715/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 423/2007, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms om kvoter för leveranser och direktförsäljning av mjölk i avsnitt III i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter, nedan rådets förordning, samt i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995), iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsperiod den tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år,

2) referenskvantitet den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 f leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 65 e utan någon avgift för överskridna kvantiteter,

3) referenskvantitet för direktförsäljning den individuella kvot enligt artikel 65 i i rådets förordning, enligt vilken producenten under produktionsperioden har rätt att i enlighet med artikel 65 g sälja eller överlåta mjölk direkt till konsumenterna eller sälja eller överlåta andra mjölkprodukter utan någon avgift för överskridna kvantiteter,

4) handelsområde 1 stödregionerna A och B enligt statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009 (40/2009) med undantag av områden i landskapet Åland,

5) handelsområde 2 stödregionerna C1 och C2 enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009),

6) handelsområde 3 stödregionerna C3, C4 och C2 norr enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2009 (41/2009),

7) handelsområde 4 områden i landskapet Åland,

8) behörig myndighet den arbets- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, är den arbets- och näringscentral behörig myndighet, inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

2 kap.

Omsättning och administration

3 §
Förutsättningar för handel med och överföring av referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning

En referenskvantitet eller en del av den kan säljas genom handel mellan producenterna, om driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter ligger inom samma handelsområde. Handeln med referenskvantiteter för direktförsäljning är inte regionalt begränsad.

Storleken av den referenskvantitet som överförs genom handel till en köpare ska vara minst 10 000 liter.

Överföringar av referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning ska anmälas till den behöriga myndigheten för registrering.

En producent som använder referenskvantiteter för direktförsäljning ska efter produktionsperiodens utgång och innan den 15 maj infaller nästa gång på en av Landsbygdsverket fastställd blankett lämna den behöriga myndigheten ett produktspecifikt sammandrag av all sin direktförsäljning under den aktuella tidsperioden.

I fråga om handel med och överföring av referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning ska övriga villkor och begränsningar i denna förordning iakttas i tillämpliga delar.

4 §
Nationell reserv

Landsbygdsverket administrerar den nationella reserven för referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning. Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta att de referenskvantiteter som förvärvats i reserven ska överföras till de behöriga myndigheterna för att fördelas vidare. Landsbygdsverket fastställer detaljerade grunder som ska användas vid överföringen.

Den behöriga myndigheten kan av särskilda skäl fastställa referenskvantiteter för sådana inrättningar som inom dess område bedriver försöksverksamhet eller forskning.

5 §
Ansökan om referenskvantiteter hos administrationen

Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta att det ansökningsförfarande som gäller referenskvantiteter inleds. Ansökningstidpunkten meddelas särskilt. Ansökan om referenskvantiteter ska göras på en blankett som fastställts av Landsbygdsverket.

6 §
Administrativ fördelning av referenskvantiteter

Om den mängd referenskvantiteter som den behöriga myndigheten kan fördela överstiger andelen referenskvantiteter som sökts, kan jord- och skogsbruksministeriet besluta att de extra referenskvantiteterna ska överföras till de andra behöriga myndigheternas förfogande. I detta fall kan jord- och skogsbruksministeriet besluta om avvikelse från fördelningsgrunderna för kvoter till producenterna, varvid kriterierna enligt 2―4 mom. inte följs. Landsbygdsverket fastställer detaljerade grunder som ska användas vid överföringen. Om mängden sökta referenskvantiteter överstiger den mängd referenskvantiteter som kan fördelas inom den behöriga myndighetens verksamhetsområde, fördelar den behöriga myndigheten referenskvantiteterna mellan de tre kategorier sökande som avses i 2―4 mom. Av den totala referenskvantiteten som finns för fördelning kan högst hälften fördelas till den kategori sökande som avses i 3 mom. Om emellertid mer än hälften av den totala referenskvantitet som fanns för fördelning finns kvar efter att man har fördelat referenskvantiteter till de kategorier sökande som avses i 2 och 4 mom. kan den resterande kvantiteten fördelas till den kategori sökande som avses i 3 mom. Den behöriga myndigheten beslutar om mottagarna av referenskvantiteter inom varje kategori sökande på rättvisa grunder.

Kategori 1: Till kategorin hör producenter som har fri produktionskapacitet i sin ägo. På grundval av denna punkt fördelas högst det antal liter med vilket produktionskapaciteten överstiger lägenhetens referenskvantitet. Referenskvantiteten fördelas dock inte om den extra produktionskapaciteten beror på att gårdsbruksenhetens referenskvantitet under de senaste två åren har sänkts genom försäljning av referenskvantiteter.

