727/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 13 § 4 mom. i lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), 19 § 1 mom. skoltlagen av den 24 februari 1995 (235/1995), 7 § 2 mom. i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), av dessa det sist nämnda lagrum sådant det lyder i lag 275/2004, samt 10 § 4 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 1479/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för bygginvesteringar i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt skoltlagen (235/1995).

I denna förordning föreskrivs om godtagbara enhetskostnader och de kalkyler som ligger till grund för kostnaderna.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) godtagbar kostnad den maximikostnad som används som grund när investeringsstödet fastställs,

2) godtagbar enhetskostnad den maximikostnad som har fastställts per utrymme och funktion eller anordning i byggnaden, konstruktionen eller strukturen,

3) kostnadsförslag och kostnadsberäkning kostnadsförslag eller kostnadsberäkning per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används vid byggande,

4) byggnadens nettoyta per utrymme summan av golvytor i de rum och rörelse- och gångutrymmen som är nödvändiga för verksamheten samt de icke bärande väggarnas väggytor.

3 §
Godtagbara kostnader för bygginvesteringar

De godtagbara enhetskostnaderna som används som godtagbara kostnader för bygginvestering definieras i bilaga 1 till denna förordning.

När enhetskostnaden har angetts används summan av de godtagbara enhetskostnaderna och i denna förordning avsedda höjningar som godtagbara maximikostnader. Den maximala kostnaden för ett djurstall och utrymmet för samfunktioner och foderhantering i anslutning till djurstallet bestäms enligt den maximala enhetskostnaden per utrymme i punkt 1.2. i bilaga 1 och den maximala dimensioneringen i punkt 1.1. i bilaga 1 plus höjningar enligt denna förordning. Om maximala enhetskostnader för djurstallarnas anordningar föreskrivs i punkt 1.3. i bilaga 1. De maximala kostnaderna för andra byggnader och konstruktioner bestäms enligt de maximala enhetskostnaderna i punkt 1.2. och 1.3. i bilaga 1 plus höjningar enligt denna förordning.

4 §
Enhetskostnader för bygginvestering

Enhetskostnaderna för produktionslokaler inkluderar boxar, burar, dricksanordningar, system för avlägsnande av stallgödsel och liknande fasta inredningar och system samt behövliga hustekniska system.

I enhetskostnaderna ingår sådana planeringskostnader som beror på de krav som har föreskrivits eller bestämts för planering av bygge i eller med stöd av markanvändnings- och byggnadslagen (132/1999), såsom arkitekturplanering av bygginvestering, strukturplanering, nödvändig specialplanering samt nödvändiga och rimliga kostnader för huvudplanerarens eller den ansvarige arbetsledarens arbete, samt på de krav som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordningar om byggande.

Enhetskostnaderna meddelas exklusive mervärdesskatt.

I enhetskostnaderna för bostäder läggs mervärdesskattens andel till.

5 §
Utarbetande av kostnadsförslag eller kostnadsberäkning

Kostnadsförslaget eller -beräkningen ska utarbetas av en byggnadsplanerare eller någon annan sakkunnig inom byggbranschen som har tillräckliga insikter i byggnadsekonomi.

Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas enligt uppgifterna i huvudritningarna, specialplanerna och byggnadsbeskrivningen för den byggplan som avses i 21 f § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

Planerna, byggnadsbeskrivningen och kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska innehålla alla verksamhetsinvesteringar och tekniska system som är nödvändiga för den verksamhet som har planerats för byggnaden eller konstruktionen. I huvudritningarna och kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska uppges de beräkningsenheter som används för att fastställa godtagbara enhetskostnader. Produktionsvolymen ska meddelas som nettoyta per utrymme, antal djur eller andra motsvarande enheter som uttrycker produktionsvolymen i enlighet med bilaga 1.

