731/2009

Given i Helsingfors den 2 oktober 2009

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 14 mars 2006 om militärfordon (180/2006) 1, 2, 11, 13, 19–21, 22, 24, 25, 32, 34 och 38 § 5 och 10 mom., bilaga 1 och bilaga 2, av dessa 38 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 159/2008, samt

fogas till förordningen nya 21 a, 21 b, 22 a och 34 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns föreskrifter om de undantag som är nödvändiga med hänsyn till de särskilda användningsändamålen för eller den särskilda konstruktionen hos militärfordon som avses i 3 § 4 punkten i fordonslagen (1090/2002). I förordningen föreskrivs dessutom om persontransport med last- och paketbil vid försvarsmakten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) specialfordon ett motordrivet fordon som

a) konstruerats såsom vapen eller såsom särskilt militärredskap,

b) är banddrivet och avsett för transport av personer, vapensystem eller gods, eller

c) är ett fordon som motsvarar en bil i kategori NG och i fråga om chassikonstruktion är avsett att dra eller transportera tunga vapen eller vapensystem och som överskrider ett eller flera mått eller massor som allmänt tillåts på väg,

2) pansarfordon ett fordon för vars framförande alltid krävs en förare och en chef och som är

a) motordrivet och utrustat med särskild pansarkorg,

b) utrustat med vapen eller annan utrustning avsedd för militärt bruk eller

c) avsett för militärtransport,

3) militärsläpvagn en släpvagn konstruerad särskilt för terrängbruk och främst för att kopplas till en terrängbil samt ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialutrustat släpfordon som inte är avsett enbart för transport av gods,

4) militär släpanordning ett militärt släpfordon som är konstruerat såsom vapen eller som en del av ett vapensystem,

5) terrängbil terrängbilar som avses i 6 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002),

6) fordon avsett för terrängbruk utöver terrängfordon enligt 16 § i fordonslagen de i denna paragraf avsedda fordonen,

7) motorcyklar avsedda för terrängbruk sådana enduromotorcyklar som avses i 6 § 2 mom. i kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) samt tillverkarens särskilt för militärt bruk fabricerade motorcyklar.

Till den del som fordonslagen och övriga förordningar som utfärdats med stöd av den tillämpas på de fordon som avses i 1 mom. 1–4 punkten, jämställs pansarfordon och specialfordon med kategori N och militärsläpvagn samt militär släpanordning med kategori O.

11 §
Slirskydd

På terränglastbilar och fordon som avses i 2 § 1 mom. 1–4 punkten får användas däck som är dubbade över slitbanans hela bredd. På dylika däck får antalet dubbar med högst 50 procent överskrida vad som föreskrivs i kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).

I begagnade däck på fordon avsedda för terrängbruk får dubbspetsens utstick i fråga om fordon vilkas totala massa överstiger 3,5 ton vara högst 1,0 millimeter större och i däck på övriga fordon högst 0,5 millimeter större än vad som föreskrivs i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

En motorcykel avsedd för terrängbruk får ha högst 300 dubbar i framdäcket och högst 350 i bakdäcket. Dubbspetsens utstick får vara högst 8 millimeter. Vid körning på en väg med permanentbeläggning får utsticket vara högst 3 millimeter frånsett vid körning över en väg eller en bro.

På dubbkraften hos nya dubbdäck på de fordon som avses i 1 och 3 mom. tillämpas inte den förordning som nämns i 1 mom.

13 §
Fordons identifieringsskyltar och konturmarkeringar

En identifieringsskylt enligt nr 70 av de reglementen (E-reglementen) som avses i 30 § 3 mom. i fordonslagen ska förutom på fordon som anges i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning dessutom finnas på

1) banddrivna fordon i kategori N med en total massa som överstiger 6 ton,

2) pansarfordon,

3) specialfordon med en total massa som överstiger 7,5 ton,

4) släpanordningar och militära släpanordningar med en total massa på högst 10 ton, vars längd, inklusive draganordningarna, överstiger 8 meter, och

5) släpanordningar och militära släpanordningar med en total massa som överstiger 10 ton.

