968/2009

Given i Helsingfors den 26 november 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 maj 2008 om ersättande av skördeskador (331/2008) 3 § 1 mom. 2 och 5 punkten, 4 §, 6 § 3 mom. och 7 § 1 mom. samt

fogas till 3 § nya 9―13 punkter som följer:

3 §
Normal odlingssed på orten

Med normal odlingssed på orten, vilken i 4 § 4 mom. i skördeskadelagen anges som förutsättning för utbetalning av ersättning, avses att


2) sådden eller planteringen sker på ett sätt som gör det möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd,


5) växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och på ett basskifte som är smittat med flyghavre har flyghavren bekämpats antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller med andra åtgärder med stöd av lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002), med iakttagande av den anvisning eller plan för bekämpning av flyghavre som den behöriga myndigheten eventuellt gjort upp,


9) planttätheten för vinbärsbuskar är minst 2200 buskar per hektar,

10) ändamålsenlig underhållsbeskärning av vinbär har utförts minst vart tredje år,

11) det har använts växtarter och växtsorter som lämpar sig för skiftet,

12) det har använts ändamålsenlig konstbevattning och frostbekämpning vid odlingen av de växter som avses i 3 § 16―22 punkten i skördeskadeförordningen och av trädgårdsärter,

13) sådden eller planteringen utförs senast den 30 juni.

4 §
Ålderskrav på vinbärsbuskar

För skador på svarta och gröna vinbär kan skördeskadeersättning betalas det andra tillväxtåret efter planteringsåret. För skador på röda och vita vinbär kan skördeskadeersättning betalas det tredje tillväxtåret efter planteringsåret.

Om ett vinbärsbestånd har föryngrats genom nedklippning betalas inte skördeskadeersättning för skador som uppstår under nedklippningsåret eller under året därpå, eller om nedklippningen sker på hösten för skador som uppstår under de två år som följer efter nedklippningen.

Om ett vinbärsbestånd inte har föryngrats genom nedklippning, betalas inte skördeskadeersättning för skador på över 15-åriga vinbärsbuskar. För skador på över 20-åriga vinbärsbuskar betalas inte skördeskadeersättning, även om vinbärsbeståndet har föryngrats genom nedklippning.

6 §
Värdering av skördeskador

Om det på samma jordbruksskifte har inträffat både en skördeskada och en annan skada som inverkar på skördens storlek eller kvalitet, beaktas inte denna andra skada vid värderingen av skördeskadan.

7 §
Värderingsavgifter och ersättningar

För värdering av lägenhetsbestämda skördeskador kan kommunen hos den som söker skördeskadeersättning ta ut en avgift som uppgår till högst 20 euro per värderingsgång och därtill högst 2 euro för varje påbörjat hektar av skadeområdet.Denna förordning träder i kraft den 2 december 2009.

Helsingfors den 26 november 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regerinssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.