825/2009

Given i Helsingfors den 5 november 2009

Statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 18 september 2009 om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de krav som hänför sig till utbildning och yrkeskompetens för taxiförare och som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009).

2 §
Innehållet i och omfattningen av utbildningen för taxiförare

I utbildningen för taxiförare ska ingå undervisning i åtminstone följande ämnen:

1) bestämmelser som hänför sig till bedrivande av taxitrafik;

a) lagen om taxitrafik (217/2007) och yrkeskompetens för förare,

b) miljö- och hälsokrav,

c) krav som gäller fordonet och användningen av det i fordonslagstiftningen,

2) trafiksäkerhet och säkerhet i taxitrafiken;

a) allmän trafiksäkerhet och säkerhet i taxitrafiken,

b) ett säkert, förutseende och miljövänligt körsätt,

c) första hjälpen och åtgärder vid olyckor,

d) rätt användning av tekniska hjälpmedel, säkerhetsanordningar och kommunikationsutrustning och hur dessa ska fästas vid transport,

3) taxiförares ansvar och skyldigheter;

a) allmänt ansvar för utförande av transporten,

b) allmänt ansvar för passagerare,

4) kundbetjäning och kvaliteten på taxitjänster med beaktande av olika transportbehov och passagerargrupper;

a) kvalitetskrav enligt lagen om taxitrafik,

b) förarens beteende och växelverkan med passagerarna,

c) identifiering av olika passagerares och passagerargruppers behov av assistans och givande av assistans,

d) åtgärder för resekomforten,

e) betydelsen av lokalkännedom, bedömning av avstånd och restid,

5) praxis och driftssystem i taxitrafiken;

a) taxor och användning av taxamätare,

b) betalningssystem och betalningsmedel,

c) av samhället ordnad transport av handikappade, barn i dagvård, skolelever och åldringar och den praxis som hänför sig till detta,

6) taxiförares arbetsförmåga och arbetarskydd;

a) föraren som arbetstagare och omständigheter som hänför sig till anställningsförhållandet,

b) taxiförares personliga säkerhet,

c) hur en förares hälsotillstånd, fysiska och psykiska prestationsförmåga, trötthet, kost och användning av läkemedel inverkar på körförmågan.

Undervisningen ska omfatta minst 30 timmar. Bestämmelser om utbildning i lokalkännedom finns i 4 §.

3 §
Innehållet i och genomförandet av prov

Prov för taxiförare ska innehålla frågor i alla ämnen som ingår i utbildningen för taxiförare.

Proven är skriftliga. Ett prov får dock ordnas muntligt om detta av särskilda skäl, t.ex. aspirantens läs- och skrivsvårigheter, anses nödvändigt. Provet kan avläggas på finska eller svenska.

Den som anmäler sig till provet ska visa upp ett intyg över att han eller hon med godkänt resultat har genomgått utbildningen för taxiförare.

4 §
Lokalkännedom och påvisande av den

Kännedom om serviceinrättningar och andra besöksmål kräver kännedom om var offentliga inrättningar, trafikterminaler, läroinrättningar och de mest kända kulturinrättningarna, restaurang- och inkvarteringstjänsterna, sevärdheterna, idrotts-, rekreations- och fritidsanläggningarna samt andra motsvarande mål ligger.

Lokalkännedomen påvisas i ett prov som ordnas av en innehavare av utbildningstillstånd. En förutsättning för att delta i provet är genomgången utbildning enligt 2 § eller utvidgning av körtillståndets giltighetsområde till en ny stationsplats. Innehavaren av utbildningstillståndet utfärdar ett intyg över att provet avlagts med godkänt resultat. Utbildning i lokalkännedom ordnas utöver den utbildning som avses i 2 och 9 §. Det krävs ingen utbildning i lokalkännedom för att få delta i provet.

En innehavare av utbildningstillstånd ska ordna provet i lokalkännedom för alla stationsplatser inom det område, för vilket utbildningstillståndet beviljas. Prov för utvidgande av körtillstånd till en ny stationsplats ska ordnas inom tre månader från anmälan till provet. Den avgift som tas ut för provet ska vara lika oberoende av stationsplats.

5 §
Ansökan om körtillstånd

Ansökan om körtillstånd för taxiförare ska innehålla

1) två fotografier som uppfyller kraven för passfotografi och som kan framställas digitalt,

2) ett högst sex månader tidigare utfärdat läkarutlåtande,

3) ett intyg över högst sex månader tidigare avlagt prov i lokalkännedom.