I handlingarna uppges hela bygginvesteringen enligt affärsplanen även i det fallet att stödet endast söks för en del av investeringen. Utrymmena eller de delar av dem för vilka stöd söks och den del som inte omfattas av stödet ska specificeras på ansökningsblanketten och i kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen och antecknas i planeringshandlingarna.

Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas per byggnadsdel enligt den nomenklatur som allmänt används vid byggande. I kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska kostnaderna specificeras för sådana fasta maskiner och anläggningar som är nödvändiga med tanke på produktionsverksamheten. Kostnaderna för byggnadsdelen fås genom att man räknar ihop material- och arbetskostnaderna för de delar i konstruktionen som byggnadsdelen består av.

I kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska specificeras planeringskostnaderna och grunderna för debitering av kostnaderna i 4 § per konstruktions- och konstruktörsklass i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling A2.

Kostnaderna för bygginvesteringen ska presenteras i kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen enligt kostnadsnivån vid tidpunkten för ingången av den ansökningstid för investeringsstöd som sökanden använder som ansökningstid. Kostnaderna för en investering enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och skoltlagen ska presenteras utgående från kostnadsnivån för stödets ansökningstid.

Kostnaderna uppges exklusive mervärdesskatt. I samband med bostadskostnaderna anges mervärdesskattens andel.

6 §
Inverkan av ekologisk produktion på enhetskostnaderna

Om gårdsbruksenheten har ingått ett avtal om miljöspecialstöd som gäller ekologisk husdjursproduktion kan grunden för uträkningen av enhetskostnaderna per djur höjas enligt artikel 10.4 bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll. Denna höjning kan beaktas i de maximala enhetskostnaderna för funktioner och utrymmen i punkt 1.2. i bilaga 1 till denna förordning.

7 §
Enhetskostnader som grund för beräkning av kostnaderna för grundlig renovering

Renoveringsnivån på en grundlig renovering fastställs genom en jämförelse av kostnaderna för den grundliga renoveringen med motsvarande kostnader uträknade per byggnadsdel i ett nybygge. Den godtagbara enhetskostnaden för en grundlig renovering är begränsad till 75 procent av enhetskostnaden för motsvarande nybygge.

Maximibeloppet för de godtagbara enhetskostnaderna för grundlig renovering kan höjas till högst 100 procent om det på grund av byggnadens kulturhistoriska eller arkitektoniska värden används sådana material eller arbetssätt som värdena kräver.

8 §
Inverkan av regionala faktorer på de godtagbara enhetskostnaderna

Maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna enligt bilaga 1 kan höjas med 10 procent inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner och med 5 procent i kommunerna inom Lapplands näringscentrals verksamhetsområde samt i Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi och Suomussalmi.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2009.

Denna förordning tillämpas på de investeringsansökningar som blir aktuella efter att denna förordning har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 oktober 2008 om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (658/2008);

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 15 maj 2009 om godtagbara enhetskostnader för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden (336/2009).

Helsingfors den 30 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överarkitekt
Raija Seppänen