Militärfordon behöver inte utrustas med reflekterande konturmarkeringar enligt direktiv 2007/35/EG eller E-reglemente nr 104 vilka avses i kommunikationsministeriets förordning om fordons konstruktion och utrustning (1248/2002).

19 §
Kopplingsanordningar på släpfordon

Drag- och kopplingsanordningar som installerats i en terrängbil i kategori N2G och N3G på över 6 ton samt i ett special- eller pansarfordon ska stämma överens med en dragögla som motsvarar kategori L i punkt 2.6.11 i E-reglemente nr 55 eller den tyska industristandarden DIN VG 74 059. I en terrängbil som nämns tidigare i detta moment ska en kopplingspunkt som lämpar sig för en dylik dragögla även finnas framtill.

Kopplingsanordningarnas monteringsmått överensstämmer med standarden ISO 11406 och med bilaga 1.

En militärsläpvagn, en militär släpanordning eller ett släpfordon av annat slag som kan kopplas till en i 1 mom. nämnd terrängbil ska ha en ovan avsedd dragögla fast installerad i förhållande till vridningen.

I fordon som avses i 1 och 3 mom. får finnas en sådan elanslutning mellan dragfordonet och släpfordonet som stämmer överens med internationella militärstandarder.

20 §
Allmänna föreskrifter om persontransport

I denna förordning avses med persontransport befordran av personer med ett fordon i kategori N så att passagerarna till antalet är fler än det personantal som har antecknats i registret. Såsom persontransport betraktas likväl inte transport i ett fordon av driftspersonalen för ett skjutklart vapen som är fastgjort i fordonets lastutrymme.

Däcken i ett fordon som utför persontransport ska ha de slirskydd som väderlek eller före förutsätter med undantag av det andra däcket i dubbeldäck.

21 §
Passagerarutrymmen vid persontransport

Fordon i kategori N2 och N3 som utför persontransport ska för varje person som transporteras ha ett sådant säte som avses i 21 a § och i lastutrymmet ska finnas åtminstone 0,5 x 1 kvadratmeter golvutrymme per person som transporteras.

I ett fordon som används för persontransport ska finnas en kontakt- eller signalanordning mellan lastutrymmet och förarhytten, om dessa utrymmen är åtskilda. I ett slutet karosseriutrymme ska dessutom finnas ett tillräckligt effektivt och maskinellt fungerande luftväxlingsaggregat.

I ett slutet lastutrymme ska utrymmet ha åtminstone två separata dörrar som öppnas inifrån och som inte får vara på samma sida av fordonet, eller en sådan dörr och för var tionde person som transporteras en som nödutgång lämplig taklucka eller ett fönster som är lätt att öppna, lösgöra eller slå sönder. Nödutgångens öppning ska vara minst 0,5 x 0,7 meter. Ett slutet lastutrymmes karosserikonstruktion ska dessutom i tillämpliga delar uppfylla kraven på karosseristommens hållfasthet enligt bilaga IV till direktiv 2001/85/EG.

I en buss i katergori M2 och M3 som innehas eller används av försvarsmakten får det i registret antecknade passagerarantalet, föraren inberäknad, tillfälligt överskridas med högst 30 procent.

Bestämmelser om personantal och sittplatser i special- och pansarfordon samt om temporär persontransport på ett pansarfordon ingår i det godkännande som meddelas i enlighet med kap. 5.

21 a §
Säten och deras skyddsanordningar

Ett säte ska vara fastgjort vid lastkorgen med åtminstone den hållfasthet som anges i 3 § i trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last (940/1982).

Den fria höjden mätt från sätet i riktning mot ryggstödet på ett avstånd av 100 millimeter från detta, bör vara minst 1000 millimeter. Ett säte som har monterats i sidled ska ha sits- och ryggstödsdelarna utformade så att de hindrar att passageraren glider i sidled, och sätet ska förses med ett enhetligt huvudstöd som skyddar passageraren bakifrån och från sidorna.

Ett säte som används för persontransport ska förses med säkerhetsbälte. Ett säte som har monterats i sidled ska ha ett säkerhetsbälte som motsvarar det fyrpunktsbälte som avses i direktiv nr 77/541/EEG, på vars bälteslås dock inte tillämpas direktivets krav gällande sättet att öppna låset eller färgen på öppningsdelarna. En person som transporteras ska använda säkerhetsbälte under transporten.

