1010/2009

Given i Helsingfors den 3 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 16 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 516/2009, som följer:

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) polisöverdirektören vid Polisstyrelsen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) polisdirektör vid Polisstyrelsen och polisdirektör vid polisens ansvarsområde vid regionförvaltningsmyndigheten juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga,

3) direktör för tillståndsförvaltningen, chef för tillståndsförvaltningen, chef för vapenförvaltningen och chef för lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

4) polisöverinspektör vid Polisstyrelsen och polisöverinspektör vid polisens ansvarsområde vid regionförvaltningsmyndigheten juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsområdet,

5) chef vid polisens ansvarsområde vid regionalförvaltningsmyndigheten juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

6) chef för centralkriminalpolisen och chef för rörliga polisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

7) chef för skyddspolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

8) biträdande polischef för skyddspolisen i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

9) biträdande chef vid rörliga polisen polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

10) biträdande chef vid centralkriminalpolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 5 mom. avsedd högre högskoleexamen,

11) avdelningschef vid skyddspolisen och laboratorieföreståndare för centralkriminalpolisens laboratorium högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

12) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen,

13) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

14) rektor för Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen samt förtrogenhet med Polisyrkeshögskolans uppgiftsområde och administrativ erfarenhet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

15) överlärare vid Polisyrkeshögskolan licentiatexamen eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen,

16) lektor vid Polisyrkeshögskolan högre högsskoleexamen,

17) direktör för Polisens teknikcentral diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

18) chef för polisinrättningen juris kandidatexamen eller annan högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

19) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

20) kommissarie, kriminalkommissarie och inspektör vid skyddspolisen polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

21) andra polismän som hör till polisbefälet polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

22) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

23) yngre konstapel genomgången basperiod av grundexamen för polis eller polisaspirantkurs,

24) andra polismän som hör till manskapet grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.