910/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009):

Närings-, trafik- och miljöcentralerna
1 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har följande namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Nyland och Östra Nyland och som har sitt verksamhetsställe i Helsingfors.

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Egentliga Finland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo och ett annat verksamhetsställe i Björneborg,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Satakunta och som har sitt verksamhetsställe i Björneborg,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis och ett annat verksamhetsställe i Tavastehus,

5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Birkaland och som har sitt verksamhetsställe i Tammerfors,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Kouvola och ett annat verksamhetsställe i Villmanstrand,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Savolax och som har sitt verksamhetsställe i S:t Michel,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Savolax och som har sitt huvudskakliga verksamhetsställe i Kuopio,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Karelen och som har sitt verksamhetsställe i Joensuu,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Mellersta Finland och som har sitt verksamhetsställe i Jyväskylä,

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki och andra verksamhetsställen i Vasa och i Karleby,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Vasa och ett annat verksamhetsställe i Karleby,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Uleåborg och ett annat verksamhetsställe i Ylivieska,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Kajanaland och som har sitt verksamhetsställe i Kajana,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Rovaniemi och ett annat verksamhetsställe i Kemi.

I syfte att trygga de språkliga rättigheter som avses i språklagen (423/2003) sköts de tjänster som tillhandahålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten förutom vid centralens huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki dessutom i Vasa.

Närings-, trafik och miljöcentralerna ska samarbeta med den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland när de sköter sådana uppgifter som avses i 16 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och i 40, 48 och 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

2 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens organisation

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har följande ansvarsområden:

1) ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 1―8 och 11-punkten och 3 § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) samt andra uppgifter som det bestäms särskilt om,

2) ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 9 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra uppgifter som det bestäms särskilt om,

3) ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 10 punkten och 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra uppgifter som det bestäms särskilt om.

Bestämmelser om fördelningen av ansvarsområdena mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna finns i 3 §.

Vid centralen finns dessutom enheter som sammanbinder ansvarsområdena samt andra enheter.

3 §
Fördelningen av ansvarsområdena mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna samt centralernas verksamhetsområden

Ansvarsområdena fördelas mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna på följande sätt:

1) de uppgifter vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen sköts förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland,

2) de uppgifter vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdena för trafiken och infrastrukturen samt miljön och naturresurserna sköts förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta,

3) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta, som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

4) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

5) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

6) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

7) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

8) de uppgifter vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen sköts förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax,

9) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

10) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

11) de uppgifter vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdena för trafiken och infrastrukturen samt miljön och naturresurserna sköts förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten,

12) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

13) de uppgifter vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen sköts förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland,

14) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

15) uppgifterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen, sköts inom ämbetsverkets verksamhetsområde.

4 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) uppgifter enligt utlänningslagen (301/2004) som gäller uppehållstillstånd för näringsidkare,

2) uppgifter enligt lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

3) uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 som gäller godkännande av fångstintyg.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland uppgifter enligt rådets förordning (EG) 1005/2008 som gäller godkännande av fångstintyg inom verksamhetsområdet för alla andra närings-, trafik- och miljöcentraler utom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och i Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete samt biblioteksärenden enligt bibliotekslagen (904/1998), idrottsärenden enligt idrottslagen (1054/1998) och ungdomsärenden enligt ungdomslagen (72/2006),

2) uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt och som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999).

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) uppgifter i anslutning till det diversifieringsstöd för socker som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007),

2) uppgifter enligt landsvägslagen (503/2005) som gäller upphandling och fastställande av servicenivån inom landsvägsfärjtrafiken,

3) uppgifter enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) som gäller upphandling och fastställande av servicenivån inom förbindelsefartygstrafiken för skärgården,

4) uppgifter enligt vägtrafiklagen (267/1981)som gäller förkörsrätt på färjor och förbindelsefartyg.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske (286/1982), lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), lagen om samfälligheter (758/1989), vattenlagen (264/1961), lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen (86/2000).

2) biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen,

3) uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt och som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta och Birkaland sådana uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral som gäller anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och som avser markbyggnads- och transportbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten sådana uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

6 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) riksomfattande projekt som avses i Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007),

2) anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice som avser lyftkransbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) uppgifter enligt idrottslagen i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som avser byggande av idrottsanläggningar,

2) uppgifter enligt landsvägslagen som avser

a) kundservice i samband med väghållning,

b) beviljande av undantagslov för reklam invid vägar,

c) beviljande av tillstånd för placering av ledningar och kablar på vägområde,

d) väghållningens traditionsarbete,

3) beviljande av tillstånd enligt vägtrafiklagen för skyltning till serviceanläggningar,

4) beviljande av tillstånd för specialtransporter enligt 31 § i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Södra Österbotten och Österbotten sådana uppgifter i anslutning till konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut som gäller skötseln av landsvägarna enligt landsvägslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete,

2) uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt och som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen (866/1998),

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och avfallslagen (1072/1993) och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten.

8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) uppgifter enligt landsvägslagen som gäller beredningen, planeringen och övervakningen av vägtelematiken samt ärenden som gäller ram- och serviceavtal i anslutning till dessa uppgifter,

2) sakkunniguppgifter som hänför sig till verkställigheten av miljöskyddslagen och som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin;

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax och Tavastland anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice som avser markbyggnads- och transportbranschen.

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen sådana uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och avfallslagen (1072/1993) och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

10 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland sådana uppgifter i anslutning till konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut som gäller skötseln av landsvägarna enligt landsvägslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete samt biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen,

2) uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt och som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

11 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen sådana uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral som gäller anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och som avser stenbranschen inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Kajanaland sådana uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral som gäller anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och som avser markbyggnads- och transportbranschen.

12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, på det sätt som miljöministeriet närmare bestämmer, sådana nationella samordnings- och sakkunniguppgifter till stöd för miljöfostran som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler.

13 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral som gäller anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och som avser träbranschen inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler.

14 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten och Mellersta Finland sådana uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral som gäller anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och som avser markbyggnads- och transportbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland sådana biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt och som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

15 §
Verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland och Lappland sådana uppgifter i anslutning till konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut som gäller skötseln av landsvägarna enligt landsvägslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete, uppgifter i anslutning till yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning, biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten,

3) uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt och som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sådana uppgifter som hör till en närings-, trafik-, och miljöcentral som gäller anskaffning av utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och som avser markbyggnads- och transportbranschen.

16 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

17 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området, på det sätt som miljöministeriet närmare bestämmer,

2) uppgifter som gäller ersättning av skador i samband med väghållning enligt landsvägslagen,

3) uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut i fråga om fordon som har lämnats kvar vid landsväg.

18 §
Uppgifter som centralerna sköter i egenskap av räkenskapsverk

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax har hand om skötseln av de system som gäller verksamheten som räkenskapsverk och ekonomisystemen inom samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler på riksomfattande nivå. De uppgifter som centralen sköter i egenskap av räkenskapsverk sköts av en enhet som är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

19 §
Informationsförvaltningsenheten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna har en gemensam informationsförvaltningsenhet vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Informationsförvaltningsenheten har sitt verksamhetsställe vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Informationsförvaltningsenheten är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

Informationsförvaltningsenheten har till uppgift att

1) styra och samordna närings-, trafik- och miljöcentralernas informationsförvaltning,

2) skaffa och ordna informationsförvaltningstjänster för närings-, trafik- och miljöcentralerna,

3) utveckla informationsförvaltningen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och sköta den centraliserade planeringen och utvecklandet av dokumenthanteringen vid centralerna,

4) sköta andra uppgifter som särskilt föreskrivs för enheten.

I ärenden som gäller informationsförvaltning ska informationsförvaltningsenheten samarbeta med informationsförvaltningen vid de regionförvaltningsverk som avses i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009).

Informationsförvaltningsenheten är fristående i förhållande till ansvarsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

20 §
Enheten för informationsförvaltningstjänst

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken har en gemensam enhet för informationsfövaltningstjänst vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Enheten för informationsförvaltningstjänst är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

Enheten för informationsförvaltningstjänst tillhandahåller följande informationsförvaltningstjänster för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler och regionförvaltningsverk samt för arbets- och näringsbyråerna och magistraterna:

1) tekniskt underhåll samt användar- och kundrådgivning i anslutning till de gemensamma elektroniska tjänsterna,

2) tekniskt underhåll och användarrådgivning i anslutning till ärende- och dokumenthanteringssystemen,

3) produktion och underhåll av system för de gemensamma tjänsterna och kärnfunktionerna samt utbildning i samband med dem,

4) genomförande av gemensamma utvecklingsprojekt och deltagande i sådana,

5) anordnande av användarutbildning,

6) grundläggande informationsteknik till den del som gäller förvaltningen,

7) andra uppgifter som föreskrivs för enheten.