BILAGA 1

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN
Funktion Beräkningsgrund Preciseringar
Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigande ytor
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, LÖSDRIFTSSTALL
Djurstallar
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 10,5m2/djur Inkl. sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, utfodringsbord och gångar
Mjölkningsavdelning mjölkko 0,5m2/djur Inkl. väntrum
Mjölkrum mjölkko 0,4m2/djur Högst 35 m2
Avdelning för ungdjur kviga och ungdjur 5m2/djur ≥ 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och gångar
ungdjur 3m2/djur < 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och gångar
Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 100m2
Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, BÅSLADUGÅRD
Djurstallar
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 7m2/djur Inkl. spiltor, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, utfodringsbord och gångar
Mjölkrum mjölkko 0,4m2/djur Högst 35 m2
Avdelning för ungdjur kviga och ungdjur 4m2/djur Inkl. spiltor, boxar, utfodringsbord och gångar
Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 100m2
Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
STALL FÖR KÖTTBOSKAP
Djurstallar
Avdelning för köttboskap am- och diko 8m2/djur Fullvuxet djur, inkl. boxar, utfodringsbord och gångar
Avdelning för ungdjur köttnöt, ungdjur 5m2/djur ≥ 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och gångar
köttnöt, ungdjur 3m2/djur < 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och gångar
Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 100m2
Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
SVINHUS FÖR GÖDSVIN
Djurstallar
Avdelning för gödsvin <40kg 0,6m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
≥40kg 1m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
Rum för foderhantering nettoyta, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 50m2
Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
SVINHUS FÖR SUGGOR
Djurstallar
Grisningsavdelning griskull 5m2/griskull Grisningsbox med bur. Inkl. gångar
griskull 7m2/griskull Grisningsbox fri. Inkl. gångar
Betäckningsavdelning sugga 3,7m2/djur Inkl. platser för suggor och gångar
galt 6,6m2/djur Inkl. plats för galt och gångar
betäckningsbox 11m2/djur Inkl. plats för galt och gångar
Avdelning för sinsuggor sugga 3,7m2/djur Inkl. grupp- och skötselboxar och gångar eller lösdriftsstall
Avdelning för gyltor gylta 3m2/djur Inkl. gruppboxar och gångar
Uppfödningsavdelning <40kg 0,6m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar
Rum för foderhantering nettoyta m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 50m2
Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
HÄSTSTALL
Djurstallar
Boxar och spiltor stora hästar 14,5m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum
små hästar 12,5m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum
ponnyhästar 9m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum
fölningsbox 16,5m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum
Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 100m2
Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
FÅR- ELLER GETHUS
Djurstallar
Fårhus får 2m2/djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt gångar
lammningsbox 2,4m2/djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt gångar
Gethus get 2m2/djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt gångar
lammningsbox för getter 2,4m2/box Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt gångar
Rum för foderhantering nettoyta, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 50m2
