867/2009

Given i Helsingfors den 12 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av 19 § i förordningen om lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen av den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/1993) 19 §, sådan den lyder i förordning 1201/1996, som följer:

19 §

Den som är anställd vid en lantmäteribyrå kan i uppgift att bistå så som avses i 2 § 2 mom. i lagen om lantmäteriverket

1) avfatta köpebrev eller andra överlåtelsehandlingar som gäller fast egendom samt avtal om ägobyte eller servitutsrätt och andra avtal som utförandet av en fastighetsförrättning förutsätter, samt

2) bistå vid skötseln av sådana fastighetsärenden som hör till lantmäteriverkets verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 12 november 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.