654/2009

Given i Helsingfors den 21 augusti 2009

Lag om ändring av 1 och 2 kap. i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 1 § 7 mom. och 2 kap. 10 b §, sådana de lyder, 1 kap. 1 § 7 mom. i lag 923/2007 och 2 kap. 10 b § i lag 152/2007, samt

fogas till 2 kap. 6 §, sådan den lyder i nämnda lag 152/2007 och i lag 392/2008, ett nytt 5 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 13, 16 och 17 § och 5 kap. tillämpas också på finländska emittenter vars värdepapper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel samt på sådana värdepapper. Dessutom tillämpas 4 kap. 13, 16 och 17 § på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel. Bestämmelserna i 5 kap. 2, 12 och 13 § tillämpas också på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel, när värdepapperen är föremål för transaktioner som utförs i Finland.


2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

6 §

Om en emittent vars värdepapper är föremål för offentlig handel och som uteslutande eller huvudsakligen bedriver fastighetsplaceringsverksamhet eller vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet äger förvaltningsfastigheter, i sin balansräkning värderat fastigheterna till verkligt värde och inhämtat yttrande om fastigheternas värde av en sådan av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare som avses i lagen om fastighetsfonder (1173/1997), ska emittenten i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna offentliggöra fastigheternas verkliga värde, värderarens yttrande och vilka värderare som anlitats. De emittenter som värderar förvaltningsfastigheterna till ett annat värde än det verkliga värdet eller beslutar att inte anlita en fastighetsvärderare ska motivera sitt förfarande i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna.

10 b §

Den informationsskyldighet som avses i 5, 5 a―5 d, 6, 6 a―6 d, 7, 7 b, 8―10 och 10 a § och den skyldighet som avses i 10 c § att offentliggöra en årlig sammanställning gäller inte placeringsfonder och öppna fondföretag som är föremål för offentlig handel. Bestämmelser om placeringsfonders och öppna fondföretags informationsskyldighet finns i lagen om placeringsfonder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagens 2 kap. 6 § 5 mom. tillämpas på det bokslut och den verksamhetsberättelse som upprättas för den räkenskapsperiod som inleds efter att lagen trätt i kraft.

RP 175/2008
EkUB 4/2009
RSv 46/2009

Helsingfors den 21 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.