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, ska till ansökan fogas ett av den myndighet som svarar för transporterna utfärdat intyg över transportbehovet och andra omständigheter som ska beaktas när körtillstånd beviljas.

Som fotografi kan användas också ett sådant fotografi som tidigare har införts i fordonstrafikregistret och på vilket den sökande lätt kan igenkännas.

6 §
Beviljande av körtillstånd

Om sökanden har fått annan körrätt än kortvarig körrätt på basis av ett körkort som beviljats utomlands eller har beviljats körkort i någon annan EES-stat än Finland är en förutsättning för körtillstånd att han eller hon har haft körrätt för bil i minst två år efter att ha fyllt 18 år.

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare ska tidsfristen för inlämnande av intyg över avlagt prov för taxiförare vara så kort som möjligt. När tidsfristen bestäms ska tillgången på utbildning beaktas. Om tidsfristen förlängs får den totala tidsfristen inte överskrida den maximitid som bestäms i lagen. Inte förrän intyget över avlagt prov har lämnats in till polisen berättigar körtillståndet till andra transporter än sådana som anges i detta moment.

Ett körtillstånd gäller den föreskrivna tiden från dagen för beviljande av tillståndet. I körtillståndet antecknas de villkor som hänför sig till tillståndet. Om ett villkor stryks ska ett nytt tillstånd lösas ut.

Avhämtas ett körtillstånd inte inom ett år efter att tillståndet beviljades, förfaller beslutet om beviljande.

7 §
Utlämnande av körtillstånd

Sökanden ska visa sitt körkort för polisen när körtillståndet lämnas ut. Körtillståndet lämnas inte ut om sökanden har körförbud eller temporärt körförbud eller om körtillståndet ska återkallas.

När ett nytt körtillstånd lämnas ut förfaller ett tidigare beslut om beviljande av körtillstånd för taxiförare som sökanden har, och det tidigare körtillståndet upphör att gälla. Ett körtillstånd som har lämnats till polisen får förstöras.

8 §
Fortbildningens omfattning och genomförande

Fortbildningen ska omfatta minst sju lektioner inom fem år. Utbildningen kan ges i perioder. Periodens minimilängd är tre lektioner.

Fortbildningen ska ges under giltighetstiden för det körtillstånd för vars förlängning fortbildningen genomgås eller, om giltighetstiden för körtillståndet har upphört, under de fem år som föregår sökande av ett nytt körtillstånd.

9 §
Förlängning av giltighetstiden för körtillstånd och utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare ska innehålla

1) intyg över fortbildningen,

2) ett sådant läkarutlåtande som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten om sökanden har fyllt 45 år,

3) sådana fotografier som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten, om inte ett sådant fotografi som avses i den paragrafens 3 mom. används.

Om ansökan om förlängning av giltighetstiden görs tidigast sex månader innan giltighetstiden går ut gäller det nya körtillståndet under föreskriven tid efter det att det gamla körtillståndet har upphört att gälla. I övriga fall gäller körtillståndet på det sätt som anges i 6 § 3 mom.

Ansökan om utvidgning av körtillståndets giltighetsområde ska innehålla intyg av en innehavare av utbildningstillstånd om att sökanden har lokalkännedom i fråga om den nya stationsplatsen. Giltighetstiden för det nya körtillståndet går ut samtidigt som det körtillstånd som sökanden redan har, om inte sökanden samtidigt ansöker om förlängning av giltighetstiden för körtillståndet.

10 §
Krav på undervisningspersonal

Läraren och den föreståndare som ansvarar för utbildningen ska ha den pedagogiska kompetens som behövs i undervisningsuppgifterna och kännedom om utbildningsområdet som skaffats genom lämplig utbildning eller utbildningsarbete i praktiken. Han eller hon ska vara insatt i bestämmelserna och praxis inom taxibranschen. Föreståndaren ska dessutom ha körtillstånd för taxiförare.

11 §
Krav som gäller genomförande av utbildningen

Utbildningen kräver att man följer med undervisningen. Utbildningen ska ordnas i lämpliga lokaler och för utbildningen ska det finnas behövligt undervisningsmaterial. Undervisningsmetoderna ska vara sådana att utbildningen och övervakningen av den kan genomföras enligt bestämmelserna.

Lektionens längd är minst 45 minuter. Undervisningen ordnas som närundervisning.

12 §
Ansökan om utbildningstillstånd och fastställande av utbildningsprogram

Utbildningstillstånd söks för ett landskap. Utbildningstillstånd för landskapet Nyland gäller inte Helsingfors stad. Tillståndet för Helsingfors stad ska sökas separat. I tillståndet ska antecknas de villkor som hänför sig till det.

