906/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Regionförvaltningsverkens namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen

Regionförvaltningsverkens namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen är som följer:

1) Regionförvaltningsverket i Södra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Tavastehus och övriga verksamhetsställen i Helsingfors och Kouvola,

2) Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo,

3) Regionförvaltningsverket i Östra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i S:t Michel och övriga verksamhetsställen i Kuopio och Joensuu,

4) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Vasa och övriga verksamhetsställen i Tammerfors och Jyväskylä,

5) Regionförvaltningsverket i Norra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Uleåborg,

6) Regionförvaltningsverket i Lappland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Rovaniemi.

Verksamhetsområdet för statens ämbetsverk på Åland omfattar landskapet Åland. Ämbetsverket har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Mariehamn.

2 §
Organisationen och uppgiftsfördelningen inom regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken har, på det sätt som bestäms i 3 §, följande ansvarsområden:

1) ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1―4 och 8 punkten och 2 mom. 1 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009),

2) ansvarsområdet för miljötillstånden, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

3) ansvarsområdet för arbetarskyddet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 7 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

4) ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. 3 och 4 punkten i lagen om regionförvaltningsverken,

5) ansvarsområdet för polisväsendet, som sköter de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 5 punkten i lagen om regionförvaltningsverken.

Inom regionförvaltningsverkets ansvarsområden sköts dessutom andra uppgifter som särskilt föreskrivits eller bestämts för verket.

Vid regionförvaltningsverket finns dessutom en enhet som ansvarar för verkets förvaltningstjänster.

Statens ämbetsverk på Åland, som avses i 16 § i lagen om regionförvaltningsverken, organiseras och dess uppgiftsfördelning genomförs i tillämpliga delar enligt de grunder som föreskrivs i 1―3 §.

3 §
Fördelningen av ansvarsområdena mellan regionförvaltningsverken samt deras verksamhetsområden

Vid alla regionförvaltningsverk finns ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden samt ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen. Dessa ansvarsområden sörjer för skötseln av de uppgifter som föreskrivits eller bestämts för dem inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Det föreskrivs särskilt om placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden, ansvarsområdet för arbetarskyddet och ansvarsområdet för polisväsendet samt om dessas verksamhetsområden.

4 §
Ledande tjänstemän

Direktör för ett regionförvaltningsverk är en överdirektör, medan chef för ett verks ansvarsområde och enheten som ansvarar för förvaltningstjänster är en direktör.

5 §
Enheten som ansvarar för regionförvaltningsverkets förvaltningstjänster

Vid alla regionförvaltningsverk finns en enhet som ansvarar för förvaltningstjänster. Enheten sköter de uppgifter som gäller verkets allmänna administration, ekonomiförvaltning, verksamhets- och ekonomiplanering, personaladministration, informationstjänst, kommunikation och andra stödtjänster för verkets interna verksamhet eller uppgifter som särskilt föreskrivits för enheten och som inte sköts på riksnivå på det sätt som anges i 7―11 §.

Enheten som ansvarar för förvaltningstjänster är fristående i förhållande till regionförvaltningsverkets ansvarsområden.

6 §
Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet

Regionförvaltningsverken har en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Enheten finns i samband med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och är fristående i förhållande till verkets övriga ansvarsområden.

Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta det svenskspråkiga undervisningsväsendets uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor om den svenskspråkiga befolkningens utbildning, kunnande och biblioteksväsen som gäller närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområde.

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid serviceenheten är, utöver vad som föreskrivs i 16 §, utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

Serviceenhetens personal kan ha sin arbetsort inte bara vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utan också vid verksamhetsstället för ett annat regionförvaltningsverk.

7 §
Enheten för styrning och utveckling av magistrater som lyder under regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken har en enhet för styrning och utveckling av magistraterna, som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Enheten finns vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och är fristående i förhållande till verkets övriga ansvarsområden.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna ska sköta magistraternas styrnings-, övervaknings- och utvecklingsuppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde och som avses i lagen om regionförvaltningsverken. I landskapet Åland omfattar enhetens behörighet dock endast styrning, övervakning och utveckling av de uppgifter som föreskrivits för registerförvaltningens lokala myndigheter.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna ska dessutom sköta de uppgifter som i 64 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) föreskrivs för regionförvaltningsverket.

