1002/2009

Given i Helsingfors den 4 december 2009

Lag om ändring av gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gentekniklagen av den 17 mars 1995 (377/1995) 5 f, 26 och 26 b §, sådana de lyder i lag 847/2004, som följer:

5 f §
Nämndens sekretariat

Gentekniknämnden har en generalsekreterare och annan personal i sekretariatet som social- och hälsovårdsministeriet nämner.

26 §
Genteknikregistret

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för ett genteknikregister. I fråga om utlämnandet av uppgifter ur registret beslutar emellertid gentekniknämnden.

I genteknikregistret införs uppgifter om följande ärenden, om de inte finns i något annat register:

1) anmälningar och ansökningar som har lämnats in till gentekniknämnden,

2) beslut som myndigheterna har fattat med anledning av ansökningarna,

3) inspektionsprotokoll,

4) utsättningsområden för genetiskt modifierade organismer som utsatts för annat ändamål än utsläppande på marknaden,

5) de platser där odlade genetiskt modifierade organismer som har släppts ut på marknaden odlats,

6) rapporter om resultat av övervakningen av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer, samt

7) övriga uppgifter som tillsynsmyndigheterna eller gentekniknämnden anser vara väsentliga; av de uppgifter som avses i personuppgiftslagen (523/1999) registreras dock endast namn, födelsedatum och kontaktuppgifter för verksamhetsidkaren då han eller hon är en fysisk person, och för ansvariga personer som verksamhetsidkaren har utsett.

Om de uppgifter som avses i 2 mom. finns i ett annat register ska namnet på registret och registerföraren anges.

26 b §
Rätt att använda genteknikregistret

Rätt att använda genteknikregistret har de ministerier som nämns i 4 § samt gentekniknämnden, nämndens sekretariat och föredragandena samt tillsynsmyndigheterna.


Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 193/2009
ShUB 40/2009
RSv 182/2009

Helsingfors den 4 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.