Samfunktioner nettoyta, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
UPPFÖDNINGSHUS FÖR FJÄDERFÄ
Djurstallar
Uppfödningshus för fjäderfä broiler 0,054m2/djur
kalkon 0,25m2/djur
Rum för foderhantering nettoyta, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 100m2
Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
VÄRPHÖNSHUS
Djurstallar
Värphönshus höna 0,2m2/djur+15m2 System med flat-deckburar, system med trivselburar
höna 0,091m2/djur + 15m2 System med trivselburar i 2 våningar
höna 0,063m2/djur + 15m2 System med trivselburar i 3 våningar
höna 0,045m2/djur + 15m2 System med trivselburar i 4 våningar
höna 0,037m2/djur + 15m2 System med trivselburar i 5 våningar
höna 0,030m2/djur + 15m2 System med trivselburar i 6 våningar
höna 0,15m2/djur Ströbädd
höna 0,063m2/djur Hönseri med våningsgaller och ströbädd eller sluttande gallergolv
Rum för foderhantering nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 100m2. Inkl. rum för hantering av ägg
Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
PÄLSFARMER
Djurstallar
Skugghus, minkar avelshona, mink 0,96 lm/minkhona en rad burar
Minkhall avelshona, mink 1,8 m2/mink, avelshona
Skugghus, rävar avelshona, räv 4,8 lm/ räv, avelshona en rad burar
Rävhall avelshona, räv 7m2/räv, avelshona
Rum för foderhantering nettoyta m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 50m2
Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrymmen, arbetsrum, toaletter och gångar
ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.2 PRISER FÖR UTRYMMEN
Kostnad /enhet
Precisering Mer information
Enhetskostnaderna inkluderar Maximal enhetskostnad per djur eller box enligt beräkningsgrunden för utrymmen i bilaga 1.1 och enhetskostnaderna i denna bilaga
- planeringskostnader
- behövliga hustekniska system
- boxar, burar, dricksanordningar, system för avlägsnandet av stallgödsel och motsvarande inredningarna och system.
Enhetskostnaderna inkluderar inte apparater eller anordningar om inte annat nämns.
Enhetskostnaderna är maximala kostnader per enhet.
rum2 = rumsyta
Utrymme Enhet Euro (moms 0 %)
BOSTADS- OCH ARBETSUTRYMMEN (euro/rum2)
Bostadshus
Bostäder rum2 1 250 Inkl. uppvärmningssystem som använder förnybar energi . Enhetskostnader för uppvärmningsteknik och -utrymmen beräknas enligt tabellerna 1.2 och 1.3 utgående från de stödbara bostadsutrymmenas värmeeffektbehov. I enhetspriset läggs mervärdesskatten till
Arbetsplatsbostäder i anslutning till renskötsel och fiske
Arbetsplats-bostad rum2 550
DJURSTALLAR (euro/rum2)
Mjölkboskap, lösdriftsstall Kostnad per djur högst:
Avdelning för mjölkboskap rum2 400 Varm och kall 4200 mjölkko
Mjölkningsavdelning rum2 880 440 mjölkko
Mjölkrum rum2 900 Inkl. reningssystem för tvättvatten 360 mjölkko
Avdelning för ungdjur ≥ 8 mån rum2 370 Varm och kall 1850 kviga och ungdjur
Avdelning för ungdjur < 8 mån rum2 370 Varm och kall 1110 ungdjur
Mjölkboskap, båsladugård Kostnad per djur högst:
Avdelning för mjölkboskap rum2 400 Varm och kall 2800 mjölkko
Mjölkrum rum2 900 Inkl. reningssystem för tvättvatten 360 mjölkko
Avdelning för ungdjur rum2 370 Varm och kall 1480 kviga och ungdjur
Lösdriftsstall för köttboskap Kostnad per djur högst:
Avdelning för köttboskap, am- och diko rum2 280 Varm och kall 2240 am- och diko
Avdelning för köttboskap, ungdjur ≥ 8 mån rum2 280 Varm och kall 1400 köttnöt, ungdjur
Avdelning för köttboskap, ungdjur < 8 mån rum2 280 Varm och kall 840 köttnöt, ungdjur
Svinhus med suggor Kostnadper djur eller box högst:
Grisningsavdelning med bur rum2 540 2700 sugga med griskull
Grisningsavdelning fri rum2 540 3780 sugga med griskull
Betäckningsavdelning, sugga rum2 590 2183 sugga
Betäckningsavdelning, galt rum2 590 3894 galt
