619/2009

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 2007 om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 2 § 3 mom. och 9 § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Om inte något annat följer av denna eller någon annan lag tillämpas på behandlingen av klientuppgifter vad som bestäms i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan klientlagen, personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) och arkivlagen (831/1994) eller med stöd av dem.

9 §
Elektronisk signering av handlingar

Klientuppgifternas integritet, oförvanskade form och oavvislighet ska säkerställas med en elektronisk signatur vid elektronisk behandling, överföring och förvaring av uppgifterna. Vid elektronisk signering som görs av en fysisk person ska användas en avancerad elektronisk signatur enligt lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer. Vid signering som görs av en organisation och datatekniska enheter ska användas en elektronisk signatur av motsvarande tillförlitlighet.Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 36/2009
KoUB 12/2009
RSv 90/2009

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.