831/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) 1 § 1 mom. och 2 §, sådana de lyder i lag 1053/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Rätt att uppbära kontrollavgift av den som i kollektivtrafik färdas utan giltig biljett kan beviljas kommuner samt den samkommun som avses i 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009) och som i fråga om järnvägstrafik kan beviljas rätt att uppbära kontrollavgift i hela landet.


2 §
Samarbete mellan dem som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift

De offentliga samfund som avses i 1 § 1 mom. kan avtala om att de kontrollavgifter som omfattas av deras behörighet får uppbäras i samarbete. Kommunerna kan också avtala om att ordna samarbetet så att en kommun eller den samkommun som avses i 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen ges i uppdrag att sköta uppbärandet av kontrollavgifter för en eller flera kommuners räkning på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (365/1995). Avtalet om samarbete ska fogas till ansökan om rätt att uppbära kontrollavgift eller, om avtalet ingås efter att ansökan gjorts, delges kommunikationsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 80/2009
FvUB 10/2009
RSv 124/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.