743/2009

Given i Helsingfors den 13 oktober 2009

Försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 5 mom. och 64 § 5 mom. i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002), sådana de lyder, 1 § 5 mom. i lag 226/2009 och 64 § 5 mom. i lag 233/2007:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om

1) införande av militärfordon som avses i fordonslagen (1090/2002) i militärfordonsregistret eller i fordonstrafikregistret,

2) militärfordonsregistret och

3) skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten.

På militärfordon tillämpas fordonslagen och de bestämmelser som meddelats med stöd av den i de ärenden som avses i 1 mom., om inget annat föreskrivs i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) registerkort ett intyg på att ett fordon införts i militärfordonsregistret,

2) registreringstecken en av den som utför registreringen given sifferserie eller bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

3) målat registreringstecken registreringstecken som målas på ett pansarfordon i stället för en registreringsskylt,

4) den som utför registrering fordonsinspektören,

5) förflyttningsskylt en skylt som anger registreringstecknet och som ska fästas på fordonet,

6) kontrollkort ett intyg med tekniska uppgifter och innehavaruppgifter, vilket ges ett oregistrerat militärfordon.

2 kap.

Militärfordon som ska införas i fordonstrafikregistret eller militärfordonsregistret

3 §
Fordon som ska införas i fordonstrafikregistret

Vid registrering av ett militärfordon som ska införas i fordonstrafikregistret följs statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007), nedan registreringsförordningen.

Av de militärfordon som ägs av försvarsmakten införs följande i fordonslagen angivna fordon i fordonstrafikregistret:

a) personbilar (kategori M1) och bussar (kategori M2 och M3),

b) paketbilar (kategori N1),

c) snöskotrar, trehjulingar (kategori L5e), lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och fyrhjulingar (kategori L7e),

d) motorcyklar (kategori L3e och L4e) och mopeder (kategori L1e och L2e),

e) traktorer (kategori T och C, trafiktraktor) och motorredskap, samt

f) släpvagnar (kategori O1 och O4).

4 §
Fordon som ska införas i militärfordonsregistret

I militärfordonsregistret införs de fordon som avses i 2 § 1 mom. 1–4 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) och de fordon som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon till den del det är fråga om fordon i kategori N2 och N3 samt andra än i 3 § avsedda militärfordon som ägs av försvarsmakten och omfattas av registreringsskyldigheten.

I militärfordonsregistret införs dessutom följande fordon:

1) ett räddningsfordon, en ambulans och ett militärpolisfordon,

2) ett terrängfordon på hjul och dess släpvagn, om ett sådant fordon används på väg på det sätt som avses i 30 § i försvarsministeriets förordning om militärfordon,

3) en släpanordning,

4) ett fordon i kategori R och ett motorredskap som tillverkats för vägunderhåll samt

5) ett sådant fordon som nämns i 3 § och som är avsett för ett uppdrag i enlighet med lagen om militär krishantering (211/2006).

När ett fordon införs i militärfordonsregistret iakttas registreringsförordningen, om inget annat föreskrivs i denna förordning.

Uppgifter om ett militärfordon som införts i fordonstrafikregistret införs också i militärfordonsregistret.

5 §
Undantag i ett enskilt fall

Om användningen av ett fordon för militärt ändamål eller ett annat särskilt skäl förutsätter det, kan huvudstaben, med avvikelse från det som föreskrivs i 3 och 4 §, i ett enskilt fall besluta i vilket register ett fordon ska införas.

3 kap.

Militärfordonsregistret och registreringshandlingarna

6 §
Militärfordonsregistrets användningsändamål och registreringsfunktionerna

Försvarsmakten upprätthåller militärfordonsregistret vid skötseln av de uppgifter som ankommer på den och om vilka föreskrivs i eller bestäms med stöd av lagen om försvarsmakten (551/2007).

Registerförare i fråga om militärfordonsregistret är huvudstaben.

Registerföraren får delegera tekniska uppgifter med anknytning till registerföringen till en annan förvaltningsenhet inom försvarsmakten.

7 §
Informationsinnehållet i militärfordonsregistret

I militärfordonsregistret får sparas följande uppgifter med anknytning till ett fordon som ägs av försvarsmakten, vilka registrets användningsändamål förutsätter:

1) tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter,

2) uppgifter om besiktning och godkännande samt andra uppgifter som gäller tekniska kontroller,

3) uppgifter med anknytning till registrering, försäkringar och tillfällig användning, samt

4) beskattningsuppgifter.

8 §
Registerkortet

Registerföraren fastställer registerkortets innehåll och mått samt det utskriftsmaterial som ska användas. Över första registrering och ändringsregistreringar ges fordonets ägare eller innehavare del I av registerkortet och fordonets ägare del II av registerkortet.

När ett släpfordon, en motorcykel som är avsedd för terrängbruk eller ett terrängfordon transporteras får vid trafik inom landet i stället för del I av registerkortet en kopia av den, som har bestyrkts av fordonsinspektören, medföras.

