692/2009

Given i Helsingfors den 10 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen (1336/2004) 2 kap. 1 § och 2 § 1 mom., samt

fogas till 2 kap. en ny 3 a § som följer:

2 kap.

Grunderna för ersättningstaxan för tandvård

1 §
Fastställande av taxor

Folkpensionsanstalten ska iaktta de grunder som föreskrivs i 3 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och i denna förordning då den fastställer den tandläkararvodestaxa som avses i 3 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen, den taxa för munhygienistarvoden som avses i 3 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen och den taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner som avses i 3 § 2 mom. i lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner (678/1992).

2 §
Tandvårdstaxa

Arvodena för tandläkarundersökning och tandläkarvård ersätts enligt tandläkararvodestaxan och taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner. Arvodena för en av en tandläkare föreskriven undersökning som utförts eller vård som getts av en munhygienist ersätts enligt taxan för munhygienistarvoden.


3 a §
Taxa för munhygienistarvoden

Vid fastställandet av munhygienisters åtgärdstaxor används ett belopp på högst 80 euro som grund.

En sådan granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd som utförs av en munhygienist ersätts en gång per kalenderår.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 september 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.