8 §
Regionförvaltningsverkens informationsförvaltningsenhet

Regionförvaltningsverken har en informationsförvaltningsenhet som har hela landet som sitt verksamhetsområde. Enheten finns vid Regionförvaltningsverket i Lappland och är fristående i förhållande till verkets övriga ansvarsområden.

Informationsförvaltningsenheten har till uppgift att

1) styra och samordna informationsförvaltningen vid regionförvaltningsverken,

2) skaffa och ordna informationsförvaltningstjänster för regionförvaltningsverken,

3) utveckla informationshanteringen vid regionförvaltningsverken och sköta centraliserade planerings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till verkens dokumentförvaltning,

4) sköta övriga informationsförvaltningsuppgifter som särskilt bestäms för enheten.

I ärenden som gäller informationsförvaltning ska informationsförvaltningsenheten samarbeta med informationsförvaltningen vid de närings-, trafik- och miljöcentraler som avses i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

9 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Södra Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum enligt räddningslagen (468/2003),

2) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008),

3) beviljande av och tillsyn över koncessioner enligt lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999),

4) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) samt beviljande av motsvarande dispens för rektor enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska dessutom sörja för

1) riksomfattande utveckling av förmedlingsrörelseregistret enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000),

2) allmän utveckling och samordning av regionförvaltningsverkens verksamhet och kommunikation,

3) riksomfattande skötsel av uppgifter som gäller regionförvaltningsverkens räkenskapsverk och ekonomisystem,

4) riksomfattande skötsel av regionförvaltningsverkens uppgifter som hänför sig till kostnadsberäkning, prissättning av prestationer och tidsredovisning,

5) riksomfattande utveckling av samservicen.

För skötseln av de uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 5 punkten har Regionförvaltningsverket i Södra Finland en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden och enheten som ansvarar för förvaltningstjänster.

10 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland även i hela landet de uppgifter som hänför sig till den tekniska behandlingen, utbetalningen och tillsynen av statsunderstöd och som i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet (1122/2003) föreskrivs för regionförvaltningsverken.

Utöver inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland även inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland de uppgifter som enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) föreskrivs för regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ska dessutom sörja för

1) riksomfattande uppgifter som hänför sig till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården,

2) den interna revisionen av regionförvaltningsverkens verksamhet i hela landet,

3) riksomfattande skötsel av uppgifter som hänför sig till upphandlingsverksamheten och lokalitetsförvaltningen inom regionförvaltningsverken.

För skötseln av de uppgifter som avses i 3 mom. 2 punkten har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden och enheten som ansvarar för förvaltningstjänster.

11 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Östra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Östra Finland även i hela landet de tillstånds- och tillsynsärenden och de uppgifter som gäller fastighetsregister som avses i begravningslagen (457/2003).

Regionförvaltningsverket i Östra Finland sörjer dessutom för

1) uppgifter i anslutning till iståndsättning av begravningsplatser och skötsel av de evakuerades hjältegravar på det avträdda området,

2) riksomfattande uppgifter i anslutning till regionförvaltningsverkens och magistraternas löne- och arbetsgivarpolitik, med beaktande av 3 § 4 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), samt riksomfattande uppgifter i anslutning till regionförvaltningsverkens personalplanering, rapportering och personalutveckling.

För skötseln av de uppgifter som avses i 2 mom. 2 punkten har regionförvaltningsverket en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden och enheten som ansvarar för förvaltningstjänster.

Överdirektören vid ett regionförvaltningsverk har inte rätt att avgöra ärenden som sköts av en verksamhetsenhet enligt 3 mom. och som gäller löne- och arbetsgivarpolitik och preciserande tjänstekollektivavtal för personalen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Verksamhetsenheten ska, innan den fattar beslut eller träffar något annat avgörande i ärenden som gäller löne- och arbetsgivarpolitik och preciserande tjänstekollektivavtal, då fråga är om personalen vid verkets ansvarsområde för arbetarskyddet, inhämta godkännande av social- och hälsovårdsministeriets avdelning som styr tillsynen över arbetarskyddet samt, då fråga är om den övriga personalen vid verket och personalen vid magistraten, inhämta godkännande av finansministeriets avdelning som styr regionförvaltningsverken.