4 kap.

Registreringstecken och registreringsskylt

9 §
Registreringstecknets innehåll samt färgen på registreringsskylt och målade tecken

Fordonens registreringstecken och färgerna på de registreringsskyltar eller målade registreringstecken som ges fordonen är följande:

1) registreringsskylten till ett motordrivet fordon, med undantag för pansarfordon, har ett tecken som omfattar ett högst femsiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten,

2) registreringsskylten till ett släpfordon har ett tecken som omfattar en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten,

3) målade registreringstecken på ett pansarfordon har bokstäverna Ps, ett tresiffrigt modelltecken och ett högst tresiffrigt fordonstecken, som avskiljs från modelltecknet med ett bindestreck, i vitt; om fordonet är vitt, målas tecknet i svart.

På försvarsmaktens registreringsskylt på ett militärfordon som ska användas vid ett uppdrag enligt lagen om militär krishantering får finnas nationalitetsbeteckning och utöver den Finlands flagga eller torndelen av försvarsmaktens emblem.

Ett fordon som bevaras i musealt syfte kan på ansökan ges registreringsskyltar enligt någon tidpunkt då fordonet varit i användning.

10 §
Användning av registreringsskyltar

För ett specialfordon ges två registreringsskyltar.

På ett specialfordon och på ett terrängfordon på hjul ska registreringsskyltarna fästas framtill och baktill.

Registreringstecknet målas framtill och baktill på ett pansarfordon. Målningen får göras före första registreringen. Registreringstecknet ska övertäckas så att det inte syns till dess första registrering har gjorts.

De bestämmelser som gäller registreringsskyltens placering och synlighet tillämpas på registreringstecknet baktill på ett pansarfordon i trafik. Ett målat tecken framtill på fordonet får vid behov göras med mindre teckenstorlek än vad som föreskrivs.

11 §
Tagande ur trafik

Registreringsskyltarna ska återlämnas till den som utfört registreringen när fordonet tas ur trafik. Den som utfört registreringen ska anteckna att fordonet tagits ur trafik i fordonets registreringsintyg eller ge ett registreringsintyg över detta.

Bestämmelsen i 1 mom. i denna paragraf tillämpas inte på ett fordon som avses i 9 § 3 mom.

5 kap.

Tillfällig användning av ett fordon i trafik

12 §
Försvarsmaktens förflyttningstillstånd

Försvarsmaktens förflyttningstillstånd kan ges för ett fordon som uppfyller kraven i försvarsministeriets förordning om militärfordon för de användningsändamål som nämns i 34 § 1 mom. 1–3 och 7 punkten samt 2 mom. i registreringsförordningen.

Försvarsmaktens förflyttningstillstånd kan dessutom ges för ett fordon som uppfyller kraven i försvarsministeriets förordning om militärfordon för testning av fordonet eller utrustning som är fast förknippat med det. Härvid är tillståndet giltigt i högst 21 dagar.

Ett fordon som används med stöd av försvarsmaktens förflyttningstillstånd får endast lastas med sådant material som är avsett för de användningsändamål som avses ovan i 1 och 2 mom. Ett fordon som används med stöd av försvarsmaktens förflyttningstillstånd får dra ett släpfordon, om båda fordonens ändamål och last är de som avses ovan i 1 och 2 mom.

Fordonsinspektören ger försvarsmaktens förflyttningstillstånd och överlåter de förflyttningsskyltar som avses i 13 §.

13 §
Förflyttningsskylt

Förflyttningsskylten har ett tecken som består av ett högst femsiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten. Förflyttningsskylten är fäst i en separat röd ram som omger skylten och vars bredd är 20 mm.

På en snöskoter fästs en förflyttningsskylt framtill. I övrigt gäller om förflyttningsskyltar det som i denna förordning föreskrivs om registreringsskyltar.

I ett fordon som får användas med stöd av försvarsmaktens förflyttningstillstånd ska registreringstecknet övertäckas eller avlägsnas för den tid som förflyttningsskyltar används. Förflyttningsskyltarna ska avlägsnas från fordonet när giltighetstiden för försvarsmaktens förflyttningstillstånd har löpt ut.

Förflyttningsskyltarna och intyget över försvarsmaktens förflyttningstillstånd ska återlämnas till den som lämnat ut dem senast den andra vardagen efter det att förflyttningstillståndets giltighetstid har löpt ut. Återlämnandet ska antecknas i militärfordonsregistret.

6 kap.

Ikraftträdande

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets förordning av den 21 januari 2004 om militärfordon som skall införas i fordonstrafikregistret och militärfordonsregistret (49/2004) och försvarsministeriets beslut av den 20 maj 1977 om tillämpningen av vissa bestämmelser i motorfordonsförordningen (330/57) på försvarsmaktens fordon och anordningar (372/191/K) jämte ändringar.

Helsingfors den 13 oktober 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.