718/2009

Given i Helsingfors den 21 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sådana informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter som delfinansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § 2 och 3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de nationella förfarandena för sådana informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter som avses i följande bestämmelser:

1) rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland, nedan rådets förordning,

2) kommissionens förordning (EG) nr 501/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland, nedan kommissionens förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) organisation, i enlighet med artikel 8.1 i kommissionens förordning, en sammanslutning som företräder en eller flera livsmedelsbranscher eller branscher för jordbruksprodukter,

2) åtgärd, i enlighet med artikel 2 i rådets förordning, informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter och deras produktionsmetoder samt livsmedelsprodukter framställda från jordbruksprodukter,

3) program, i enlighet med artikel 1.2 i kommissionens förordning, en samling åtgärder som är tillräckliga för att bidra till att förbättra informationen om och försäljningen av de berörda produkterna,

4) verkställande organ, i enlighet med artikel 8.3 i kommissionens förordning, den som ska ansvara för genomförandet av ett program,

5) inbjudan att lämna förslag, i enlighet med artikel 8.1 i kommissionens förordning, en förslagsinfordran för genomförandet av åtgärderna i programmen.

3 §
Den nationella andelen av finansieringen

Finska statens andel av finansieringen är 20 procent av programmets totala kostnader utan mervärdesskatt. Organisationer som inte har rätt till återbäring av mervärdesskatt och som lämnar en redogörelse om detta kan dessutom få mervärdesskattens andel ersatt.

4 §
Inbjudan att lämna förslag

Den inbjudan att lämna förslag som ska offentliggöras på Landsbygdsverkets webbplats ska innehålla information om hur och inom vilken tid ett program ska läggas fram liksom även information om programmens teman, marknadsområden och åtgärder, och vid behov om prioritetsordningen för dem.

5 §
Val av verkställande organ

Organisationen ansvarar för valet av verkställande organ. Vid valet ska lagen om offentlig upphandling (348/2007) iakttas.

6 §
Uteslutning av program

Ett program ska uteslutas, om

1) programmet inte uppfyller de krav som anges i rådets och kommissionens förordningar,

2) det på grund av brister i redogörelsen inte går att bedöma om programmet följer bestämmelserna, vilka effekter det har eller hur kostnadseffektivt det är,

3) programmet inte är förenligt med statsbudgeten, inbjudan att lämna förslag eller ministeriets eller statsrådets politiska riktlinjer,

4) organisationen eller det verkställande organet är försatt i konkurs eller likvidation, har dömts genom en lagakraftvunnen dom, har avbrutit sin verksamhet eller har obetalda offentligrättsliga avgifter.

7 §
Kriterier för val av program

De program som inte har blivit uteslutna ska i ett förhandsurval i enlighet med artikel 9 i kommissionens förordning ställas i prioritetsordning med beaktande av

1) programmens förenlighet med inbjudan att lämna förslag,

2) programmens kostnadseffektivitet,

3) programmens betydelse med tanke på marknadssituationen, branschens behov och målgrupperna,

4) överensstämmelsen mellan mål, budskap och kommunikationskanaler,

5) åtgärdernas omfattning och räckvidd när det gäller längd och målgrupper,

6) kreativiteten och genomslagskraften i budskapen,

7) metoderna för att mäta effekterna,

8) kvaliteten på presentationen,

9) programmens EU-karaktär, dvs. antalet medlemsstater som är aktörer eller målmarknader och intresset för ett program med tanke på gemenskapspolitiken,

10) det mervärde som ett program ger med tanke på andra genomförda eller pågående projekt.

När kostnadseffektiviteten enligt 1 mom. 2 punkten bedöms ska man beakta programmets totala belopp, specificerade kostnader, balansen i utgiftsposterna, hur väl målgrupperna nås, dvs. räckvidden, experters och mellanhänders medverkan samt programmets sannolika inverkan i fråga om kännedomen om den produkt som programmet gäller, konsumenternas ökade kunskaper, uppkomsten av nya marknadsområden, marknadernas kvalitativa och kvantitativa utveckling.

8 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om innehållet i inbjudan att lämna förslag och om programmens prioritetsordning. Landsbygdsverket ansvarar för övriga myndighetsuppgifter i anslutning till ansökan om, beviljande av och betalning av stöd. Tullverket ansvarar för de kontroller som avses i artikel 25 i kommissionens förordning.

9 §
Utvärderingsgrupp

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en utvärderingsgrupp med uppgift att bereda förslag om

1) innehållet i enlighet med 4 § i inbjudan att lämna förslag till nästa ansökningsomgång, och

2) programmens prioritetsordning i enlighet med 7 §.

Utvärderingsgruppen ska ha en ordförande och högst tre medlemmar. I utvärderingsgruppen ska det ingå företrädare för jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket. En sekreterare kan utses för gruppen, och gruppen kan höra sakkunniga vid behov.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 augusti 2005 om stöd som beviljas för informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land och för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden (628/2005).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.