21 §
Innehållet i och förfarandena för närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska planering och styrning

Arbets- och näringsministeriet svarar för ordnandet och samordnandet av den strategiska planering och styrning som avses i 7 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och för att det utarbetas strategidokument och strategiska resultatmålshandlingar för centralerna.

Strategidokumentet innehåller närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategiska mål, som bygger på regeringsprogrammet, regeringens strategidokument, statsrådets rambeslut, de rikstäckande målen för regionutvecklingen, landskapsprogrammen, regeringens politikprogram, andra tväradministrativa program samt lagstiftningen och internationella fördrag, och en plan över resursfördelningen för genomförandet av dessa mål inom varje förvaltningsområde. Strategidokumentet är gemensamt för närings-, trafik- och miljöcentralerna och det utarbetas för en regeringsperiod. Dokumentet kan ses över under regeringsperioden.

För varje närings-, trafik- och miljöcentral utarbetas en strategisk resultatmålshandling som gäller en regeringsperiod och som ses över årligen. Resultatmålshandlingen grundar sig på de allmänna mål och syften som anges i strategidokumentet samt på regionens landskapsprogram och genomförandeplanerna för dem. I handlingen fastställs centralens centrala riktlinjer och resultatmål, samarbetsfrågor och ramar för anslagen enligt förvaltningsområde. Dessutom fastställs statens ståndpunkt vid genomförandet av projekt enligt genomförandeplanerna för landskapsprogrammen.

22 §
Innehållet i och förfarandena för styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet

Det styrande ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som avses i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna ska sörja för att det vid behov utarbetas resultatmålshandlingar för verksamheten.

Vid utarbetandet av resultatmålshandlingarna ska de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen förhandla med närings-, trafik- och miljöcentralerna i syfte att skapa en gemensam uppfattning om resultatmålen för verksamhetsåret och om de resurser som behövs.

Vid utarbetandet av resultatmålen för verksamheten ska det strategiska resultatavtalet och genomförandet av de regionala planerna för varje förvaltningsområde samt de mål och åtgärder för regionutvecklingen som anges i landskapsprogrammet och genomförandeplanen beaktas.

23 §
Behörighetsvillkor för tjänster vid närings-, trafik- och miljöcentralen

Direktören för ett ansvarsområde ska ha avlagt högre högskoleexamen och ha i praktiken visad ledarförmåga, ledarerfarenhet och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Arbets- och näringsbyråerna
24 §
Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets- och näringsbyrån

Behörighetsvillkoren för uppgifterna vid arbets- och näringsbyrån är

1) för arbets- och näringsbyråns direktör högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

2) för en psykolog psykologie magisterexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi.

25 §
Tillsättning av tjänster vid arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör utnämns av chefen för det ansvarsområde som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten. Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av byrån.

För omplacering av lediga tjänster och uppgifter kan centralen förbjuda byrån att vidta åtgärder för att tillsätta en tjänst eller sköta en uppgift.

26 §
Beviljande av tjänstledighet samt vikariat vid arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör beviljas tjänstledighet av byrån, om det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, och i andra fall av centralen. Byråns övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet av byrån.

Ikraftträdande
27 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Arbets- och näringsministeriet kan, innan denna förordning träder i kraft, bestämma att tjänstemän ska sköta de uppgifter som hör till cheferna för de enheter som avses i 18―20 §.

Den som är direktör för en arbetskraftsbyrå när denna förordning träder i kraft eller som vid fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet har avlagt en examen som ger behörighet för tjänsten som direktör för en arbetskraftsbyrå innan denna förordning träder i kraft, är trots behörighetsvillkoren enligt 25 § behörig för tjänsten som direktör för arbets- och näringsbyrån.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 november 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Matti Ilonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.