900/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) 2 § 3 mom. samt 5 och 7 § och

ändras 3 § och 4 § 2 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 478/2004 och 55/2006, som följer:

3 §

Ministeriet kan, efter att ha hört de berörda regionförvaltningsverken, bestämma att en tjänsteman vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter med sitt samtycke tillfälligt ska sköta uppgifter som hör till ett annat regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter eller ministeriet.

4 §

För de uppgifter som avses i 1 mom. finns i samband med ett regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter en arbetarskyddsnämnd, vars sammansättning bestäms av chefen för regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter. I övrigt gäller angående arbetarskyddsnämnderna i tillämpliga delar vad som bestäms om arbetarskyddsdelegationen. Närmare bestämmelser om arbetarskyddsnämndens uppgifter och sammansättning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.