791/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 4 § 9 punkten och 8 §, av dem 4 § 9 punkten sådan den lyder i lag 299/2006, som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) tillsynsmyndighet Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, länsstyrelsen och den veterinär som länsstyrelsen har förordnat till ett övervakningsuppdrag.

8 §
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet styr och övervakar enligt de anvisningar som jord- och skogsbruksministeriet meddelar att denna lag samt de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas i läkemedelsfabrikerna, läkemedelspartiaffärerna och apoteken.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009
ShUB 28/2009
RSv 122/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.