Kategori 2: Till kategorin hör producenter som är berättigade till investeringsstöd och vilkas ansökningar om investeringsstöd är anhängiga eller som har fått ett beslut om investeringsstöd, och den planerade investeringen uppfyller det minimiantal i fråga om mjölkkoplatser som förutsätts för att investeringsstöd ska kunna beviljas. Med dessa producenter jämställs producenter som inte har fyllt 65 år och som inte har ansökt om investeringsstöd, men vilkas pågående investering uppfyller det ovan avsedda minimiantalet i fråga om mjölkkoplatser. De sistnämnda producenterna ska förete en investeringsplan.

Kategori 3: Till kategorin hör producenter som producerar mjölk för framställning av ekologiska produkter eller som håller ursprungsraser och som har fri produktionskapacitet i sin ägo.

Producenten ska i sin ansökan ange i vilken kategori han ansöker om referenskvantitet. Den behöriga myndigheten ska leverera sökandena ett skriftligt beslut om ansökningsresultaten.

7 §
Sammanslagning av referenskvantiteter på grundval av åkerarealen

Om en producent som redan har en gårdsbruksenhet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 60 kilometers avstånd från driftscentrumet, mätt längs en farbar väg, eller över två tredjedelar av en sådan gårdsbruksenhets åkrar, överförs referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten eller en del av den på ansökan till köparen eller arrendetagaren i enlighet med ett avtal mellan parterna, och om köparen eller arrendetagaren redan har en referenskvantitet, sammanslås den med den tidigare referenskvantiteten. Referenskvantiteterna för makar samt för släktingar som avses i 2 kap. i ärvdabalken (40/1965) sammanslås dock oberoende av avståndet till driftcentrumet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats. Från dessa fördelningsgrunder kan avvikelse göras, om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägor är belägna samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat.

Är det fråga om utarrendering av en gårdsbruksenhet eller dess åkrar, sammanslås referenskvantiteterna till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Referenskvantiteten eller den uthyrda delen av den för en gårdsbruksenhet som med stöd av ett arrendeavtal för gårdsbruksenheten eller åkern tillfälligt avstår från sin referenskvantitet kan inte utnyttjas av den som arrenderat ut gårdsbruksenheten eller åkern.

Referenskvantiteten för en gårdsbruksenhet som varaktigt överlåtit hela sin referenskvantitet förklaras indragen.

8 §
Sammanslagning av referenskvantiteter för sammanslutningar

Sådana referenskvantiteter som delägarna i en sammanslutning som bildats av två eller flera producenter ställer till sammanslutningens förfogande kan på ansökan slås samman om

1) sammanslutningen är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en registrerad förening eller någon annan sammanslutning med rättsförmåga eller en beskattningssammanslutning,

2) sökandena lägger fram avtalet om bildande av sammanslutningen jämte stadgar,

3) andelarna för delägarna i sammanslutningen i rimlig mån motsvarar de referenskvantiteter som de ställt till sammanslutningens förfogande, samt

4) sammanslutningen enligt överenskommelse ska bestå minst tre år.

När en delägare utträder ur sammanslutningen fastställs för honom på ansökan en referenskvantitet som är lika stor som hans tidigare referenskvantitet, och sammanslutningens referenskvantitet minskas med motsvarande litermängd. De fastställda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som följer efter utträdet.

9 §
Uthyrning

En gårdsbruksenhets referenskvantitet eller en del av den kan hyras ut om gårdsbruksenheten eller över två tredjedelar av dess åkrar samtidigt arrenderas ut för en tid av minst fem år.

10 §
Tillfällig uthyrning

En producent som bedriver mjölkproduktion får tillfälligt under en produktionsperiod hyra ut en minst 10 000 liter stor outnyttjad del av den referenskvantitet som han har i sin ägo, till en annan mjölkproducent, om han undantagsvis inte behöver hela referenskvantiteten under produktionsperioden. Tillfällig uthyrning är dock tillåten under två på varandra följande produktionsperioder om för byggnadsinvesteringar inom mjölkboskapsskötseln har beviljats investeringsstöd enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och den referenskvantitet som hyrs ut har blivit outnyttjad på grund av att investeringen är oavslutad. Uthyrningen är tillåten under högst tre på varandra följande produktionsperioder. Hyresavtalet får dock ingås endast för en produktionsperiod i sänder.

En förutsättning för en tillfällig uthyrning av en del av en referenskvantitet är att driftcentra till hyresvärdens och -gästens gårdsbruksenhet ligger inom samma stödregion i enlighet med statsrådets förordningar som nämns i 2 §: A, B med undantag av kommunerna i landskapet Åland, C1, C2, C2 norra, C3, C4 och landskapet Åland.

11 §
Överföring till en ny ägare eller innehavare

Om ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet, efter att en referenskvantitet har fastställts, övergår till en ny ägare eller innehavare som fortsätter att producera mjölk på lägenheten, överförs referenskvantiteten på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren. Den producent som under produktionsperioden senast har levererat mjölk från lägenheten till en registrerad uppköpare svarar för betalningen av tilläggsavgift.

