905/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet av den 3 april 2003 för statsrådet (262/2003) 3 § 14 och 15 punkten, 6 § 13 punkten, 11 § 2 mom., 15 § 8 punkten, 17 § 10 och 12 punkten, 19 § 7 punkten och 21 § 3 och 8 punkten

av dem 15 § 8 punkten, 17 § 10 och 12 punkten, 19 § 7 punkten och 21 § 3 och 8 punkten sådana de lyder i förordning 1021/2007, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i förordning 325/2007, en ny 14 punkt, till 15 §, sådan den lyder i förordning 1021/2007, en ny 9 punkt och till 21 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1021/2007, en ny 9 punkt, som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


14) landskapens antal, områden och namn, landskapsförbundens samarbetsområden, områdena för samkommuner som sköter en uppgift som kommuner enligt bestämmelserna ska sköta gemensamt samt räddningsområdena,

15) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas antal, verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen, övriga verksamhetsområden för statens regionförvaltning, nödcentralskretsarna och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen,


6 §
Ärenden som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet

Utöver vad som föreskrivs i 3―5 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning skall avgöras av statsrådet, handläggas och avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


13) ärenden som gäller underställning,

14) publicering av författningar på samiska i författningssamlingen och publicering av fördrag på samiska i författningssamlingens fördragsserie.

11 §
Ärenden som ankommer på alla ministerier

Ministerierna behandlar ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, affärsverk, fonder utanför budgeten, samfund, bolag och andra organ som hör till deras ansvarsområden. Likaså ska ministerierna behandla ärenden som gäller andra organ med uppgifter som hör till deras ansvarsområde samt styra närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till deras ansvarsområde.

15 §
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:


8) nationell beredskap inom civil krishantering,

9) gemensam beredskap inom regionförvaltningen vid undantagsförhållanden och störningssituationer.

17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:


10) indelningen i verksamhetsområden inom regionförvaltningen, med undantag av landskapsförbundens samarbetsområden, och inom statens lokalförvaltning och samordning av dem,


12) den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken samt registerförvaltningen och folkbokföringen,


19 §
Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör:


7) lantmäteri, samanvändning av geografisk information och inskrivningsärenden som gäller fastigheter,


21 §
Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör:


3) regionutvecklingen och landskapsförbundens samarbetsområden,


8) civiltjänst,

9) den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 20 november 2009

Vid förhinder för statsministern Minister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Marika Paavilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.