809/2009

Given i Helsingfors den 22 oktober 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/1995) 2, 3 och 3 a §, sådana de lyder, 2 och 3 a § i förordning 1139/2006 och 3 § i förordning 779/2003, som följer:

2 §
Tabellavgift

För indrivning av penningfordran ska gäldenären betala tabellavgift enligt beloppet på indriven fordran eller del därav enligt följande:

Fordran eller del därav Tabellavgift
euro euro
högst 14 2,50
över 14 men högst 27 5,00
over 27 men högst 67 7,00
över 67 men högst 165 12,00
över 165 men högst 335 27,00
over 335 men högst 670 56,00
över 670 men högst 1 680 84,00
over 1 680 men högst 8 400 134,00
över 8 400 210,00
3 §
Handläggningsavgift

När ett verkställighetsärende återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, ska sökanden I handläggningsavgift betala 7,40 euro per ärende vid vanlig utsökning och 3,70 euro per ärende vid begränsad utsökning. Om sökanden har begärt att fordran ska antecknas i utsökningsregistret som en passivfordran, ska sökanden som tilläggsbelopp till handläggningsavgiften betala 7,40 euro per ärende. När ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, tas handläggningsavgiften ut hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat tas ut hos gäldenären.

3 a §
Redovisningsavgift

För varje belopp som redovisas till en borgenär ska borgenären i redovisningsavgift betala 1,45 % av beloppet, dock högst 500 euro per gång.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 2009

Justitieminister Tuija
Brax

Konsultativ tjänsteman
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.