En sittplats på ett öppet lastflak ska skyddas med en skyddsanordning för händelse av att fordonet stjälper.

21 b §
Krav som gäller sittplatsens skyddsanordning

Den skyddsanordning som avses i 21 a § 4 mom. ska motsvara

1) kraven enligt en av de provmetoder som avses i punkt 4 i bilaga IV till direktiv 2001/85/EG eller

2) kraven enligt det slagprov som avses i punkt 1.3 och det tryckprov som avses i punkt 1.4 i provmetod II i bilaga III till direktiv nr 77/536/EEG eller

3) kraven enligt det belastningsprov som avses i punkt 1.3 och det tryckprov som avses i punkt 1.5 i bilaga III till direktiv nr 79/622/EEG.

Vid tryckprov fördelas kraften jämnt över hela skyddsanordningen. Om skyddsanordningens skyddande effekt beror på antalet säten på flaket, utförs granskningen på det fordon som till sin totala massa är tyngst och på vilket ett säte monteras, samt med det minsta antalet säten som ska monteras. Provlasten i tryckprovet motsvarar den största tillåtna faktiska totala massan hos ett fordon som utrustas på detta sätt och slagprovets fallhöjd 50 procent av den höjd som fastställs på basis av ovan avsedda massa.

Måtten för det fria utrymme som avses i direktiv nr 77/536/EEG för en sittplats som monterats i sidled bredvid mittlinjen i längdriktning på ett öppet lastflak ska i de prov som avses ovan i 1 och 2 mom. stämma överens med punkt 2 i del B i bilaga III till ifrågavarande direktiv i fråga om den deformation som ska tillåtas i sidled i förhållande till passageraren. Sett från passageraren begränsas utrymmet framför sätet av fordonets sluttande plan på längden, som går i samma riktning som sitsytorna mätt 950 millimeter ovanför referenspunkten och via en punkt som befinner sig 250 millimeter framför ryggstödsplanet och en punkt som befinner sig framför referenspunkten på ett avstånd av 600 millimeter.

22 §
Låsning av växelkorg och container vid persontransport

I en bil som är utrustad med en växelkorganordning ska växelkorgens låsanordningar vara utrustade med en mekanisk säkerhetsspärr. Säkerhetsspärren ska vara kopplad då personer transporteras i växellastkorgen.

En container i vilken personer transporteras ska låsas med fästanordningar enligt SFS-ISO 3874 vid fordonet eller lastflaket.

22 a §
Godkännande för persontransport

En bil som har utrustats på de sätt som avses i 20, 21, 21a, 21b och 22 § ska godkännas vid en registrerings- eller ändringsbesiktning innan den används för persontransport.

24 §
Fordons beväpning

Ett militärfordon får ha nödvändig fast beväpning, som inte till följd av sitt läge orsakar fara vid körning på väg. Beväpningen ska vid körning på väg vara fastgjord i transportläge eller också ska risken för att den kan svänga ut över fordonets sida vara mekaniskt förhindrad.

I sådana internationella uppdrag som avses i lagen om militär krishantering (211/2006) iakttas de föreskrifter som verkställaren av operationen har meddelat.

25 §
Massa

Militärfordons största tillåtna massa är som följer:

1) ett pansarfordons och ett med band försett specialfordons totala massa får vara högst 65 ton; på allmän väg får den totala massan dock inte överstiga den största totala massa som vägverket på respektive väg eller bro tillåter för dessa fordon,

2) på andra än i punkt 1 avsedda militärfordons massa tillämpas bestämmelserna i förordningen om användning av fordon på väg med följande undantag:

a) den totala massan för tvåaxlade militärfordon får vara högst 24 ton, för treaxlade militärfordon 28 ton, för fyraxlade 35 ton och för femaxlade 42 ton, och

b) på ett specialfordon eller en militär släpanordning samt en fordonskombination, till vilken en militär släpanordning har kopplats, tillämpas inte bestämmelserna om fastställande av total massa i 21 § 2 mom. och 23 § 3 mom. i förordningen om användning av fordon på väg.

