959/2009

Givet i Helsingfors den 26 november 2009

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 6 a § 5 mom., 6 b § 3 mom., 7 a § 6 och 11 mom., 7 c § 4 mom. och 14 b § i lagen av den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), sådana de lyder i lagen av den 6 juni 2008 (387/2008) och med stöd av 29 b § 1, 2, 3, 6 och 7 mom. i socialvårdslagen (710/1982), sådana de lyder i lagen av den 6 juni 2008 (388/2008), följande:

1. Det med folkpensionsindex justerade avgiftstaket som avses i 6 a § 1 och 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 633 euro från den 1 januari 2010.

2. Den med folkpensionsindex justerade klientavgiften som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet och som avses i 6 b § 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är högst 10,60 euro per dygn från den 1 januari 2010.

3. De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av avgifterna för barndagvård och som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är från den 1 augusti 2010 följande:

Familjens storlek, personer Inkomstgräns euro/mån. Högsta avgiftsprocent
2 1 198 11,5
3 1 477 9,4
4 1 754 7,9
5 1 871 7,9
6 1 988 7,9

4. Den med allmänt inkomstnivåindex justerade höjningen av den inkomstgräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer bestående av fler än sex personer och som avses i 7 a § 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är för varje följande minderårigt barn i familjen 117 euro från den 1 augusti 2010.

5. Den med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade avgiften för barndagvård som tas ut för nästa barn efter det yngsta barnet i åldersordningen och som avses i 7 a § 5 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 229 euro per månad från den 1 augusti 2010.

6. Den med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade avgiften för heldagsvård som avses i 7 a § 9 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är högst 254 euro per månad från den 1 augusti 2010. Minimiavgiften är 23 euro från den 1 augusti 2010.

7. Det med arbetspensionsindex justerade beloppet som ska stå till en persons förfogande och som avses i 7 c § 1 och 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är minst 97 euro per månad från den 1 januari 2010.

8. Det med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade värdet av den servicesedel för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård som avses i 29 b § 1 mom. i socialvårdslagen är minst 24 euro per timme från den 1 januari 2010, om hushållets inkomster inte överstiger den inkomstgräns som fastställs i lagen. Servicesedelns lägsta värde är dock minst 7 euro per timme.

9. De med arbetspensionsindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av värdet av servicesedeln för anskaffande av fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård och som avses i 29 b § 2 mom. i socialvårdslagen är från den 1 januari 2010 följande:

Hushållets storlek, personer Inkomstgräns euro/mån. Nedsättning, procent
1 520 35
2 959 22
3 1 504 18
4 1 860 15
5 2 252 13
6 2 585 11

10. Den med arbetspensionsindex justerade höjningen av inkomstgränsen som avses i 29 b § 3 mom. i socialvårdslagen är 316 euro per person från och med hushållets sjunde person från den 1 januari 2010.

Helsingfors den 26 november 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Eija Koivuranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.