12 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Norra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Norra Finland även i hela landet de uppgifter som gäller spaning efter skogsbränder och som enligt räddningslagen sköts av regionförvaltningsverken. Övriga regionförvaltningsverk ska bistå Regionförvaltningsverket i Norra Finland i denna uppgift.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland sköter dessutom den riksomfattande utvecklingen och samordningen av utvärderingen av basservicen.

13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland även i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) uppgifter i anslutning till statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998),

2) köttbesiktning och tillhörande tillsyn över renslakterier enligt livsmedelslagen (23/2006).

14 §
Innehållet i och förfarandena för regionförvaltningsverkens strategiska planering och styrning

Finansministeriet svarar för ordnandet och samordnandet av den strategiska planering och styrning som avses i 8 § i lagen om regionförvaltningsverken och för utarbetandet av strategidokument och strategiska resultatmålshandlingar för verken.

Strategidokumentet innehåller regionförvaltningsverkens gemensamma strategiska mål, som bygger på regeringsprogrammet, regeringens strategidokument, statsrådets rambeslut, landskapsprogrammen, regeringens politikprogram, andra tväradministrativa program samt lagstiftningen och internationella fördrag, och en plan över resursfördelningen för genomförandet av dessa mål per förvaltningsområde. Strategidokumentet är gemensamt för alla regionförvaltningsverk och det utarbetas för en regeringsperiod. Det kan ses över under regeringsperioden.

En strategisk resultatmålshandling utarbetas för varje regionförvaltningsverk för en regeringsperiod och den ses över årligen. Resultatmålshandlingen baserar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i strategidokumentet och på de landskapsprogram som har utarbetats för respektive region och deras genomförandeplaner. I dokumentet fastställs verkets centrala riktlinjer och resultatmål, samarbetsfrågor och ramar för anslagen per förvaltningsområde. Dessutom fastställs statens ståndpunkt vid genomförandet av projekt enligt genomförandeplanerna för landskapsprogrammen.

15 §
Innehållet i och förfarandena för styrningen av regionförvaltningsverkens verksamhet

Det styrande ministerium eller den styrande myndighet inom centralförvaltningen som avses i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken svarar för organiseringen av styrningen av regionförvaltningsverkens verksamhet och för att det vid behov utarbetas resultatmålshandlingar för verksamheten.

I resultatmålshandlingen anges resultatmålen för verksamheten och uppgifterna per verksamhetssektor för ett år eller någon annan kort tidsperiod och de ekonomiska resurserna för dessa för verksamhetsåret.

Vid utarbetandet av resultatmålshandlingar ska det styrande ministeriet eller den styrande myndigheten inom centralförvaltningen förhandla med regionförvaltningsverken i syfte att skapa en gemensam uppfattning om resultatmålen för verksamhetsåret och de om resurser som behövs. Om verkets ansvarsområde styrs av flera ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen, ska det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som sörjer för utarbetandet av en resultatmålshandling jämka samman sina egna mål och de resurser som dessa kräver med de andra ministerier och myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i styrningen av verksamheten.

16 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid regionförvaltningsverket är

1) för en överdirektör för ett regionförvaltningsverk och för en direktör för ett ansvarsområde högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, erfarenhet av ledarskap och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter,

2) för en direktör för enheten enligt 5 och 6 § högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Bland den personal inom ansvarsområdet för arbetarskyddet som utför inspektionsuppgifter ska det finnas inspektörer som har flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete. Om skötseln av en tjänst förutsätter sådan erfarenhet av yrkesarbete, ska innan tjänsten besätts utlåtande begäras av arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.

I fråga om behörighetsvillkoren för en direktör för ansvarsområdet för polisväsendet föreskrivs särskilt.

17 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finansministeriet kan, innan denna förordning träder i kraft, bestämma att tjänstemän ska sköta de uppgifter som hör till cheferna för de enheter som avses i 7 och 8 §, 9 § 3 mom., 10 § 4 mom. och 11 § 3 mom.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 november 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Ilkka Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.