889/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om temporär ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen av den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 5 §, sådan den lyder i lag 936/2004, och

fogas temporärt till lagen en ny 7 a §, i stället för den 7 a § som upphävts genom lag 888/2009 , som följer:

5 §

Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 b, 63 d, 63 e och 63 g § samt 69 c § 2 mom. i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

7 a §

Försäljningslandet ska trots 66 § i mervärdesskattelagen anses vara Finland om ett transportmedel hyrs ut till någon annan än en näringsidkare, utom i fråga om korttidsuthyrning, om tjänsten i fråga faktiskt konsumeras enbart i landskapet Åland och om den med tillämpning av den bestämmelsen skulle anses vara såld i en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen.

Om en uthyrningstjänst som gäller transportmedel som överlåts till någon annan än en näringsidkare faktiskt konsumeras enbart i en annan medlemsstat eller på någon annan plats utanför gemenskapen än i landskapet Åland och den med tillämpning av regeln i 66 § i mervärdesskattelagen skulle anses vara såld i landskapet ska den, utom i fråga om korttidsuthyrning, anses ha sålts utomlands trots vad som sägs i den bestämmelsen.

Vid tillämpning av 67 f § 2 mom. i mervärdesskattelagen ska en uthyrningstjänst som gäller transportmateriel inte anses ha blivit konsumerad utanför gemenskapen när den konsumeras i landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, och den gäller till och med den 31 december 2012.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande.

RP 136/2009
FiUB 16/2009
RSv 127/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.