823/2009

Given i Helsingfors den 29 oktober 2009

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 11 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 17 § samt 24 § 1 mom. 1 punkten, 11 § 1 mom.

sådant det lyder i förordning 793/2007, 16 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 664/2001, och 24 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 224/2001, som följer:

11 §
Användning av fälla och fotsnara

Fällor som fångar byte levande eller andra motsvarande fångstanordningar får användas för fångst av lodjur, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling, utter, vildkanin, östersjövikare och gråsäl samt av icke fredade djur. Med tillstånd av jaktvårdsdistriktet får sådana anordningar även användas för fångst av andra djur i jaktvårdssyfte. Tillstånd att använda sådana anordningar kan ges även i samband med ett tillståndsbeslut som fattas med stöd av 25 a § 2 mom., 27 eller 29 §. Fällor och andra fångstanordningar ska vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående eller liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt.


16 §
Allmänna krav på skjutvapen

Träffenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för skytte av vilt ska mätt vid pipans mynning vara minst 100 joule (E 0 > 100 J).

Utöver vad som sägs i 1 mom. ska,

1) om vapnet används för att skjuta rödräv, i farm uppfödd fjällräv, grävling, utter, mårdhund, tvättbjörn, sumpbäver, skogshare, fälthare, tjäder, orre eller gås, vikten av patronkulan vara minst 2,5 gram och dess träffenergi mätt på 100 meters avstånd från pipans mynning vara minst 200 joule (E 100 > 200 J).


17 §
Kaliber på hagelgevär

Hagelgevär som används för att skjuta vilt ska ha kaliber 10―20. Hagelgevär av mindre kaliber får dock användas för att skjuta vildkanin, bisamråtta, ekorre, hermelin, dalripa, fjällripa, järpe, rapphöna, morkulla och ringduva, dock inte hagelgevär av mindre kaliber än 36.

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) vildkanin 1.4―31.8, skogshare och fälthare 1.3―31.8;


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 oktober 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.