698/2009

Given i Helsingfors den 18 september 2009

Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 2 mom. 4 och 8 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. 6 och 13 punkten, 6 § 1 och 3 punkten, 9 § 1 mom. 5 punkten, 11 § 1 mom. 5 punkten och 12 § 1 mom. 7 punkten,

av dem 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. 13 punkten, 11 § 1 mom. 5 punkten och 12 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag 276/2007, 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 859/2005 och 9 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 403/2005, som följer:

3 §
De registrerade

I registret får dessutom föras in uppgifter om fysiska personer som


4) har körtillstånd för taxiförare eller trafiklärartillstånd,


8) har den kompetens som föreskrivs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) eller har anmält sig till utbildning som krävs för denna kompetens.

4 §
Basuppgifter som införs i registret

I fråga om fysiska personer får i registret som basuppgifter föras in uppgifter om namn, personbeteckning eller, ifall uppgift om personbeteckning saknas, födelsedatum, födelsehemkommun, födelsestat och medborgarskap samt som andra basuppgifter uppgifter om adress och annan kontaktinformation, hemkommun, modersmål och kontaktspråk och uppgift om dödsfall liksom om att ett fordons ägare eller innehavare är en fysisk person. Dessutom får fotografi och namnteckningsprov föras in i registret för de personer som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten och 3 § 2 mom. 1, 2, 4 och 8 punkten.


5 §
Andra uppgifter som registreras om fysiska personer

I fråga om fysiska personer får utöver basuppgifter registreras för registrets syfte behövliga


6) uppgifter om beviljande av trafiklärartillstånd,


13) uppgifter om det utbildningscentrum som har meddelat utbildning för yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare, om den innehavare av utbildningstillstånd som meddelat utbildning för körtillstånd för taxiförare, om den erhållna utbildningen och hur länge den räckt, om genomfört prov och intyg över detta, om genomgången fortbildning och intyg över detta samt om beviljande av yrkeskompetensbevis för lastbils- eller bussförare, körtillstånd för taxiförare eller dess duplettexemplar och om anteckningar om lastbils- eller bussförares yrkeskompetens i körkortet.


6 §
Registrering av känsliga uppgifter

I registret får dessutom, utöver vad som bestäms i 4, 5 och 5 a §, införas

1) för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körrätt behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om körkortstillstånd, dem som innehar körrätt och personer som saknar körrätt och för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körtillstånd för taxiförare behövliga uppgifter om hälsotillståndet för dem som ansöker om och dem som innehar körtillstånd för taxiförare,


3) för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körrätt uppgifter om brott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon, om straff och administrativa eller andra påföljder för dessa brott samt uppgifter om utfärdande av körförbud, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, för beslutsfattandet och övervakningen i fråga om körtillstånd för taxiförare uppgifter om hinder för erhållande av tillstånd och om körtillståndspåföljder, uppgifter om återkallande av ADR-körtillstånd och annat tillstånd, upphörande av körrätten och varning samt uppgifter om den gärning eller den misstänkta gärning som utgör grunden för dessa.

9 §
Utplåning av personuppgifter ur registret

Personuppgifter utplånas ur registret enligt följande:


5) en registrerads fotografi och namnteckning sedan fem år förflutit från det att körrätten upphörde eller giltighetstiden för förarkortet, förarens yrkeskompetens eller körtillståndet för taxiförare gick ut,


11 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:


5) från polisen uppgifter om tillgrepp av motordrivna fordon och släpfordon samt uppgifter om körrätt och ansökan om sådan, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, körkort och anteckningar om yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i körkort, hinder för erhållande av körkortstillstånd eller körkort, körförbud och grunderna för dem, indragning av ADR-körtillstånd, administrativa påföljder i anslutning till körrätt samt körkortstillstånd och andra tillstånd samt uppgifter om överlämnande och omhändertagande av de körkort och tillstånd som avses här,


12 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att från andra än myndigheter få uppgifter enligt följande:


7) från i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare och lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedd meddelare av utbildning eller fortbildning uppgifter om utbildningen, från provmottagare uppgifter om prov samt från beviljare av yrkeskompetensbevis för förare eller körtillstånd för taxiförare uppgifter om beviljandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Vad som i denna lag föreskrivs om körtillstånd för taxiförare gäller även de yrkeskörtillstånd för personbil som har beviljats före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 33/2009
KoUB 10/2009
RSv 76/2009

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.