32 §
Fordonsbestämda hastighetsbegränsningar

Högsta tillåtna hastighet på väg är 80 kilometer i timmen för ett specialfordon som i fråga om chassikonstruktion motsvarar en terrängbil på hjul och för ett pansarfordon på hjul.

För ett med band försett pansarfordon är den högsta tillåtna hastigheten

1) 50 kilometer i timmen, om fordonets totalvikt överstiger 20 ton,

2) 70 kilometer i timmen, om fordonets totalvikt är högst 20 ton eller om fordonet är försett med larvband av gummi eller gummibeklädda larvband.

För andra fordon än specialfordon och pansarfordon som nämns i 1 och 2 mom. är den högsta tillåtna hastigheten på väg 70 kilometer i timmen.

Med avvikelse från hastighetsbegränsningarna för motordrivna fordon och släpfordon i förordningen om användning av fordon på väg är den högsta tillåtna hastigheten på väg för militärfordon 80 kilometer i timmen:

1) för en lastbil och en terränglastbil, för ett specialfordon med motsvarande chassikonstruktion samt för ett pansarfordon på hjul, om till dem är kopplat ett släpfordon med fjädring som saknar bromsar och som i fråga om kopplingsmassa väger högst 1,5 ton, och

2) för ett militärt släpfordon, som är försett med en boggiaxelkonstruktion av vågtyp utan fjädring.

Vid transport av personer på de sätt som avses i 20 § 1 mom. är den högsta tillåtna hastigheten 60 kilometer i timmen. Den högsta tillåtna hastigheten är dock 80 kilometer i timmen

1) för en paketbil som är försedd med säten,

2) för en bil som är försedd med ett slutet lastutrymme i kategori N2 och N3 och med säten som avses i 21 och 21 a § i denna förordning,

3) för en bil som är försedd med ett öppet lastflak i kategori N2 och N3 och med säten och skyddsanordning som avses i 21, 21 a och 21 b § i denna förordning, i vilken sätena har monterats i sidled i förhållande till körriktningen omedelbart på båda sidor om lastutrymmets längsgående mittlinje med ryggstöden mot mittlinjen.

För terränglastbilar försedda med band samt för ett pansarfordon på hjul, som är bredare än 3,0 meter och framförs utan varningsbil på en väg utan beläggning eller på en sådan väg med beläggning som saknar mittlinje, är den högsta tillåtna hastigheten 40 kilometer i timmen.

Den högsta tillåtna hastigheten för fordon som är bredare än 3,5 meter är högst 60 kilometer i timmen.

Körhastigheten får vara högst 50 kilometer i timmen, om fordonet är försett med däck vilkas bärförmåga grundar sig på ett annat ämne än luft, såvida inte en högre körhastighet har godkänts särskilt för denna typ av däck.

34 §
Varningsbil för överbred transport

Ett pansarfordon vars bredd överstiger 3,0 meter och som framförs på väg bör åtföljas av en varningsbil. Varningsbilen ska ha en varningstavla på minst 1,0 x 0,5 meter med antingen texten "PANSARVAGN" eller "PANSARVAGNAR".

På motorvägar eller vägar där dubbelriktad trafik är förbjuden genom trafikmärken ska varningsbilen vara placerad bakom fordonsavdelningen och på andra vägar framför fordonsavdelningen. På andra vägar ska även det sista fordonet i fordonsavdelningen vara försett med en varningstavla på vilken ska anges antalet fordon i avdelningen.

Varningsbil krävs dock inte

1) på ett kasern- eller övningsområde som är i försvarsmaktens användning eller

2) på väg där övrig trafik varnas med trafikmärke nummer 189 och en tilläggsskylt med texten "PANSARVAGNAR" eller "KRIGSÖVNING" eller

3) vid körning på motorväg eller motortrafikled, när det i ett pansarfordon på hjul används sådana lyktor och reflektorer som visar att det är fråga om överbred transport och som avses i 33 § 2 mom. både fram och bak på fordonet eller

4) vid körning på en annan väg än sådan som avses i 3 punkten när i ett pansarfordon på hjul utöver de lyktor och reflektorer som avses i 3 punkten en eller flera sådana lyktor som avses i 33 § 6 mom. är i bruk så att de syns framåt och bakåt.

