986/2009

Given i Helsingfors den 30 november 2009

Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när Gränsbevakningsväsendets prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek. Denna förordning gäller även prestationer som staben för Gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

2 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka Gränsbevakningsväsendet tar ut fasta avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabell 2 i bilagan till denna förordning, är expeditionsavgifter för visum samt avgifter som gäller andra beslut enligt avgiftstabell 3.

3 §
Enligt i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer

I 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, för vilka Gränsbevakningsväsendet tar ut avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabell 1 i bilagan till denna förordning, är prestationer med Gränsbevakningsväsendets luftfartygsutrustning, fartyg, båtar och luftkuddefartyg och annan utrustning.

Prestationer som avses i 1 mom. är

1) sjuktransport på landområden för att rädda människoliv under omständigheter där sjuktransport inte annars kan utföras, samt

2) sjuktransport på havsområden för att rädda människoliv, om det inte är fråga om transport i anslutning till sjöräddningstjänsten som avses i sjöräddningslagen (1145/2001).

4 §
Prestationer prissatta enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer som Gränsbevakningsväsendet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) användning av lokaliteter, materiel och apparater samt användning av anställd personal och värnpliktiga i uppgifter utanför Gränsbevakningsväsendet,

2) planerings-, expert- och konsulttjänster som utförs på beställning,

3) statistik och utredningar samt annan informationstjänst och

4) annan prestation för utomstående, som grundar sig på beställning eller uppdrag samt

5) avskrifter och kopior av handlingar med beaktande av vad som föreskrivs nedan i 7 §.

5 §
Avgift till lägre belopp än självkostnadsvärdet och avstående från att ta ut avgift

I fråga om att ta ut avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och att avstå från att ta ut avgift för Gränsbevakningsväsendets prestationer iakttas 81 § 1 och 2 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005).

6 §
Hyror för gränsbevakningsväsendets tjänstebostäder

På det sätt som föreskrivs i 81 § 3 mom. i gränsbevakningslagen kan för sådana bostadslägenheter som är i Gränsbevakningsväsendets besittning och som är avsedda som bostäder för Gränsbevakningsväsendets tjänstemän tas ut ett vederlag som är mindre än ett vederlag som bestämts enligt företagsekonomiska grunder.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Inrikesministeriet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 2 mom. i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag av den 23 juni 2005 (495/2005), samt för kopior och utskrifter som avses i 3 mom. i den nämnda paragrafen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2011.

Med avvikelse från 1 mom. gäller den avgiftstabell 2 om expeditionsavgifter för visum som bifogats denna förordning, till den 5 april 2010, då Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar börjar tillämpas.

Helsingfors den 30 november 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Reijo Lahtinen

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL 1

Avgiften tas ut på basis av den tid som använts till att utföra prestationen per kvartstimme. I den tid som använts till att utföra prestationen ingår förutom den egentliga transporttiden även tur- och returtiden, om inte gränsbevakningsväsendet utför andra uppgifter under tur- eller returtiden. Den totala tid som använts till prestationen och för vilken avgift tas ut höjs till närmaste kvartstimme.

Till sjuktransporter används i första hand helikopter- och båtutrustning. Till nödvändiga fortsatta transporter ska i första hand användas sjuktransportenheternas sjuktransportutrustning.

Till sådana säkerhetstransporter av personer som gränsbevakningsväsendet utför samt till handräckningsverksamhet används även annan utrustning.

1) prestationer med luftfartygsutrustning Euro (€)/15 min
Medeltung helikopter 2 750
Lätt helikopter med 2 motorer 1 500
Lätt helikopter med 1 motor 750
Spaningsplan (Dornier) 1 750
2) prestationer med fartyg, båt, luftkuddefartyg, isfartyg och hydrokopter
Bevakningsfartyg 575
Bevakningsbåt 150
Patrullbåt 49
Luftkuddefartyg 100
Isfartyg 85
Hydrokopter 85
3) prestationer med annan utrustning
Robotutrustning utan arbetsplattform 250
Snöskoter 20

Bilaga 2

AVGIFTSTABELL 2

DENNA AVGIFTSTABELL ÄR IKRAFT 1.1.2010 &§8211; 4.4.2010 VAREFTER TILLÄMPAS EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 810/2009 STADGANDEN

EXPEDITIONSAVGIFTER FÖR VISUM Euro (€)
Engångsvisum högst 15 dagar 60
Genomresevisum 60
Engångsvisum som gemensamt visum högst 15 dagar 60 + 1 €/person
Genomresevisum som gemensamt visum 60 + 1 €/person

Avgift tas inte ut hos:

1) personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

2) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland,

3) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid konsulat i Finland som förestås av en utsänd konsul eller medlemmar av deras familjer,

4) barn som antecknas i en förälders resedokument,

5) personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

6) personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, samt personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

7) Finlands honorärkonsuler,

8) medborgare i tredjeland som är gifta med medborgare i ett EU-land samt deras familjemedlemmar (minderåriga barn; direktiv 68/360/EEG artikel 9/15.10.1968); och

9) personer, som deltar i samarbetet med räddnings-, polis-, gräns- och tullmyndigheter.

Visum kan utan avgift beviljas

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det,

2) grupper av skolbarn och ungdomar under 18 år som deltar i undervisnings-, kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna,

3) ambassaders eller finländska myndigheters samarbetspartner i anknytning till kulturellt utbyte och elevutbyte samt samarbete med medborgarorganisationer,

4) då ett ärende/besök är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat, samt

5) då en person ges ett nytt visum på grund av ett tekniskt eller annat fel vid beviljandet av ett tidigare visum.

Bilaga 3

AVGIFTSTABELL 3

ANDRA BESLUT Euro (€)

Utövande av rätten till insyn enligt personuppgiftslagen (523/1999) 26 § flere än en gång i året av samma person 53
Andra beslut som ges på ansökan 25

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.