973/2009

Given i Helsingfors den 27 november 2009

Lag om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 15 § 3 mom., sådant det lyder i lag 35/2003, som följer:

15 §
Utvärdering av utbildningen

För den externa utvärderingen finns i anslutning till undervisningsministeriet ett råd för utbildningsutvärdering som är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen utför uppföljningsutvärderingar av de nationella inlärningsresultaten i enlighet med de grunder för examina som avses i 13 §. Undervisningsministeriet utarbetar en utvärderingsplan för den externa utvärderingen av utbildningen och för uppföljningsutvärderingarna av inlärningsresultaten. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om rådets uppgifter, sammansättning, organisering av verksamheten, beredningen och verkställandet av de ärenden som handläggs i rådet samt utvärderingsplanens innehåll.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2009
KuUB 9/2009
RSv 169/2009

Helsingfors den 27 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.