Betäckningsavdelning, betäckningsbox rum2 590 6490 box
Avdelning för sinsuggor, lösdriftsstall rum2 550 2035 sugga
Avdelning för gyltor rum2 660 1980 gylta
Uppfödningsavdelning <40kg rum2 510 306 svin
Svinhus med gödsvin Kostnad per djur högst:
Svinhus med gödsvin <40kg rum2 500 300 svin
Svinhus med gödsvin ≥40kg rum2 500 500 gödsvin
Svinhus med gödsvin, ekologisk produktion % + 20 rum2 - enhetspriset höjs med 20 %
Häststall och lösdriftsstall Kostnad per djur eller box högst:
Häststall och lösdriftsstall, stora hästar rum2 470 Varm och kall 6815 häst
Häststall och lösdriftsstall, små hästar rum2 470 Varm och kall 5875 häst
Häststall och lösdriftsstall, ponnyhästar rum2 470 Varm och kall 4230 ponnyhäst
Häststall och lösdriftsstall, fölningsbox rum2 470 Varm och kall 7755 fölningsbox
Får- eller gethus Kostnad per djur eller box högst:
Fårhus, får rum2 390 Varm och kall 780 får, tacka
Gethus, lammningsbox rum2 390 Varm och kall 936 lammningsbox
Gethus, get rum2 390 Varm och kall 780 get
Gethus, lammningsbox för getter rum2 390 Varm och kall 936 fölningsbox
Får- eller gethus, ekologisk produktion % + 20 rum2 - enhetspriset höjs med 20 %
Uppfödningshus för fjäderfä Kostnad per djur högst:
Uppfödningshus, broiler rum2 500 27 broiler
Uppfödningshus, kalkon rum2 500 125 kalkon
Värphönshus Kostnad per djur högst:
Värphönshus, system med flatdeckburar eller trivselburar rum2 560 112 värphöna
Värphönshus, system med trivselburar i två våningar rum2 560 51 värphöna
Värphönshus, system med trivselburar i tre våningar rum2 560 35 värphöna
Värphönshus, system med trivselburar i fyra våningar rum2 560 25 värphöna
Värphönshus, system med trivselburar i fem våningar rum2 560 21 värphöna
Värphönshus, system med trivselburar i sex våningar rum2 560 17 värphöna
Värphönshus, ströbädd rum2 560 84 värphöna
Värphönshus, hönseri med våningsgaller och ströbädd eller sluttande gallergolv rum2 560 35 värphöna
Pälsfarmer Kostnad per djur högst:
Skugghus, minkar lm 220 Löpmeter per burrad. Inkl. burar och drickskoppar 53 Avelshona, mink
Skugghus, rävar lm 180 Löpmeter per burrad. Inkl. burar och drickskoppar 216 Avelshona, räv
Pälsdjurshall, minkhall rum2 290 Exkl. burar 493 Avelshona, mink
Pälsdjurshall, rävhall rum2 290 Exkl. burar 2030 Avelshona, räv
FODERHANTERING rum2 380 Varm och kall
SAMFUNKTIONER rum2 1020
ANDRA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER (euro/enhet)
Inhägnader
Inhägnad för renar lm 23
Rastgårdar
Rastgård, svin m2 25 Gårdens yta inkl. regnskydd, system för uppsamling av urin samt väggar
Rastgård, andra djur m2 18 Gårdens yta inkl. regnskydd, system för uppsamling av urin samt inhägnad
Växthus
Växthus, täckt med akryl rum2 195
Växthus, täckt med glas rum2 180
Växthus, täckt med plast rum2 125
Torkhus
Torkhusbyggnad rum2 280 Inkl. grund, stomme, yttertak och ugnsrum, ej torkapparater
Modulsilo i anslutning till varmluftstork m3 100 m3 = silos lagringsvolym . Inkl. silokonstruktioner exkl. torkapparater
Lagring av stallgödsel
Bassänglager (jorddammskonstruktion) m3 12 Enligt lagringsvolym
Lager för torrgödsel, öppet m3 23 Enligt lagringsvolym
Torrgödsellagrets fasta täckning och väggar m2 60 Täckningens yta enligt den horisontella projektionen
Flytgödsellager, öppet m3 17
Flytgödsellager, öppet, vajerpressat eller liknande m3 23
Flytgödsellagrets fasta täckning m2 50 Täckningens yta enligt den horisontella projektionen
Bassäng- eller flytgödsellagrets flytande täckning m2 20
Värmecentraler
Tekniska utrymmen rum2 710
Bränsleförråd rum2 305
Lagerbyggnader och silor
Kyllager rum2 615 Lager för potatis, rotfrukt, grönsaker, svamp, frukt och bär, växthusprodukter el.d. Inkl. kylmaskiner
Produkthanteringslager rum2 440 Lager för potatis, rotfrukt, grönsaker, svamp, frukt och bär, växthusprodukter el.d.