12 §
Överföring till en annan gårdsbruksenhet

Om en mjölkproducent i något annat fall än de som avses i 11 eller 13 § övergår till att bedriva mjölkproduktion på en annan gårdsbruksenhet som han äger eller besitter än den för vilken referenskvantiteten fastställts, kan referenskvantiteten på ansökan överföras till den gårdsbruksenhet på vilken mjölkproduktion bedrivs efter övergången.

13 §
Referenskvantiteten för ett dödsbo eller konkursbo

Den referenskvantitet som har fastställts för en mjölkproducent betraktas som referenskvantitet för producentens dödsbo eller konkursbo i högst två år från dödsfallet eller konkursens början. Efter denna tid tillämpas på referenskvantiteten vad som bestäms i 11 § om sådan överföring av referenskvantiteten som sker på ansökan.

14 §
Den behöriga myndighetens uppgifter

Den behöriga myndighet inom vars verksamhetsområde en gårdsbruksenhets driftscentrum ligger beviljar, delar, överför, sammanslår, sänker, ändrar och återtar referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning samt fastställer ändringar som gäller referenskvantiteter och referenskvantiteter för direktförsäljning.

På Åland sköter länsstyrelsen i landskapet de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt denna förordning.

15 §
Begränsningar och besittning

En referenskvantitet som söks ska vara minst 15 000 liter. Som referenskvantitet för en gårdsbruksenhet som avstår från en del av sin referenskvantitet fastställs skillnaden mellan den tidigare referenskvantiteten och den del av kvantiteten som lägenheten avstått från, så att referenskvantiteter som understiger 15 000 liter inte fastställs.

Då en producent säljer en referenskvantitet genom handel, avtalar försäljaren och köparen om referenskvantitetens överföring. Av den referenskvantitet som har köpts genom handel och den referenskvantitet som sammanslås på grundval av 7 § kan endast den outnyttjade delen sammanslås för den innevarande produktionsperioden.

Då en producent hyr ut en referenskvantitet eller en del av den enligt 9 §, förblir referenskvantiteten hos hyresgästen till slutet av den produktionsperiod under vilken hyresavtalet går ut. Om hyresavtalet går ut på grund av uppsägning eller hävning innan hyrestiden löper ut, förblir referenskvantiteten hos hyresgästen till slutet av den produktionsperiod under vilken avtalet sägs upp eller hävs, om inte hyresvärden och -gästen kommer överens om något annat när det gäller den outnyttjade delen av referenskvantiteten.

16 §
Andra tidsfrister

När en ansökan om överföring av referenskvantiteter med stöd av 3 § eller sammanslagning av referenskvantiteter med stöd av 7―10 § gäller en produktionsperiod som redan har inletts ska ansökan lämnas till den behöriga myndigheten före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.

När en ansökan om en temporär eller slutgiltig ändring med stöd av artikel 67.2 i rådets förordning gäller en produktionsperiod som redan har inletts ska ansökan lämnas till den behöriga myndigheten före utgången av den oktober månad som föregår produktionsperiodens utgång.

17 §
Register

För att följa upp och övervaka de referenskvantiteter för leveranser av mjölk som avses i denna förordning finns ett register som Landsbygdsverket administrerar och som jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral för. De behöriga myndigheterna ska till registret anmäla fastställandet av nya referenskvantiteter och förändringar i de fastställda referenskvantiteterna.

18 §
Utjämning

När mjölkproducenternas individuella referenskvantiteter överskrids och underskrids ska en utjämning ske på nationell nivå på grundval av det belopp med vilket varje producents referenskvantitet har överskridits. Om påförande och uttag av en tilläggsavgift föreskrivs separat.

Om en referenskvantitet inte har fastställts för producenten eller om den har överförts på en annan producent eller tillförts den nationella reserven och producenten ändå bedriver mjölkproduktion, anses producentens referenskvantitet vara lika med noll och medges inte utjämning enligt denna paragraf.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff föreskrivs i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

20 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i besluten av en behörig myndighet och Ålands länsstyrelseföreskrivs i 11 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995).

4 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009 och gäller till och med den 31 mars 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 juni 2006 om referenskvantiteter för leveranser av mjölk (562/2006) jämte ändringar.

22 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning i en annan lag eller förordning till en förordning som upphävs genom denna förordning anses vara en hänvisning till denna förordning.

På sådana överföringar av ägande- eller besittningsrätten till referenskvantiteter som sker innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som är i kraft vid tidpunkten för överlåtelsen.

På behandlingen av försäljningserbjudanden och köpeanbud som tagits emot innan denna förordning trätt i kraft tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Köpeanbud kan upptas till behandling i enlighet med den 3 § som gällde före ikraftträdandet till dess att de referenskvantiteter som erbjudits administrationen före ikraftträdandet har sålts genom administrativ handel.

Helsingfors den 24 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.