Den varningsbil i kategori N som används vid försvarsmaktens specialtransporter får till sin totala massa uppgå till högst 7,5 ton.

34 a §
Bogsering av fordon

Ett fordon får bogseras med användning av en fordonsmodellspecifik bogseringsstång, även om avståndet mellan fordonen härvid är kortare än tre meter.

38 §
Övriga övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om persontransport i 21 a och 21 b § i förordningen träder i fråga om fordon som redan är i användning i kraft den 1 april 2010.


De slutna lastutrymmen som ska användas för persontransport och som ingår i anskaffningskontrakt som har anhängiggjorts eller gäller när denna förordning träder i kraft får tas i bruk med stöd av den förordning som är i kraft när denna förordning träder i kraft.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 oktober 2009

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Bilaga 1

KRAV PÅ SPECIAL- OCH PANSARFORDON

Överensstämmelse krävs med ett direktiv eller E-reglemente. Punkterna 21, 22, 24, 26, 28 och 29 kräver dock typgodkännande. Punkterna 1, 5, 9, 19 och 20 kräver testning utförd av en forskningsanstalt.

Punkterna 2, 6, 11-14, 16, 27, 30, 37-40, 42, 44, 45, 47, 48, 57, 59 och 60 har utelämnats, eftersom dessa punkter inte tillämpas på de i bilagan nämnda militärfordonen.

Punkt Objekt Direktiv nr E-reglemente nr Specialfordon Pansarfordon,försett med hjul Pansarfordon,banddrivet
1 Ljudnivåer 70/157/EEG 51 T + A (1 T + A N/A
3 Tankar för flytande bränsle/ underkörningsskydd 70/221/EEG 34 A (1 N/A N/A
4 Monteringsutrymmet för bakre registreringsskyltar 70/222/EEG X (1 A N/A
5 Styrinrättningar 70/311/EEG 79 A (1 A N/A
7 Ljudsignalanordningar 70/388/EEG 28 A+K A+K A+K
8 Backspeglar 71/127/EEG 2003/97/EG 46 A N/A (1 N/A (1
9 Bromsutrustning (1 71/320/EEG 13 A A N/A
10 Dämpning av radiostörningar 72/245/EEG 10 X X X
15 Hållfastheten hos sätena 74/408/EEG 17, 14 D N/A N/A
17 Hastighetsmätarutrustning och backväxeln 75/443/EEG 39 X (1 A A
18 Lagstadgade skyltar 76/114/EEG X X N/A
19 Förankring av säkerhetsbälten 76/115/EEG 14 D + A N/A N/A
20 Montering av belysning och ljussignalanordningar (1 76/756/EEG 48 A+N A+Y N/A
21 Reflektorer 76/757/EEG 3 X X A
22 Kontur-, fram-, bak-, broms-, varsel- och sidolyktor 76/758/EEG 7, 87, 91 X X A
23 Körriktningsvisare 76/759/EEG 6 A A A
24 Bakre skyltlyktor 76/760/EEG 4 X A N/A
25 Körljus (även glödlampor) 76/761/EEG 1,2,5,8, 20,31,37, 98,99, 112,113, 123 A A A
26 Främre dimstrålkastare 76/762/EEG 19 X N/A N/A
28 Dimbaklyktor 77/538/EEG 38 X A N/A
29 Backningsstrålkastare 77/539/EEG 23 X X N/A
31 Säkerhetsbälten 77/541/EEG 16 D A N/A
32 Sikt framåt 77/649/EEG N/A N/A (1 N/A (1
33 Märkning av manöverorgan 78/316/EEG X N/A N/A
34 Avfrostning/avimning 78/317/EEG O O O
35 Vindrutespolare/vindrutetorkare 78/318/EEG O O O
36 Värmesystem 2001/56/EG 122 A O O
41 Utsläpp från dieselmotorer 2005/55/EG 49 A N/A N/A
43 Stänkskyddsanordningar 91/226/EEG X N/A N/A
46 Däck (1 92/23/EEG 54 A A N/A
49 Utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg 92/114/EEG 61 A N/A N/A
50 Kopplingsanordningar (1 94/20/EG 55 X X X

Fotnot

(Den första siffran anger "Punkt", den andra fotnoten i sagda punkt.)

