902/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998) 2, 3, 6, 8 och 10 § som följer:

2 §
Ansvar och samarbetsförpliktelser

Staten och kommunerna ska skapa de allmänna förutsättningarna för idrott. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna.

Undervisningsministeriet ska svara för idrottsväsendets allmänna ledning och utveckling och samordningen i idrottssamarbetet inom statsförvaltningen. På det regionala planet ankommer dessa uppgifter på det regionala idrottsväsendet och på det lokala planet på kommunerna.

Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet samt en hälsofrämjande idrott, genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsanläggningar samt ordna idrottsverksamhet med beaktande även av grupper med särskilda behov.

3 §
Det regionala idrottsväsendet

Med det regionala idrottsväsendet avses närings-, trafik- och miljöcentralen och regionala idrottsråd som landskapsförbunden tillsätter. I fråga om uppgifterna för det regionala idrottsväsendet och om de regionala idrottsrådens antal och sammansättning bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

6 §
Finansiering av det regionala idrottsväsendet

Undervisningsministeriet anvisar årligen verksamhetsanslag för det regionala idrottsväsendet och avtalar med respektive närings-, trafik- och miljöcentral om hur anslagen ska användas. Ministeriet kan anvisa det regionala idrottsväsendet också andra anslag som fördelas vidare i form av understöd.

Dessutom kan ministeriet understödja annat regionalt idrottsligt utvecklingsarbete.

8 §
Statsunderstöd för idrottsanläggningar

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaliteter. Med understöden främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för behov i breda användargrupper.

Understöd beviljas i första hand kommuner eller samkommuner samt sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar.

Bestämmelser om de statsunderstöd som avses i 1 mom. finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Ministeriet ska vid beviljande av understöd för uppförande av idrottsanläggningar begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen och av statens idrottsråd.

10 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 5―9 §.

I fråga om anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar kan ministeriet överföra en del av det anslag som reserverats för uppförande av idrottsanläggningar så att beredningen handhas av det regionala idrottsväsendet och besluten fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Närings-, trafik- och miljöcentralen är statsbidragsmyndighet i den omfattning som ministeriet bestämmer.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.