848/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 mars 2006 om militär krishantering (211/2006) 30 § 4 mom. och 37 § 1 mom. som följer:

30 §
Skadestånd

Ersättningen beviljas och betalas av krishanteringsstyrkan eller Björneborgs brigad. Ersättningen ska sökas skriftligen inom ett år från den dag skadan inträffade. Till ersättningsansökan ska fogas en tillförlitlig redogörelse för skadefallet.


37 §
Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 9 § 1―3 mom., 10 eller 11 § eller 30 § 4 mom. eller med ett sådant beslut som meddelas med anledning av rättelseyrkande som avses i 36 § 1 mom. får söka ändring i beslutet enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över ett beslut som har fattats i en krishanteringsorganisation eller vid Björneborgs brigad ska dock anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

RP 96/2009
FsUB 2/2009
RSv 114/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.