringens åtgärdsberättelse remitteras till grundlagsutskottet för beredning. Till den del berättelsen gäller utrikes- och säkerhetspolitiken, remitteras den dock till utrikesutskottet. De initiativ från Europeiska rådet som avses i 1 mom. ska remitteras till stora utskottet eller utrikesutskottet för beredning.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 15 december 2009.

Helsingfors den 3 december 2009

På riksdagens vägnar


Sauli Niinistö talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.