Ansökan om utbildningstillstånd ska innehålla

1) en kopia ur handels- eller föreningsregistret eller bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller annan sammanslutnings stadgar,

2) en utredning över behörigheten hos lärarna och föreståndaren för utbildningen,

3) ett utbildningsprogram som gjorts upp i enlighet med de ämnen som avses i 2 § och av vilket undervisningsplanen och undervisningsmetoderna framgår,

4) en redogörelse för ekonomiska och andra resurser som finns för att ordna den utbildning som anges i ansökan,

5) en redogörelse för förutsättningarna att anordna prov i lokalkännedom för alla stationsplatser i landskapet.

Det utbildningsprogram som avses i 2 mom. 3 punkten gäller för körtillståndets giltighetstid. Fordonsförvaltningscentralen kan också på särskild ansökan fastställa ett utbildningsprogram för utbildning eller fortbildning av taxiförare. Ansökan kan också göras av någon annan än den som innehar eller ansöker om utbildningstillstånd. Fastställandet gäller högst fem år. Fastställandet av ett utbildningsprogram kan förenas med villkor.

Innehavare av utbildningstillstånd ska föra en förteckning över lärare och föreståndaren för utbildningen och bevara de handlingarna som gäller utbildningen under minst sex år från det att utbildningen gavs.

13 §
Uppgifterna i körtillståndsblanketten

På framsidan av körtillståndet ska det finnas ett fotografi av föraren och uppgift om förarens för- och efternamn samt körtillståndets sista giltighetsdag. På baksidan av körtillståndet ska det finnas uppgift om förarens samtliga förnamn, efternamn och personbeteckning och körtillståndets administrativa nummer, villkor, dagen för beviljandet av körtillståndet och vem som beviljat det samt bilens stationsplatser.

Villkoren betecknas med koder enligt bestämmelserna om kodbeteckningar i körkort. Den begränsning som avses i 6 § 2 mom. betecknas med kod 130.

14 §
Duplettexemplar av körtillstånd för taxiförare

En ansökan om duplettexemplar av körtillståndet ska innehålla en redogörelse för de grunder som duplettexemplaret söks på och körtillståndet om det finns kvar. Ett körtillstånd som lämnats till polisen får förstöras.

Duplettexemplar av körtillståndet ges för en viss tid som går ut samtidigt som giltighetstiden för det ursprungliga körtillståndet. I ett duplettexemplar ska antalet utfärdade dupletter antecknas med användning av löpande numrering.

15 §
Anmälan av uppgifter för införande i registret

Registeranmälan enligt 33 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare ska lämnas till Fordonsregistercentralen eller den serviceproducent som centralen anvisar.

Innehavare av utbildningstillstånd ska anmäla

1) givna utbildningsintyg och omfattningen av undervisningen,

2) tidpunkt och plats för fortbildning samt uppgifter om utbildningsprogrammet,

3) givna fortbildningsintyg och intyg över fullgjorda fortbildningsperioder samt omfattningen av undervisningen.

Polisen ska göra anmälan om beviljande, utlämnande och förstörande av taxiförares körtillstånd eller duplettexemplar av körtillståndet.

Anmälningarna ska göras utan dröjsmål och därutöver med iakttagande av vad som har bestämts om anmälningarna när utbildningstillståndet beviljades. Anmälan om fortbildning ska göras senast 10 dygn före fortbildningen börjar och anmälan om att intyg har utfärdats senast två veckor från det att fortbildningen avslutades.

16 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förfarandet enligt 9 § 2 mom. tillämpas även när ett yrkeskörtillstånd för personbil som utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning byts ut mot ett körtillstånd som avses i denna förordning.

Förfarandet för utvidgning av körtillståndets giltighetsområde enligt 9 § 3 mom. i denna förordning tillämpas även när giltighetsområdet för yrkeskörtillstånd för personbil utvidgas till en ny stationsplats.

Vad som i 10 § föreskrivs om den ansvariga föreståndarens körtillstånd, gäller även annat yrkeskörtillstånd för personbil än ett sådant yrkeskörtillstånd som begränsats till förande av invalidtaxi.

Förfarandet för ansökan om och utfärdande av duplettexemplar av körtillstånd enligt 14 § tillämpas även vid ansökan om duplettexemplar för yrkeskörtillstånd för personbil. Vad som i 15 § föreskrivs om anmälan om utfärdande av duplettexemplar gäller även anmälan om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 november 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.