888/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 7 a §, sådan den lyder i lagarna 586/1997 och 972/2002, och

ändras 5 och 7 §, av dem 5 § sådan den lyder i lag 936/2004, som följer:

5 §

Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 b, 63 d, 63 e och 63 g § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

7 §

Vid tillämpning av 69 h och 69 i § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte ligga utanför gemenskapen.

Trots vad som föreskrivs i 66 § i mervärdesskattelagen ska de tjänster som avses i 69 h § 2 mom. och 69 i § i den lagen anses vara sålda i Finland även då

1) säljarens fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts eller, om tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns i en annan medlemsstat,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i landskapet Åland eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, köparens hemort finns i landskapet Åland.

Trots vad som föreskrivs i 66 § i mervärdesskattelagen ska tjänster som avses i 69 i § i den lagen inte anses vara sålda i Finland då

1) säljarens fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts eller, om tjänsten inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns i landskapet Åland,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i en annan medlemsstat eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, köparens hemort finns i en annan medlemsstat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, dock så att 5 § träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande.

RP 136/2009
FiUB 16/2009
RSv 127/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.