932/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 1 kap. 32 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

32 §
Utlämnande av uppgifter till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet har utan hinder av sekretess rätt att för en tid av två månader före begäran få för kreditupplysningsverksamheten behövliga ärendehanteringsuppgifter om sådana utsökningsärenden i vilka i 3 kap. 95 § 1 mom. avsett intyg över medellöshetshinder eller i 3 kap. 107 § avsett intyg över hinder som gäller begränsad utsökning har utfärdats. Uppgifter lämnas även om utmätning av periodisk inkomst har fortgått sammanlagt minst 18 månader under de två år som föregick begäran (långvarig utsökning). Uppgifter om långvarig utsökning kan lämnas på nytt.

Om utsökningsgrundens i denna lag avsedda tidsfrist löper ut innan det har gått fyra år från det att hinderintyget utfärdades, ska den dag tidsfristen löper ut samtidigt uppges för ett senare avförande av uppgifterna om betalningsstörning.

På gäldenärens begäran ska utmätningsmannen göra återtagningsanmälan om de uppgifter som han har givit till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet, om

1) gäldenären har betalt den fordran som drivits in genom begränsad utsökning,

2) den långvariga utsökningen upphör,

3) utsökningsgrundens tidsfrist har löpt ut,

4) utsökningsgrunden har upphävts eller utsökningen av någon annan anledning har varit ogrundad; om en annan fordran i sin helhet blir betald vid utsökning efter det att uppgifterna om den har lämnats, ska utmätningsmannen på gäldenärens begäran underrätta den som bedriver kreditupplysningsverksamhet om saken.

De uppgifter som avses i denna paragraf ska lämnas specificerade enligt ärende. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form. Bestämmelser om lämnande av uppgifter som gäller minderåriga finns i 3 kap. 113 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Bestämmelserna i denna lag gäller även ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft. Uppgifter om långvarig utsökning börjar dock lämnas två år efter ikraftträdandet.

Utmätningsmannen ska lämna den som bedriver kreditupplysningsverksamhet uppgifter om de gäldenärer beträffande vilka alla de uppgifter som utmätningsmannen har lämnat enligt den information som kan fås baserar sig på utsökningsgrunder där tidsfristen har löpt ut före denna lags ikraftträdande.

RP 93/2009
LaUB 12/2009
RSv 129/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.