1.1) endast fordon med hjul

3.1) överensstämmelse med punkt 5 i BILAGA I till kommissionens direktiv 97/19/EG krävs

4.1) nationell registreringsskylt bör kunna monteras

5.1) endast fordon med hjul

8.1) från förarens (från förarens säte i körställning) och chefens (från chefens plats fritt placerad) platser existerar den sammanlagda heltäckande sikt som krävs

9.1) eller kraven enligt trafikministeriets beslut 631/1990; endast fordon på hjul

17.1) endast fordon med hjul

20.1) fram- och bakreflektorerna monteras på högst 1500 mm höjd, om fordonets konstruktion inte medger montering på högst 900 mm höjd

20.2) funktioner för varningsblinkning krävs inte

32.1) se 8.1

46.1) ISO 10571:1995 eller ETRTO 1998

50.1) kopplingsanordning avsedd för en dragögla i kategori L (L2, L3, L4) i punkt 2.6.11 i E-reglemente nr 55 eller enligt standard DIN VG 74 059; rörelsereserven för ovan nämnda dragögla i den kopplingsanordning eller kopplingspunkt som monterats i fordonet ska vara:

a) horisontalt 81 grader till höger och vänster, sammanlagt 162 grader, och

b) vertikalt 40 grader ovan och under horisontalplanet, sammanlagt 80 grader.

Bilaga 2

KRAV PÅ MILITÄRSLÄPVAGN OCH MILITÄR SLÄPANORDNING

Överensstämmelse krävs med ett direktiv eller E-reglemente. Punkterna 21-24, 28 och 29 kräver däremot typgodkännande. Punkterna 5, 9 och 20 kräver testning utförd av en forskningsanstalt.

Punkterna 10, 36, 45, 55 och 56 har utelämnats, eftersom dessa punkter inte tillämpas på militärfordon som nämns i bilagan.

Punkt Objekt Direktiv nr E-reglemente Militär släpvagn Militär släpanordning
3 Underkörningsskydd 70/221/EEG 34, 58 X (1 N/A
4 Monteringsutrymme för bakre registreringsskyltar 70/222/EEG A (1 N/A
5 Styrinrättningar 70/311/EEG 79 X N/A
9 Bromsutrustning (1 (2 71/320/EEG 13 A A
18 Lagstadgade skyltar 76/114/EEG A N/A
20 Montering av belysning och ljussignalanordningar (1 (2 76/756/EEG 48 A + N A (3
21 Reflektorer 76/757/EEG 3 X X
22 Kontur-, fram-, bak-, broms-, varsel- och sidolyktor 76/758/EEG 7, 87, 91 X X
23 Körriktningsvisare 76/759/EEG 6 X X
24 Bakre skyltlyktor 76/760/EEG 4 X X
28 Dimbaklyktor 77/538/EEG 38 X X
29 Backningsljus (1 77/539/EEG 23
42 Sidoskydd 89/297/EEG X N/A
43 Stänkskyddsanordningar 91/226/EEG X N/A
46 Däck (1 92/23/EEG 54 A A
48 Massa och mått 97/27/EG X N/A
50 Kopplingsanordningar (1 94/20/EG 55

Fotnot

(Den första siffran anger "Punkt", den andra fotnoten i sagda punkt.)

3.1) krävs inte (II.5.5); koppling tillåten även till andra än NG-dragbilar

4.1) nationell registreringsskylt bör kunna monteras

9.1) eller kraven enligt trafikministeriets beslut 631/1990

9.2) för militärsläpvagn eller militär släpanordning som är avsedd att kopplas till ett banddrivet fordon krävs inte bromsar

20.1) fram- och bakreflektorerna monteras på högst 1500 mm höjd, om fordonets konstruktion inte medger montering på högst 900 mm höjd

20.2) dimbaklyktor krävs inte

20.3) främre positionslyktor krävs inte

29.1) om sådana har monterats

46.1) ISO 10571:1995 eller ETRTO 1998

50.1) dragöglan stämmer överens med kategori L (L2, L3, L4) i punkt 2.6.11 i E-reglemente 55 eller med standard DIN VG 74 059; monteringsmått ISO 11406

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.