999/2009

Given i Helsingfors den 3 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen av den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Direktionens sammansättning

En skogscentrals direktion består av en företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralen, en företrädare för landskapsförbundet, en företrädare för skogsindustrin, en företrädare för personalen eller maskinföretagarna samt tre företrädare för skogsägarna. Av skogsägarna företräder en Forststyrelsen vid de skogscentraler inom vilkas verksamhetsområde en betydande del av skogsbruksmarken är i Forststyrelsens besittning. De övriga företrädarna för skogsägarna utses bland dem som föreslagits av de mest representativa skogsägarorganisationerna inom skogscentralens verksamhetsområde. De medlemmar som företräder skogsindustrin, maskinföretagarna och skogscentralens personal utses bland dem som föreslagits av de mest representativa organisationerna.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Skogscentralens direktion fortsätter sitt arbete med den sammansättning den har vid denna förordnings ikraftträdande tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en direktion enligt denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.