720/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker utöver följande bestämmelser:

1) artikel 113 och 113a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter,

2) avdelning II i kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1221/2008, nedan kommissionens förordning.

2 §
Myndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket är den samordnande myndighet som avses i artikel 8.1 punkt a och ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 8.1 punkt b i kommissionens förordning och det kan vid behov bistås av arbets- och näringscentralerna. Livsmedelssäkerhetsverket svarar dessutom för upprätthållande av den databas över aktörer som avses i artikel 9, för genomförande av den riskanalys som avses i artikel 10 och för beviljande av tillstånd för godkända aktörer enligt artikel 11 och av intyg om överensstämmelse enligt artikel 12a i kommissionens förordning.

Tullverket är dock kontrollorgan när det gäller kontroll av produkter som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen eller kontroll av produkter från andra medlemsstater i Europeiska gemenskapen när de för första gången lossas i Finland. I sådana fall kan tullverket bevilja aktörer intyg om överensstämmelse enligt artikel 12a.

3 §
Kontrollobjekt

Kontrollobjekt är de aktörer som deltar i frukt- och grönsakshandeln och som har sådana produkter som enligt kommissionens förordning ska stämma överens med handelsnormerna. Handelsnormerna gäller dock inte på nationell nivå sådana produkter som anges i artikel 3.1 a, b och d och 3.2 a och b i kommissionens förordning.

Som grund för den riskanalys som avses i artikel 10 i kommissionens förordning ska alla kriterier som nämns i artikel 10.1 användas. Av alla de aktörer som hör till någon riskkategori ska dock minst två procent kontrolleras årligen.

4 §
Anmälningsskyldighet och databas över aktörer

De aktörer som avses i 3 § och som ska iaktta handelsnormerna ska enligt artikel 9 i kommissionens förordning meddela den myndighet som upprätthåller databasen namn, kontaktuppgifter, företagsregistreringsnummer eller annat motsvarande kännetecken för individualisering av aktören, typ av produkter som aktören hanterar och verksamhetens omfattning samt ändringar i dessa uppgifter.

Anmälningsskyldigheten enligt 1 mom. gäller dock inte detaljhandlare i frukt- och grönsaksbranschen och inte heller aktörer vars verksamhet i frukt- och grönsaksbranschen begränsar sig till transport av varor.

De anmälda uppgifterna förs in i en databas över aktörer enligt artikel 9 i kommissionens förordning (databas över aktörer inom frukt- och grönsakssektorn). Databasen över aktörer inom frukt- och grönsakssektorn är ett sådant register som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 februari 2004 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt, färska bär och färska grönsaker (111/2004).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.