870/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om ändring av lagen om taxitrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2007 om taxitrafik (217/2007) 2 § 2 och 3 punkten samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) trafikavtalsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

3) taxitillstånd ett trafiktillstånd som beviljas på ansökan och som berättigar tillståndshavaren att i hela landet, med undantag för Åland, med en personbil eller med en personbil som uppfyller kraven på tillgänglighet bedriva beställningstrafik och trafik som avses i trafikavtalsförordningen,


4 §
Tillståndspliktiga transporter

Det är förbjudet att mot ersättning transportera personer på väg med trehjulingar, fyrhjulingar eller lätta fyrhjulingar enligt 13 § i fordonslagen (1090/2002).


Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

RP 110/2009
KoUB 18/2009
RSv 146/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.