Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

662/2009

Given i Helsingfors den 20 augusti 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 24 augusti 1990 om privat hälso- och sjukvård (744/1990) 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1136/1992 och 1106/2005, samt

fogas till förordningen en ny 5 §, i stället för den 5 § som upphävts genom nämnda förordning 1106/2005, som följer:

5 §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar tillstånd enligt 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) för serviceproducenter som är verksamma inom två eller flera län. Länsstyrelsen beviljar tillstånd för serviceproducenter som är verksamma inom ett enda län.

6 §

Tillståndsmyndigheten ska skicka beslut om tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, beslut om godkännande av en ansvarig föreståndare och anmälningar om ändringar i tillståndspliktig verksamhet till Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten samt till den kommun inom vars område hälso- och sjukvårdstjänsterna tillhandahålls.

Tillståndsmyndigheten ska dessutom underrätta Folkpensionsanstalten och det behöriga kollegiala organet om att serviceverksamheten inleds.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska dessutom underrätta de länsstyrelser, inom vars område verksamhet utövas, om de tillstånd som verket har beviljat samt underrätta de länsstyrelser och kommuner som saken gäller om att verksamheten inleds.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

Helsingfors den 20 augusti 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.