667/2009

Given i Helsingfors den 27 augusti 2009

Statsrådets förordning om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen av den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992), sådant det lyder i lag 658/2009:

1 §
Delegationens uppgifter

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ska

1) ta initiativ till och ge utlåtanden och rekommendationer om etiska frågor inom social- och hälsovården samt väcka en samhällsdebatt om dessa frågor,

2) bistå med sakkunnighjälp när social- och hälsovården och lagstiftningen på detta område utvecklas,

3) samla in och förmedla information om etiska frågor inom social- och hälsovården och om den etiska diskussion som förs på området i andra länder med hjälp av olika publikationer, utbildning och motsvarande verksamhet,

4) följa utvecklingen inom social- och hälsovården och teknologins utveckling på detta område ur etisk synvinkel,

5) behandla etiska frågor som gäller patientens ställning och rättigheter och klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

2 §
Sektioner och sakkunniga

Delegationen kan vid behov tillsätta sektioner och arbetsgrupper och kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 18 andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna och suppleanterna för fyra år i sänder.

Delegationen utser sektionsordförandena bland delegationens medlemmar.

Till medlemmar ska väljas personer som är insatta i etiska frågor inom social- och hälsovården. Medlemmarna ska representera åtminstone de uppfattningar som råder bland dem som anlitar och dem som ordnar service, hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt inom juridiken, forskningen inom social- och hälsovården och den etiska forskning som berör samhället. Av delegationens medlemmar ska minst fyra vara riksdagsledamöter.

Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under en mandatperiod, förordnar social- och hälsovårdsministeriet i stället för honom eller henne en representant för den återstående mandatperioden. Detsamma gäller en riksdagsledamot som är medlem och som avgår från riksdagen eller skiljs från uppdraget som riksdagsledamot mitt under valperioden eller som inte längre väljs in i riksdagen.

Delegationen har en generalsekreterare, som utses av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §
Ersättning av resekostnader

Vid ersättning av resekostnader till delegationen och dess sektioner och sakkunniga tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnad.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

6 §
Övergångsbestämmelser

Den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården fungerar som riksomfattande etisk delegation inom social- och hälsovården fram till den 30 september 2010. Statsrådet kan dock före denna tidpunkt komplettera delegationen med två medlemmar som är insatta i etiska frågor inom socialvården och med suppleanter för dem.

Helsingfors den 27 augusti 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.