822/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

I denna lag föreskrivs om förfarandet för återbäring av den skatt som är av samma storlek som mervärdesskatten och har uppburits i samband med bilbeskattningen i sådana fall där beskattningen rättas enligt den dom som Europeiska gemenskapernas domstol utfärdat i mål C-10/08.

2 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på beskattningen av fordon i fråga om vilka en skattskyldig enligt bilskattelagen (1482/1994) inte har kunnat dra av den skatt på bilskatten som avses i 5 § i bilskattelagen, sådan paragrafen lyder i lag 266/2003, och som är av samma storlek som mervärdesskatten.

Lagen tillämpas på sådan fordonsbeskattning som kan rättas enligt bilskattelagen.

3 §
Skatt som ska återbäras

Till bilskatteskyldiga återbärs den skatt som avses i 2 § 1 mom. Om skattens belopp ändrats på grundval av rättelse eller besvär, återbärs det skattebelopp som uppburits enligt beslutet om rättelse eller besvär.

Skatten återbärs inte, om dess belopp understiger fem euro.

4 §
Behöriga myndigheter

Beslut om återbäring av skatt som uppburits i samband med bilbeskattning som verkställts på grundval av den första registreringen eller det första ibruktagandet av ett fordon fattas av tullmyndigheten. Skatteförvaltningen delger den skattskyldige beslutet om återbäring i enlighet med lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Skatteförvaltningen betalar återbäringen till det bankkonto som den skattskyldige uppgett enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd (609/2005). Om den skattskyldige inte har uppgett bankkontouppgifter för Skatteförvaltningen, sköter tullmyndigheten betalningen av återbäringen.

Tullmyndigheten kan även själv se till att beslutet delges den skattskyldige och att den skatt som ska återbäras betalas enligt vad som föreskrivs i bilskattelagen.

Beslut i ett ärende som gäller återbäring av skatt som uppburits i samband med bilbeskattning som verkställts på grundval av en ändring i fordonets konstruktion, användningsändamål eller ägande fattas av Fordonsförvaltningscentralen, som även ser till att beslutet delges den skattskyldige och att den skatt som ska återbäras betalas enligt vad som föreskrivs i bilskattelagen.

5 §
Återbäring på tjänstens vägnar

Den skatt som avses i denna lag kan återbäras till en privatperson på tjänstens vägnar utan att den skattskyldige hörs.

Om ett ärende som avses i 1 mom. är samtidigt anhängigt som en sådan rättelse som avses i bilskattelagen, meddelas inte något separat beslut med anledning av rättelseyrkandet.

6 §
Ansökan om återbäring

En skattskyldig till vilken skatt inte har återburits i enlighet med 5 § kan ansöka om återbäring av skatt.

En ansökan om återbäring ska göras senast den 31 december 2010, eller inom den tid för sökande av ändring som föreskrivs i bilskattelagen även senare. Ansökan ska göras skriftligt. Den ska lämnas till den myndighet som verkställt bilbeskattningen och i den ska lämnas de uppgifter som behövs som stöd för ansökan.

Om den skattskyldige i ett ärende som avses i denna lag har framställt eller framställer ett rättelseyrkande enligt bilskattelagen, behandlas rättelseyrkandet som ansökan om återbäring. Något separat beslut meddelas inte med anledning av rättelseyrkandet.

7 §
Ränta på skatt som ska återbäras

På ränta som betalas på skatt som ska återbäras tillämpas vad som i bilskattelagen föreskrivs om ränta som betalas på skatt som ska återbäras till följd av rättelse eller ändringssökande.

8 §
Skattekvittning

Skatt som ska återbäras kan användas till skattekvittning. Om skattekvittningen verkställs av tullmyndigheten eller Fordonsförvaltningscentralen, är skattekvittningsdagen den dag då beslutet om återbäring fattas. På kvittningsordningen för tull tillämpas 30 a § i tullagen (1466/1994).

I övrigt tillämpas på skattekvittning vad som i 6 kap. i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om skattekvittning.

9 §
Utlämnande av uppgifter mellan behöriga myndigheter

Tullmyndigheten kan utan hinder av sekretessbestämmelserna ge Skatteförvaltningen nödvändiga beskattningsuppgifter samt identifierings- och kontaktuppgifter om mottagarna av återbäring för fullgörande av uppgifterna enligt denna lag.

Tullmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången till information rätt att på motsvarande sätt från Skatteförvaltningen få nödvändiga uppgifter om betalda och obetalda återbäringar samt identifierings- och kontaktuppgifter om mottagarna av återbäring för fullgörande av uppgifterna enligt denna lag och för tillsynen över riktigheten i återbäringarna.

Som identifierings- och kontaktuppgifter kan ges namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, adress och det bankkonto som uppgetts för Skatteförvaltningen.

10 §
Användning och behandling av uppgifter vid Skatteförvaltningen

Bestämmelser om Skatteförvaltningens rätt att använda och behandla uppgifter för fullgörande av dess lagstadgade uppgifter finns i 10 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

11 §
Sökande av ändring

På beslut om återbäring som meddelats med stöd av denna lag tillämpas vad som i bilskattelagen föreskrivs om rättelse och ändringssökande.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 11 november 2009.

RP 97/2009
FiUB 17/2009
RSv 134/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.