934/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 99 § och

ändras 97, 98 och 101 §, 102 § 1 mom. samt 103 och 104 §, sådana de lyder i lag 985/2008, som följer:

97 §
Förmåner och utgifter som betalas ur folkpensionsfonden

Ur Folkpensionsanstaltens folkpensionsfond betalas ålderspensionerna, sjukpensionerna, barnförhöjningarna och familjepensionerna enligt denna lag samt arbetslöshetspensionerna enligt lagen om införande av folkpensionslagen.

Ur folkpensionsfonden betalas också de folkpensions- och familjepensionsutgifter som enligt 15 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) anses höra till grundskyddsandelen.

Ur folkpensionsfonden betalas dessutom de verksamhetskostnader och övriga kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av de förmåner som avses i 1 och 2 mom. och av verkställigheten av de övriga förmåner som betalas ur folkpensionsfonden och som avses i 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten.

98 §
Finansiering av förmåner och utgifter

Staten finansierar de förmåner och utgifter som enligt 97 § betalas ur folkpensionsfonden till den del de inte täcks av folkpensionsfondens placeringsintäkter eller andra intäkter.

101 §
Minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar

Staten svarar för att folkpensionsfondens finansieringstillgångar, minskade med det främmande kapitalet, vid kalenderårets utgång är minst 3,5 procent av de årliga totalutgifterna för folkpensionsförsäkringen enligt 97 § (finansieringstillgångarnas minimibelopp).

102 §
Statens likviditetsbelopp

Utöver vad som i 98 och 101 § bestäms om statens finansieringsandel ska staten till folkpensionsfonden betala ett så stort belopp att fondens likviditet alltid är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp). Beloppet ska återbetalas till staten när det inte längre behövs för att trygga folkpensionsfondens likviditet.


103 §
Betalning av statens andelar

Staten ska månatligen i förskott på statens finansieringsandel enligt 98 § betala Folkpensionsanstalten 90 procent av finansieringsandelens beräknade belopp.

Det förskottsbelopp för statens andel av finansieringen av folkpensionsfondens verksamhetskostnader som ska betalas i december bestäms dock så att minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar kan uppnås.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om fastställandet och betalningen av förskotten och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för detta.

104 §
Årskalkyl

Folkpensionsanstalten ska årligen senast den 15 maj till social- och hälsovårdsministeriet lämna en kalkyl över det beräknade beloppet av de förmåner och utgifter som ska betalas ur folkpensionsfonden samt över det beräknade beloppet av statens andel för det följande året (årskalkyl). Årskalkylen ska justeras, om dess grunder har förändrats väsentligt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Med avvikelse från vad som bestäms i 98 § sänks statens andel av finansieringen av folkpensionsfondens verksamhetskostnader 2010 från januari till november med 3 miljoner euro i månaden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2009
ShUB 35/2009
RSv 145/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.