960/2009

Given i Helsingfors den 27 november 2009

Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 7 § 1 mom., 12 § 2 mom. och 13 § 2 mom., av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 878/1996 och 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1434/2001, som följer:

7 §

För åtgärder som beror på rättande av sakfel, fel i förfarandet eller skrivfel enligt 271 eller 272 § i fastighetsbildningslagen bestäms ingen fastighetsförrättningsavgift.


12 §

Om fastighetsförrättningsavgiften inte betalas inom utsatt tid, ska på det belopp som förfallit till betalning betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Dessutom ska kostnaderna för indrivning av en avgift som förfallit till betalning ersättas. När indrivningskostnader ersätts och drivs in iakttas lagen om indrivning av fordringar (513/1999). Bestämmelserna om konsumentfordran i 5―7, 10, 10 a―10 c och 12―14 § i den lagen iakttas också när en betalningsskyldig inte är en privatperson.

13 §

I fråga om fastighetsförrättningsavgiften gäller lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Grundbesvär som avses i lagen anförs hos förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs 7 § i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift (1560/2001), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i förordning 62/2009.

På kostnader för indrivning av en fastighetsförrättningsavgift som förfallit till betalning före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 163/2009
JsUB 8/2009
RSv 139/2009

Helsingfors den 27 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.