Fryslager rum2 1 400 Inkl. kylmaskiner
Frysrum rum2 2 030 Inkl. kylmaskiner <10m2
Lager, oisolerat rum2 300
Lager, isolerat rum2 440
Foderförråd, kallt rum2 210
Plansilo, öppen m3 45 m3 = lagringsvolym, inkl. system för ensilageavlopp
Plansilo, täckt m3 80 m3 = lagringsvolym, inkl. system för ensilageavlopp
Ensilagesilo m3 105 m3 = tornsilos lagringsvolym, inkl. silobyggnad, anordningar
Silo för spannmål m3 105 m3 = lagringsvolym, inkl.silobyggnad
Silo för färsk spannmål m3 120 m3 = lagringsvolym,inkl. silobyggnad och anordningar
ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR
1.3. PRISER FÖR ANORDNINGAR
Enhet Euro (moms 0 %) Precisering
Enhetskostnaderna är maximala enhetskostnader
DJURSTALLAR
Stall för mjölkboskap
Anordningar i lösdriftsstall mjölkko 2 000 Inkl. mjölknings- och utfodringssystem samt mjölktank
Anordningar i båsladugård mjölkko 1 100 Inkl. mjölknings- och utfodringssystem samt mjölktank
Mattor och bäddar i spiltor mjölkko 100 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande
Stall för ungdjur
Anordningar i lösdriftsstall ungnöt 690 Inkl. Utfodringssystem
Anordningar i båsladugård ungnöt 690 Inkl. Utfodringssystem
Mattor och bäddar i spiltor ungnöt 75 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande
Stall för köttboskap, anordningar köttnöt 70 Inkl. Utfodringssystem
Svinhus för suggor sugga 230 Fullvuxet djur. Inkl. utfodringssystem för grisnings-, sinsuggs-, gylt- och betäckningsavdelningar
Uppfödningsavdelning, anordningar gris <40kg 9 Inkl. utfodringssystem
Svinhus för gödsvin, anordningar gödsvin 21 Inkl. utfodringssystem
Kylanordningar för svin svin 2 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens välbefinnande. I anordningen ingår inte värmereglerings- eller ventilationsanordningar
Häststall, anordningar häst 0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna
Fårhus, anordningar får, tacka 0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna
Gethus, anordningar get 0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna. Mjölkningssystem enligt separata beräkningar
Uppfödningshus för fjäderfä broiler, kalkon 1
Värphönshus, anordningar värphöna 8
Pälsfarm, anordningar 0 Enhetskostnaderna inkl. boxar/burar och dricksanordningar
Minkar
Minkfarm, inhägnad lm 40 Höjd 2 m, nät 25x25, plåtskydd i övre kanten, nedre kanten nedsänkt i marken 0,2 m
Minkbur 350x848x460 st. 44
Klätterbur st. 64
Minklya st. 18
Dricksanordning, uppvärmd bur 10
Rävar
Rävfarm, inhägnad lm 40 Höjd 2 m, nät 50x50, nedre kanten nedsänkt i marken 0,2 m
Rävbur 1200x1070x720 st. 105 Inkl. utfodringsränna och ligghylla
Rävlya st. 45
Dricksanordning, uppvärmd bur 16
ÖVRIGA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER
Växthus, anordningar
Isolerings- och skuggardiner i växthus m2 17 Inkl. automatik
Rullbord i plantväxthus m2 47
Odlingslinjer för ört, sallats- och blomsterodling m2 70
Plantbelysning kW 340
Fast torkhus, kalluft m3 210 m3 = torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och kanaler
Fast torkhus, varmluft m3 1 400 m3 = torkningsvolym, inkl. maskineriet för silotork, förrensare, elevator, luftrör och värmeanläggning, ej konstruktioner eller ugnsrum
Vagntork m3 1 550 m3 = torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och luftrör
Värmeanordningar för förnybar energi <500kW kW 225 Inkl. panna, ackumulator, ev. stoker och skorsten
Värmeanordningar för förnybar energi - <500-2000kW kW 185 Inkl. panna, ackumulator, ev. stoker och skorsten
Värmekulvert <100kW lm 110 Inkl. grävnings- och fyllnadsjobb
Värmekulvert ≥100kW lm 125 Inkl. grävnings- och fyllnadsjobb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.